Mul on oskused!

Ülevaade

Rollimäng, mille käigus uuritakse probleeme, mis seostuvad puudega inimeste õigusega tööle.

Seotud õigused
 • Õigus tööle
 • Õigus olla kaitstud diskrimineerimise eest
 • Õigus piisavale elatustasemele
Eesmärgid
 • Mõista puuetega inimeste tööalaseid ja ühiskondlikke vajadusi
 • Harjutada enda huvide kaitsmise oskust
 • Arendada vastutustunnet ja teadlikkust inimväärikusest
Materjalid
 • Rollikaardid
 • Pliiatsid ja paber vaatlejatele
 • Väike laud ja kaks tooli rollimängijatele; vaatlejate toolid 
Ettevalmistus

Paljundage rollikaardid.

Oluline kuupäev
 • 7. oktooberInimväärse töö päev

Juhised

 1. Küsige osalejatelt, mida nende jaoks tähendab „õigus tööle”. Selgitage harjutuse kirjelduse lõpus esitatud teabe põhjal, mida see mõiste inimõiguste kontekstis hõlmab, käsitlemata esialgu veel puuete aspekti.
 2. Nüüd paluge osalejatel mõelda, milliseid takistusi võivad kohata puudega inimesed tööle kandideerimisel. Selgitage lühidalt, mida tähendavad „mõistlikud abinõud”.
 3. Selgitage osalejatele, et nende ülesanne on läbi mängida tööintervjuusid väikeettevõtte klienditeenindusosakonna bürooassistendi kohale kandideerijatega. Kõigil tööle kandideerijatel on mõni puue. Paluge viiel vabatahtlikul mängida tööandjaid, kes intervjuusid läbi viivad, ja veel viiel vabatahtlikul mängida töösoovijaid.
 4. Jagage välja rollikaardid. Lubage igal mängijal valida üks või kaks sõpra, kes aitaks tal oma rolli kujundada. Andke ettevalmistuseks 10–15 minutit.
 5. Paigutage ruumi keskele laud ja kaks tooli ning paluge rühma ülejäänud liikmetel võtta sisse kohad vaatlejatena. Paluge, et üks vaatleja võtaks aega.
 6. Alustage rollimängu. Paluge esimesel tööandjal sisse kutsuda esimene kandidaat. Intervjuu peaks olema lühike, mitte üle viie minuti.
 7. Seejärel peaks laua taha istuma teine tööandja ja viima läbi intervjuu teise kandidaadiga.
 8. Kui kõik intervjuud on läbi, paluge osalejatel rollist väljuda ning liituda vaatlejatega, et viia läbi analüüs ja hindamine. 

Analüüs ja hindamineGoto top

Alustage intervjueeritavate küsitlemisest.

 • Mis tunne teil selle imiteeringu ajal oli? Mis teile meeldis ja mis mitte?
 • Kui hästi te enda arvates rolliga toime tulite? Mis oli kõige raskem? 

Järgmised küsimused on intervjueerijatele. 

 • Mis tunne teil selle imiteeringu ajal oli? Mis teile meeldis ja mis mitte?
 • Kui hästi te enda arvates rolliga toime tulite? Mis oli kõige raskem? 

Nüüd küsige vaatlejatelt kommentaare. 

 • Kas selliseid olukordi võiks tekkida ka tegelikkuses?
 • Kas intervjueerijad arvestasid intervjueeritavatega ja suhtusid neisse austusega? 

Seejärel avage üldine arutelu.

 • Mida te oskate öelda puudega inimeste töötamisõiguse kohta? Kas nende õigus tööle on praktikas tagatud?
 • Mis on teie arvates puudega inimeste suure töötuse peamised põhjused? Kas see on õiglane?
 • Kelle ülesanne peaks olema tagada, et puudega inimesi koheldakse õiglaselt? Mida te arvate „mõistlike abinõude” ideest?
 • Kas tunnete kedagi, keda on tööle kandideerimisel – mis tahes alusel – diskrimineeritud? Kas olete ise kunagi midagi sellist kogenud?
 • Kuidas saaksime muuta ühiskonna diskrimineerivaid hoiakuid?
 • Millised inimõigused seostuvad puudega inimeste töötamisvõimalustega? 

