Kõik lähtub teiste inimeste õigustest ja minu kohustusest neid alati austada.

Emmanuel Lévinas

Ülevaade

Oleme kõik võrdsed, aga mõned on teistest võrdsemad. Osalejatele jagatakse rollid ning nad liiguvad sammhaaval edasi vastavalt kehastatava tegelase elus esinevatele võimalustele.

Seotud õigused
 • Võrdne inimväärikus ja võrdsed õigused
 • Õigus haridusele
 • Õigus tervise ja heaolu tagamiseks piisavale elatustasemele
Eesmärgid
 • Suurendada teadlikkust võimaluste ebavõrdsusest
 • Arendada kujutlusvõimet ja kriitilise mõtlemise oskust
 • Kasvatada empaatiat nende suhtes, kellel on elus vähem vedanud 
Materjalid
 • Rollikaardid
 • Vaba ruum (koridoris, suures ruumis või vabas õhus)
 • Makk või CD-mängija ning rahustav muusika
 • Kübar 
Ettevalmistus
 • Lugege juhised hoolikalt läbi. Vaadake üle olukordade ja sündmuste loetelu ning kohandage seda vastavalt oma rühma koosseisule.
 • Valmistage iga osaleja jaoks üks rollikaart. Tehke (kohandatud) rollilehest koopia, lõigake sealt välja ribad, voltige need kokku ja asetage kübarasse. 
Oluline kuupäev
 • 15. juuniÜlemaailmne toidupäev

Juhised

 1. Tekitage maheda taustamuusikaga rahustav õhkkond. Teise variandina võite paluda osalejatel mõnda aega vaikida.
 2. Paluge igal osalejal võtta kübarast üks rollikaart. Osalejad ei tohi oma kaarti kellelegi näidata.
 3. Paluge osalejatel istuda (soovitavalt põrandale) ning lugeda hoolikalt oma rollikaarti.
 4. Nüüd paluge neil rolli sisse elada. Abistamiseks lugege neile ette mõned järgmised küsimused, jättes iga küsimuse järel aega järelemõtlemiseks ning endast ja oma elust pildi kujundamiseks.
 • Milline oli sinu lapsepõlv? Millises majas sa elasid? Mis mänge sa mängisid? Mis tööd su vanemad tegid?
 • Milline on sinu praegune elu? Kus ja kuidas sa teiste inimestega suhtled? Mida sa teed igal hommikul, pärastlõunal, õhtul?
 • Milline on sinu elustiil? Kus sa elad? Kui palju sa kuus teenid? Mida sa vabal ajal teed? Mida sa puhkuse ajal teed?
 • Mis sulle elus rõõmu valmistab ja mida sa kardad? 
 1. Nüüd paluge osalejatel mitte rääkida ning asuda üksteise kõrvale rivvi (nagu stardijoonele).
 2. Öelge osalejatele, et te hakkate ette lugema erinevate olukordade ja sündmuste kirjeldusi. Iga kord, kui osalejale tundub, et etteloetu käib tema kehastatud tegelase kohta, peaks ta astuma sammu ette. Muul juhul jäävad nad paigale.
 3. Lugege olukordade kirjeldused ette ükshaaval. Tehke pärast igat lauset paus, et osalejatel oleks aega oma samm teha ning ringi vaadates võrrelda oma asukohta teistega.
 4. Lõpus paluge igal osalejal meelde jätta oma lõplik koht. Seejärel andke neile enne suures rühmas toimuvat analüüsi mõned minutid aega, et rollist välja tulla. 

Analüüs ja hindamineGoto top

Alustuseks küsige osalejalt, mis toimus ja mis tundeid harjutus neis tekitas. Seejärel rääkige esile tõusnud probleemidest ja omandatud teadmistest.

 • Mis tunde tekitas osalejates see, kui nad said või ei saanud sammu edasi teha?
 • Mis hetkel märkasid edasi astunud, et teised ei liigu nendega samas tempos?
 • Kas kellelgi tekkis mõnel hetkel tunne, et tema põhilisi inimõigusi eiratakse?
 • Kas osalejad oskavad üksteise rolle ära arvata? (Lubage osalejatel sel etapil oma rollid teistele avaldada.)
 • Kas saadud rolli kehastamine oli kerge või raske? Millisena nad oma kehastatud inimest kujutlesid?
 • Kas see harjutus peegeldab mingil moel ühiskonnas valitsevat olukorda? Kuidas?
 • Millised inimõigused olid eri rollide puhul ohustatud? Kas keegi saaks öelda, et tema inimõigusi ei austatud või nad ei saanud neid teostada?
 • Millised oleksid esimesed sammud, et vähendada ühiskonnas valitsevat ebavõrdsust? 

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Kui viite harjutuse läbi vabas õhus, veenduge, et kõik osalejad kuuleksid teid, eriti kui tegu on suure rühmaga. Vajadusel kasutage lausete ettelugemiseks kaaskorraldajate abi.

Oma rolli sisseelamise etapis võivad mõned osalejad öelda, et neil ei ole piisavalt teavet kehastatava isiku elukorralduse kohta, et seda endale ette kujutada. Öelge neile, et see pole eriti oluline ning nad võivad lihtsalt kasutada kujutlusvõimet ja anda endast parima.

