Võrdse töö eest võrdne tasu!

Ülevaade

Imiteering, milles kujutatakse tööturul reaalselt esinevaid olukordi.  Käsitletavad probleemid:

 • Erinev palk sama töö eest
 • Diskrimineerimine töökohal
 • Noorte töötajate vähene tasustamine
Seotud õigused
 • Õigus töötada, vabalt elukutset valida ning ametiühingutesse astuda
 • Õigus õiglasele töötasule ja õigus saada võrdse töö eest võrdset tasu
 • Õigus olla kaitstud vanuse ja soo alusel diskrimineerimise eest
Eesmärgid
 • Tutvustada osalejatele tööalase diskrimineerimise olukordi
 • Arendada ebaõigluse vastu välja astumise ja õiguste kaitsmise oskusi
 • Edendada solidaarsust, võrdust ja õiglust
Materjalid
 • Tööliste palgamäärade tabel
 • Igale osalejale (töölisele) üks rinnasilt
 • Mänguraha. Võite kasutada Kompassi rahatähti.
Ettevalmistus
 • Valmistage ette rinnasildid. Neil peaks olema kirjas ainult töötaja sugu ja vanus. Lähtuge tööliste palgamäärade tabelist.
 • Mõelge välja tööülesanne, mida osalejad peaksid täitma. Pange valmis selle töö tegemiseks vajalikud vahendid või materjalid. 
Oluline kuupäev
 • Aprilli teine teisipäevÜleeuroopaline võrdse palga päev

Juhised

 1. Selgitage osalejatele, et selles harjutuses kehastavad nad töötajaid, kes peavad täitma ühe tööülesande tööandja (teie) heaks. Nad ei pea muretsema, sest kõik saavad selle eest tasu. Te ei ole ju orjapidamise pooldaja!
 2. Jagage rinnasildid osalejate vahel juhuslikult välja.
 3. Selgitage nende tööülesannet ja veenduge, et see on kõigile selge.
 4. Laske osalejatel tööle asuda.
 5. Kui ülesanne on täidetud, paluge osalejatel töötasu saamiseks järjekorda võtta. Makske igaühele vastavalt tema vanusele ja soole nii, nagu on kirjas tööliste palgamäärade tabelis. Lugege igaühele tema tasu välja valju häälega, et kõik kuuleksid ja teaksid, kui palju keegi palka sai.
 6. Kui osalejad hakkavad küsimusi esitama või kaebama, esitage lühike „põhjendus”, aga ärge laskuge diskussiooni.
 7. Kui kaugele sellega minna, seda peaksite otsustama oma äranägemisel, kuid lõpetage siis, kui olukord näib muutuvat liiga tuliseks. Andke kõigile aega rahuneda ja rollist väljuda ning seejärel istuge ringis toolidele analüüsi läbiviimiseks. 

Analüüs ja hindamineGoto top

Jagage arutelu mitmeks etapiks. Esmalt hinnake imiteeringuharjutust kui sellist.

 • Mis tunne oli saada teistest töölistest rohkem (või vähem) palka, kuigi kõik täitsid täpselt sama ülesannet?
 • Miks said mõne inimesed teistest rohkem (või vähem) palka? Mille alusel seda otsustati?
 • Mis tunne oli saada teistest rohkem palka? Mis tunne oli saada teistest vähem palka?
 • Kas sellist diskrimineerimist esineb meie riigi või kogukonna töökohtades? 

Järgmiseks rääkige sugudevahelistest erinevustest töö tasustamisel.

 • Kas on võimalik põhjendada sama töö eest meestele ja naistele erineva tasu maksmist? Kui jah, siis kuidas? Kui ei, siis miks mitte? Millistel juhtudel see võiks olla põhjendatud?
 • Mida teha siis, kui mees teeb naisest paremat tööd? Kas see õigustab naisele väiksema palga maksmist?
 • Kui mehel on parem tööalane väljaõpe, kas ta siis peaks ka suuremat tasu saama?
 • Kas teie arvates on töid, mida peaksid tegema ainult mehed? Põhjendage. Kui jah, siis millised tööd need on?
 • Kas teie arvates on töid, mida peaksid tegema ainult naised? Põhjendage. Kui jah, siis millised tööd need on?
 • Kas teie arvates on põhjendatud see, kui ühiskonna suhtumise muutmiseks kasutatakse eeliskohtlemist (positiivset diskrimineerimist)? 

Lõpuks rääkige töö tasustamisest vanuse järgi.

 • Kas meie riigis makstakse inimestele erinevat palka sõltuvalt nende vanusest? Kui mitte, siis kas teie arvates tuleks seda teha?
 • Mis võiks olla selliste palgaerinevuste põhjendus, eriti noorte puhul?
 • Mida te sellisest põhimõttest arvate? Kas see on hea? Halb? Vajalik? Ebavajalik? Põhjendage.
 • Milliseid inimõigusi selle harjutuse käigus rikuti või milliseid see kõige rohkem puudutab?
 • Kuidas saaksid inimesed neid õigusi teostada? 