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Püüdke tagada, et osalejad ei hakkaks oma rollides liialdama, vaid käituksid võimalikult tõepäraselt. See võib olla eriti oluline tööandjate puhul, kes võivad kippuda „kurja” tööandja rolli üle mängima.

Intervjuude ajal peaksid ülejäänud osalejad rollimängu vaikides jälgima, tehes märkmeid selle kohta, kuidas rolle kujutatakse ning milliseid raskusi nad olukorda tööandja või kandidaadi poolelt vaadates näevad.

Andke intervjueerijaid mängivatele osalejatele teada, et rollikaardid sisaldavad näiteid „mõistlikest abinõudest”, mida tööandjatel tuleks mõnel juhul puuetega inimeste võrdse kohtlemise tagamiseks rakendada.

Võite võtta arutusele võimalikud tegevussuunad, mille abil puudega inimesed ja noorsootöötajad võivad proovida tööandjate suhtumist muuta. Samuti võite arutleda selle üle, kuivõrd väljendasid tööandja rolli kehastanud mängijad üldisi tüüpilisi hoiakuid puuete või puuetega inimeste suhtes.

Kui kõne all on puudega inimeste suure töötuse põhjused, võite tuua mõned järgmised näited:

 • vähesed teadmised puudega inimeste vajadustest töökohas;
 • vähesed teadmised puudega inimeste võimetest;
 • ainult madala kvaliteediga töökohtade pakkumine paljudele puudega inimestele;
 • „valedel” põhjustel töölevõtmine (nt seaduse või kvootide tõttu) mõistlikke abinõusid rakendamata;
 • hirm uue tehnoloogia ja puudega inimeste abivahendite tehnoloogia ees;
 • paljude puudega inimeste kalduvus oma puuet varjata. 

Püüdke välja tuua nii tööandjate vastutus kui ka puudega inimeste kohustus ise oma õigusi kaitsta. Võite arutleda ka selle üle, miks puudega inimestele tundub sageli, et nad peavad värbamisprotsessi ajal oma puuet varjama. Kas osalejad teavad mõnda näidet? Kuidas saaks seda ära hoida?

VariandidGoto top

Võite lasta osalejatel enne rollimängu kirjutada ka töökuulutuse, mis sisaldaks töö ja otsitava isiku kvalifikatsiooni kirjeldust.

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Sõltuvalt kasutatavast ajast ja rühma liikmete puuetealasest teadlikkusest võite paluda neil välja pakkuda soovitusi mõnel järgmisel teemal:

 • kuidas muuta tööandjate suhtumist;
 • kuidas korraldada kampaania, et mõjutada suhtumist tööõigusesse ning suurendada teadlikkust sellega seotud probleemidest. 

Andke rühmadele 30 minutit aruteluks ja soovituste suurele paberile kirjutamiseks ning seejärel igale rühmale viis minutit oma soovituste tutvustamiseks.

Kui rühmale meeldivad rollimängud ning nad tahaksid lähemalt käsitleda töötavate emade diskrimineerimise probleeme, võib läbi viia harjutuse "Töö ja lapsed".

Tööelu teema jätkuks sobib ka harjutus "Kohtumine ametiühinguga". Selles imiteeritakse tööandja ja töövõtjate palgaläbirääkimisi ametiühingu esindajatega.
Poliitikute seas tehtud tugeva lobitöö tulemusena on puudega inimeste töötingimused pikkamisi paranenud. Seega on ka tegelikult oluline, millise poliitiku poolt valimistel hääletada. Kui tahate läbi viia küsitluse, et saada teada inimeste suhtumist valimistel hääletamisse ja kodanikuosalusse, kasutage harjutust "Hääletada või mitte hääletada".