Selle harjutuse mõjusus seisneb selles, et osalejad näevad reaalselt üksteise vahel kasvavat vahemaad. Eriti märgatav on see lõpus, kui ühed on teistest kaugel ees. Mõju suurendamiseks tuleb rollikirjeldusi kohandada nii, et need haakuksid osalejate endi eluga. Seda tehes jälgige kindlasti, et neid inimesi, kes saavad edasi astuda, oleks üsna vähe. See kehtib ka suure rühma puhul, kui teil on vaja nende jaoks rohkem rolle välja mõelda.

Analüüsi ja hindamise ajal on oluline uurida ka seda, kust pärinesid osalejate teadmised kehastatud tegelaskuju kohta. Kas aluseks olid isiklikud kogemused või mingid teabeallikad (uudised, raamatud, anekdoodid)? Kas kõik on kindlad, et nende saadud teave ja ettekujutused on usaldusväärsed? See annab võimaluse rääkida sellest, kuidas toimivad stereotüübid ja eelarvamused.

Harjutus on eriti kasulik selleks, et tuua välja seoseid erinevate õiguspõlvkondade (kodaniku- ja poliitilised õigused, sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurialased õigused) ja nende teostamise võimalustega. Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse probleemid ei ole tingitud ainult sellest, et teatud õiguste kehtivust mõnede inimeste suhtes ei tunnustata – kuigi näiteks pagulaste ja varjupaigataotlejate puhul võib see tõesti nii olla. Väga tihti on probleem siiski selles, et inimestel puudub võimalus reaalselt oma õigusi teostada, kuigi õiguste kehtivust on justkui ametlikult tunnustatud.

Teadmiseks

Seda harjutust tutvustas meile Els van Mourik (Something Else) ja teised.

VariandidGoto top

Esimese variandiga saab lisada ebavõrdsuse sümbolile veel ühe mõõtme. Selleks on teil vaja pikka peenikest niiti või paberpaela, mis kergesti katki läheks. Kui osalejad on üles rivistunud, kõndige nende ees piki rivi ja kerige pael lahti. Iga osaleja võtab paelast kinni nii, et lõpuks on kõik selle kaudu ühendatud. Kui nüüd mõni osaleja peab sammu ette tegema on ta valiku ees: kas teha samm ja lõhkuda lint või mitte. On ka selline võimalus, et maha jäänud hakkavad teisi süüdistama paela lõhkumises. Seetõttu võib tekkida vajadus osalejatele meenutada mängu reegleid: iga kord, kui kellelegi tundub, et etteloetu käib tema kehastatud tegelase kohta, peab ta astuma sammu ette. Muul juhul jäävad nad paigale.

Teine variant: viige esimene voor läbi vastavalt juhistele ning jätkake siis teise vooruga, mis võib välja tuua mõnede inimeste varjatud potentsiaali. Osalejad jäävad samadesse rollidesse. Teises voorus lugege ette uued väited, mille te olete varem ette valmistanud ning milles keskendutakse ebasoodsamas olukorras olevate inimeste võimalikele tugevatele külgedele, mis on tingitud just nimelt nende olukorrast. Näiteks:

 • Sa valdad rohkem kui kahte keelt ja kasutad neid iga päev.
 • Sa oled üle saanud füüsilisest või vaimsest puudest ning see on andnud sulle enesekindlust ja sisemist jõudu, et tulla toime töötuks jäämisega.
 • Sul on ravimatu haigus ja seetõttu oskad sa teistest rohkem hinnata elu väärtust.
 • Sa kasvasid üles väikeses külas ning saad väga hästi aru, milline keskkonnakriis maailma kliimamuutuste tagajärjel ähvardab.
 • Sa oskad toime tulla vähese rahaga ja leida parimaid pakkumisi.

Seda meetodit saate kohandada ebavõrdsuse väljatoomiseks ka paljudes muudes valdkondades, näiteks joogivee kättesaadavus, poliitikas ja ühiskonnaelus osalemine või sooküsimused. Kui võtate selle meetodiga käsitlemisele mõne muu teema, peate välja mõtlema ka teistsugused rollid ja olukorrakirjeldused. Seda tehes arvestage, et mõned inimesed võivad olla teatud rollide ja väidete suhtes tundlikud.

Üks võimalus enamate ideede esiletootmiseks ja osalejate mõistmise süvendamiseks on töötada esmalt väikestes rühmades ning tutvustada siis järeldusi suures rühmas. Sellisel juhul vajate kindlasti kaaskorraldajate abi. Võite kasutada seda meetodit analüüsi teises osas pärast igaühe rollide avaldamist. Paluge osalejatel uurida, kellel on meie ühiskonnas vähem ja kellel rohkem võimalusi ning mida saaks ja tuleks teha sellise ebavõrdsuse vähendamiseks. Teise variandina võite paluda osalejatel aluseks võtta mõne kehastatud rolli ning uurida, mida peaksid selle inimese heaks tegema nemad ise, kogukond ja valitsusasutused.