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Kui te peate kasutama tabelis esitatust vähem töölisi, jälgige, et erinevad sood ja vanuserühmad oleksid ikkagi võrdselt esindatud. Kui osalejate rühm on suur või kui tahate neid kahte diskrimineerimise liiki süvendatult käsitleda, võib rühma kaheks jagada. Sel juhul võib üks rühm rääkida soo alusel diskrimineerimisest ja teine vanuse alusel diskrimineerimisest.

Millised tööülesanded sobivad selles harjutuses kasutamiseks? Oluline on, et iga tööline teeks täpselt sama tööd. Samuti peaks see olema miski, mida mitu inimest saab korraga teha, et keegi ei peaks üksteise järel ootama ja pealt vaatama. Kaaluge järgmisi asjaolusid:

 • Kui töö peaks toimuma vabas õhus, siis kas aastaaeg on selleks sobiv?
 • Kas on kasutada piisavalt ruumi?
 • Kas töö on võrdselt lihtne ja hästi tehtav erinevas vanuses inimeste ning nii meeste kui ka naiste jaoks?
 • Kas see on ohutu?
 • Kas see võib põhjustada kelleski piinlikkust või keeldumist kõlbelistel põhjustel?
 • Kui kaua see aega võtab?
 • Kas see eeldab palju oskusi?
 • Kas seda oleks võimalik mitu korda korrata? 

Näidisülesandeid:

 • Puhastage tahvel ja kirjutage sellele ilusa käekirjaga mõni etteantud väljend.
 • Võtke riiulist raamatud ja pange need kasti. Viige kast ruumi teise seina ja laduge raamatud seal teisele riiulile.
 • Voltige midagi paberist (lennuk või lihtne kübar).
 • Koristage klassiruum või teatud osa aiast.
 • Koristage ümbruskonnas teatud kindlalt alalt prügi.
 • Peske kooli või kogunemisruumi aknad või peske õpetajate/koolitajate autosid.
 • Korjake kolm erinevat puulehte ja kinnitage need paberile.
 • Otsige sõnaraamatust mõne sõna seletus ja kirjutage see paberile. (Kui annate igale osalejale erineva sõna, mis kõik seostuvad inimõigustega, võite lõpuks kokku saada väikese sõnastiku.) 

Kui peate palga väljamaksmise ajal tasuerinevusi selgitama, mõelge välja sobivad „põhjendused”. Nende aluseks võivad olla tegelikud või väljamõeldud naeruväärsed asjaolud. Näiteks:

 • Kui keegi komistas, saab ta vähem palka.
 • Kui keegi naeratas ja oli rõõmus, saab ta rohkem.
 • Täna on reede. 

VariandidGoto top

Korraldaja asemel võivad raha välja maksta ka kaks osalejat.

Sõltuvalt valitud tööülesandest võite kehtestada selle lõpetamiseks ajalise piirangu nagu tehases. Kui ülesanne on väga lihtne või kui mängijaid on alla kuue, võite läbi mängida kolm või neli ringi, millest igaüks vastaks ühele tööpäevale. Iga ringi järel lähevad töölised panka, kirjutavad alla palgalehele ja saavad kätte oma päevapalga. Arvestage, et mõned osalejad märkavad palkade ebaõiglust kiiresti ja hakkavad kaebama. Sellisel juhul võite nad vallandada, öeldes ülejäänud töölistele, et nad peavad nüüd rohkem tööd tegema. Olge valmis selleks, et nüüd võivad töölised välja kuulutada streigi. Jälgige, et osalejad ei satuks liiga hoogu ning te ei kaotaks silmist algseid õpieesmärke.

Kui teile tundub, et selle harjutuse läbiviimine imiteeringu vormis ei ole kohane, võite teabe esitusviisi veidi muuta ja siis selle põhjal arutelu käivitada. Koostage iga töölise jaoks faktileht, kuhu on märgitud tema tööülesanded, vanus, sugu ja töötasu. Võite lisada ka muid andmeid, näiteks haridus ja töökogemus. Teise võimalusena võite koostada mõned põhjalikud juhtumivaatlused eri töötajate kohta. Samas peaksite arvestama, et ainult arutelu ei tekita sellist tugevat emotsionaalset reaktsiooni, mida kutsub esile imiteering.

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Kui rühmale meeldivad rollimängud ning nad tahaksid tutvuda ametiühingute rolliga tööliste õiglase töötasu ja töötingimuste eest võitlemisel, võite läbi viia harjutuse  "Kohtumine ametiühinguga". Rollimängus "Töö ja lapsed" lahatakse tööalase võrdsuse ja naiste õiguste probleeme.