Ideid tegutsemiseksGoto top

Püüdke välja selgitada, kas kohalikel organisatsioonidel või ettevõtetel on olemas puuetega inimeste töölevõtmise poliitika. Rühm võib korraldada küsitluse, et uurida, kas organisatsioonides ollakse teadlikud puuetega inimeste õiguste konventsiooni nõuetest ja kuidas sellesse suhtutakse.

LisateaveGoto top

Euroopa Puuetega Inimeste Foorumilt pärinevaid fakte ja arve puuetega inimeste kohta

- Euroopa Liidus on 65 miljonit puudega inimest. 

- Puudega inimeste seas on kaks kuni kolm korda rohkem töötuid kui puudeta elanike hulgas. 

- Ainult 16% piiratud töötamisvõimega isikutest saab töö tegemiseks mingisugust abi. 

- Paljud puudega inimesed on „heitunud töötud”, kes enam isegi ei ürita tööd leida. Seetõttu liigitatakse nad majanduslikult mitteaktiivsete isikute hulka. 

- Mida raskem puue, seda madalam tööhõive tase. Kui puudeta inimestest töötab 68%, siis raske puudega inimestest ainult 20%. 

- Euroopas teenivad 16–34-aastaste vanuserühmas tööga seotud tulu 64% puudeta inimestest, aga ainult 38% puudega inimestest. Puudega inimeste sissetulek on oluliselt madalam kui puudeta inimestel. 

Allikas: www.edf-feph.org

Euroopa Nõukogu liikmesriikides on hinnanguliselt kokku 800 miljonit elanikku, mis tähendab, et nende seas on umbes 80 miljonit puudega inimest. WHO hinnangul on maailma tänasest elanikkonnast üle ühe miljardi ehk 15% mingisuguse puudega. See arv kasvab sõdade ja kahjulike elutingimuste tagajärjel aga ka puudulike teadmiste tõttu selle kohta, mis on puue, mis seda põhjustab, kuidas seda ennetada ja ravida. Puudega inimeste seas on eriti raskes olukorras naised, lapsed, vanurid, piinamisohvrid, pagulased, riigisisesed põgenikud ja võõrtöölised. Näiteks puudega naisi diskrimineeritakse nii nende soo kui ka puude tõttu.

Õigus tööle

Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt

Artikkel 6

Käesolevast paktist osavõtvad riigid tunnustavad õigust tööle, milles sisaldub iga inimese õigus võimalusele teenida endale elatist tööga, mille ta valib vabalt või millega ta vabalt nõustub […]

Artikkel 7

Käesolevast paktist osavõtvad riigid tunnustavad igaühe õigust õiglastele ja soodsatele töötingimustele […]

Euroopa sotsiaalharta

I osa

Igaühel on võimalus teenida endale elatist vabalt valitud kutsealal. Kõigil töötajatel on õigus õiglastele töötingimustele.

Puuetega inimeste õiguste konventsioon

See leping avati allkirjastamiseks 2007. aasta märtsis Artikkel 27

1. Osalisriigid tunnistavad puuetega inimeste õigust tööle teistega võrdsetel alustel; see hõlmab õigust teenida elatist vabalt valitud või tööturul vastu võetud töökohal ning õigust puuetega inimestele avatud, kaasavale ja juurdepääsetavale töökeskkonnale. Osalisriigid kaitsevad ja soodustavad õiguse tööle teostamist, kaasa arvatud nende isikute puhul, kellel on tekkinud puue töötamise käigus, võttes asjakohaseid meetmeid, sealhulgas ka seadusandluses […]

Lisateavet puuete ja inimõigustealase hariduse seoste kohta leiate  www.hrea.org

„Mõistlikud abinõud”

Töö sisus, töökeskkonnas või tavapärases praktikas tehtavad teisendused või kohandused, mis võimaldavad puudega inimesel tööle kandideerida, tööülesandeid täita või kasutada töökohal pakutavaid hüvesid teistega võrdsetel alustel.