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Sõltuvalt sotsiaalsest kontekstist võite kutsuda rühmaga rääkima teatud vähemuskultuuride või -rühmade huve kaitsvate organisatsioonide esindajaid. Küsige nende käest, millised probleemid on see rühma jaoks praegu kõige teravamad ja kuidas noored saaksid aidata. Sellised isiklikud kohtumised võivad lisaks anda võimaluse mõnede arutelu käigus ilmnenud eelarvamuste ja stereotüüpide ümberhindamiseks.

Kui rühm tahaks rohkem teada maailmas valitsevast hariduslikust ebavõrdsusest ja probleemide lahendamiseks rakendatud meetmetest, võite kaaluda harjutust "Haridus kõigile".

Rühm võib tahta pikemalt tegeleda selles harjutuses kujutatud isikute kohta levinud stereotüüpidega. Sel juhul võite kasutada õppepaketi All Different – All Equal harjutust "Euro-rail ‘a la carte'" kus uuritakse, milliste inimestega osalejad kõige meelsamini ühes vagunis sõidaksid ja kes oleksid kõige vastumeelsemad reisikaaslased.

Ideid tegutsemiseksGoto top

Töötage edasi arutelu käigus esile kerkinud ideedega. Uurige välja, kuidas teie koos noortega saaksite vähemusrühmadega töötavaid organisatsioone aidata, ning viige need mõtted ellu.

JaotusmaterjalGoto top

PDFLae alla PDF

Rollikaardid

Sa oled töötu üksikema. Sa oled riigis võimul oleva erakonna noorteühenduse esimees.
Sa oled kohaliku pangajuhi tütar. Sa õpid ülikoolis majandust.. Sa oled Hiina sisserändaja poeg, kellel on edukas kiirtoiduäri.
Sa oled Araabia moslemitüdruk, kes elab koos sügavalt usklike vanematega. Sa oled USA suursaadiku tütar ja elad riigis, kus su isa parajasti töötab.
Sa oled ajateenija. Sa oled eduka impordi- ja ekspordiettevõtte omanik.
Sa oled puudega noormees, kes saab liikuda ainult ratastoolis. Sa oled pensionär, kes enne töötas jalatsivabrikus.
Sa oled 17-aastane mustlastüdruk, kellel on algkool pooleli jäänud. Sa oled noore heroiinisõltlasest kunstniku tüdruksõber.
Sa oled HIV-positiivne keskealine prostituut. Sa oled 22-aastane lesbi.
Sa oled töötu ülikoolilõpetaja, kes otsib oma esimest töökohta. Sa oled Aafrikast pärit modell.
Sa oled 24-aastane pagulane Afganistanist. Sa oled 27-aastane kodutu mees.
Sa oled Malist pärit illegaalne immigrant. Sa oled kaugel mägikülas elava talupidaja 19-aastane poeg.


Olukorrad ja sündmused
Lugege järgmised olukorrakirjeldused valju häälega ette. Pärast iga lause lugemist andke osalejatele aega sammu tegemiseks ja ringi vaatamiseks, et võrrelda oma asukohta teistega.

• Sa ei ole kunagi kokku puutunud tõsiste majanduslike raskustega. 
• Sul on korralik kodu telefoni ja teleriga. 
• Sinu emakeel, usk ja kultuur on igati respekteeritud selles ühiskonnas, kus sa elad. 
• Sa tunned, et sinu arvamus olulistes ühiskondlikes küsimustes loeb ja sind kuulatakse. 
•  Inimesed küsivad sinult erinevates küsimustes nõu. 
• Sa ei karda, et politsei sind peatab. 
• Sa tead, kuhu pöörduda nõu ja abi saamiseks, kui peaksid seda vajama. 
• Sind ei ole sinu päritolu tõttu kunagi diskrimineeritud. 
• Sinu sotsiaalne kaitse ja tervisekindlustus vastab sinu vajadustele. 
• Sa saad lubada endale kord aastas puhkusereisi. 
• Sul on võimalus kutsuda sõpru koju õhtusöögile. 
• Sul on huvitav elu ja sa suhtud tulevikku optimistlikult. 
• Sa tead, et sul on võimalus õppida soovitud eriala ja sellel töötada. 
• Sa ei karda, et sind võidakse tänaval või meedias ahistada või rünnata. 
• Sa saad üleriiklikel ja kohalikel valimistel hääletada. 
• Sa saad tähistada olulisi usupühasid koos sugulaste ja lähedaste sõpradega. 
• Sa saad sõita välismaale seminarile. 
• Sa saad käia vähemalt korra nädalas kinos või teatris. 
• Sa ei karda oma laste tuleviku pärast. 
• Sa saad lubada endale uusi riideid vähemalt korra iga kolme kuu järel. 
• Sa võid armuda inimesse, kes sulle meeldib. 
• Sa tunned, et sinu oskusi vajatakse ja austatakse selles ühiskonnas, kus sa elad. 
• Sul on võimalus kasutada internetti. 
• Sa ei karda kliimamuutuste tagajärgi. 
• Sa saad tsensuuri kartmata lugeda kõiki internetilehekülgi.