Ideid tegutsemiseksGoto top

Viige ennast kurssi töötajate õigustega oma riigis ja neid reguleerivate seadustega. Kui töötate taskuraha teenimiseks (õhtuti, nädalavahetustel või riigipühadel), tehke endale selgeks oma õigused ja uurige, kas need on tagatud: näiteks kas teile makstakse öösiti ja nädalavahetustel töötamise eest tasu kõrgema palgamäära alusel. Kas teil on kindlustus? Kas teie kasutatavad seadmed on heas töökorras ning kas tööohutuse ja -tervishoiu eeskirju täidetakse? Uurige, milliseid tagajärgi toob kaasa „mustalt” töötamine, st  kui teie ega tööandja ei teata teie töötamisest maksuametile

LisateaveGoto top

Kuna naised teenivad keskmiselt vähem kui mehed, peavad nad sama raha teenimiseks pikemalt töötama. Selle näitlikustamiseks on üleeuroopaliseks võrdse palga päevaks nimetatud teisipäev, sest naised peavad meeste ühe nädala palga väljateenimiseks töötama järgmise nädala teisipäevani.

Töötajate ebavõrdse tasustamise probleemid on eri riikides erinevad ning erinevused tulenevad ka sellest, kas olulisem on vanuse või soo alusel diskrimineerimine. Soo alusel diskrimineerimine on lihtsalt veel üks näide naiste diskrimineerimisest. Naised on ajalooliselt olnud ühiskonnaelus, poliitikas ja majanduses ebasoodsamas olukorras. Naiste tööalane diskrimineerimine hõlmab näiteks selliseid olukordi nagu diskrimineerimine tööle kandideerijate valimisel ja intervjueerimisel, diskrimineerimine seoses ametikõrgendusega ning naiste keskmiselt väiksemad palgad meestega võrreldes. Kui naised saavad sama töö eest meestest väiksemat tasu, rikutakse nende õigust õiglasele töötasule.

Ka töötavad noored peaksid saama õiglast töötasu. Samas on see olukord keeruline ja riigiti erinev. Üldiselt on noorte töötuse määr siiski kõrgem kui vanemates vanuserühmades.

Kuigi võrdse töö eest võrdse palga maksmise põhimõtet üldiselt tunnustatakse, peetakse noorte tasustamist sageli erijuhtumiks ning paljudes riikides lubatakse noortele maksta sama töö eest väiksemat palka kui täiskasvanutele. Sellist praktikat õigustatakse kahe põhjendusega. Esiteks tahetakse takistada noorte liiga varast tulekut tööturule selle asemel, et jääda kooli ja omandada hea haridus. Teiseks tuleb tööandjatele siiski jätta motivatsiooni väheste kogemuste ja oskustega noorte palkamiseks. Eriti puudutab see koolist väljalangenud noori, kelle arv üha kasvab ning kes muidu jääksid lihtsalt tänavale, satuksid pahandustesse ja oleksid riigile koormaks. Sellise poliitika rakendamine ning selle edukus noorte töötuse vähendamisel on olnud riigiti erinev.

Euroopa sotsiaalõiguste komitee (Euroopa sotsiaalharta täitmist kontrolliv institutsioon) leiab, et noortele väiksema tasu maksmine ei ole vastuolus õiglase palga tagamise kohustusega juhul, kui palgavahe on mõistlik ja kahaneb kiiresti. Näiteks 15–16-aastaste puhul peetakse mõistlikuks, kui nende töötasu on 30% madalam kui täiskasvanute algpalk. 16–18-aastate puhul aga ei tohi see vahe enam ületada 20%.

Noored ei pruugi alati väikest palka saada. Õigupoolest on terve hulk hästi haritud noori, kes teenivad väga hästi – mõnede arvates isegi liiga palju. Näiteks läheb noortel väga hästi uusi tehnoloogiaid kasutavates majandussektorites, kus nad saavad oluliselt suuremat palka kui pensionieale lähenevad töötajad.

Õigus õiglasele töötasule

Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt, artikkel 7
Käesolevast paktist osavõtvad riigid tunnustavad igaühe õigust õiglastele ja soodsatele töötingimustele, sealhulgas iseäranis
(a) hüvitusele mis kindlustab kõigile töötajatele miinimumina:
(i) õiglase töötasu ja võrdse väärtusega töö eest võrdse hüvituse ilma igasuguse vahetegemiseta, kusjuures naistele peavad olema garanteeritud töötingimused, mis pole halvemad meeste omadest, ja võrdne tasu võrdse töö eest

Euroopa sotsiaalharta
Artikli 7 lõige 5: noortöötajate ja kutseõpilaste õigus saada õiglast palka või muud sobivat hüvitist.
Artikli 4 lõige 3: naistöötajate õigus kaitsele diskrimineerimise eest seoses meeste ja naiste töötasuga.

JaotusmaterjalGoto top

PDFLae alla PDF

Tööliste palgamäärad olenevalt soost ja vanusest.

  Sugu Vanus Palk emides
1. Mees 35 aastat 100
2. Naine 16 aastat 30
3. Mees 22 aastat 70
4. Naine 32 aastat 90
5. Mees 16 aastat 50
6. Naine 19 aastat 60
7. Mees 26 aastat 100
8. Mees 20 aastat 70
9. Naine 24 aastat 80
10. Mees 37 aastat 100
11. Naine 17 aastat 30
12. Naine 23 aastat 80