Näiteks pime andmesisestaja ei saa kasutada tavalist arvutit ja klaviatuuri. Selliste takistuste kõrvaldamiseks töötati välja mõistlike abinõude mõiste. Kui mõni töö aspekt paneb puudega inimese teistega võrreldes oluliselt ebasoodsamasse olukorda, peab tööandja võtma meetmeid töökeskkonna „võrdsemaks” muutmiseks. Puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt on selliste mõistlike abinõude rakendamine tööandja kohustus ning sellest keeldumist loetakse diskrimineerimiseks.

JaotusmaterjalGoto top

PDFLae alla PDF

Rollikaardid:

1. kandidaat

Sa oled vaegkuulja. Heas valguses suudad sa kõnet hästi huultelt lugeda. Sa kontrollid alati üle, kas said öeldust aru, küsides näiteks: „Kas ma sain õigesti aru, et…?” Ettevõttes tõhusalt töötamiseks vajad sa koosolekuruumis induktiivsilmust (traat, mis edastab helisid otse kuuldeaparaati), võimendiga telefoni ja valgussignaaliga telefoni või tekstitelefoni.
Mõtle sellele, milliseid küsimusi sa pead intervjuu käigus küsima ja kuidas seda teha.

2. kandidaat

Sa oled kurt, kes kasutab viipekeelt. Intervjuu ajal vajad sa tõlki, mis tähendab, et intervjuule kulub rohkem aega. Töökohas vajaksid sa klientidega suhtlemiseks tekstitelefoni (seade, mis edastab telefoniliinide kaudu teksti, mitte häält) ja/või tekstiteenust (operaatori pakutav teenus, mis võimaldab kurtidel, vaegkuuljatel, pimekurtidel või kõnehäirega inimestel teha kõnesid tavatelefonidele klaviatuuri või abivahendit kasutades).

Mõtle sellele, milliseid küsimusi sa pead intervjuu käigus küsima ja kuidas seda teha.
NB! Pead paluma, et keegi osalejatest hakkaks sulle tõlgiks.

3. kandidaat

Sa oled pime ja vajad saatjat, kelle sõidukulud (intervjuule kaasa tulemiseks) peab tasuma tööandja. Töökohas vajad sa spetsiaalse klaviatuuri ja tarkvaraga arvutit, mis suudab ekraanil olevat teksti sulle ette lugeda. Ringi liikumiseks pead sa kaasa võtma oma juhtkoera. Sa tead, et tööandjad ei taha sind hästi tööle võtta sulle vajalike tehnoloogiliste abivahendite hinna ja vähese saadavuse pärast.

Mõtle sellele, milliseid küsimusi sa pead intervjuu käigus küsima ja kuidas seda teha.
NB! Pead paluma, et keegi osalejatest hakkaks sulle saatjaks.

4. kandidaat

Sa oled ratastooli kasutav inimene. Sul on vaja, et töökoha hoone oleks ratastooliga ligipääsetav ja lähedal oleks parkimisvõimalus. Samuti peaksid kõik uksed, liftid, kontorid ja puhkeruumid olema ratastooliga ligipääsetavad. Kui mõnda sellisesse kohta pääseb trepi kaudu, tuleb paigaldada kaldteed. Samuti vajad sa kohandatud töölauda, mille alla mahuks ratastool.
Mõtle sellele, milliseid küsimusi sa pead intervjuu käigus küsima ja kuidas seda teha.

5. kandidaat

Sa oled vaeglugeja ning kandideerid töökohale, mis eeldab teatud määral lugemist ja kirjade kirjutamist. Sul on selleks tööks väga hea ettevalmistus ning sa oskad väga hästi lugeda ja kirjutada, kuid sul on raske töötada lärmakas kohas või pingelises olukorras ja lühikeste tähtaegadega. Sa soovid, et tööle kandideerimise osaks olevas kirjakirjutamise testis antaks sulle rohkem aega..
Mõtle sellele, milliseid küsimusi sa pead intervjuu käigus küsima ja kuidas seda teha.

Tööandjate rollikaardid

1. tööandja

Sa intervjueerid vaegkuuljat. Sa räägid poolkinnise suuga, vaatad sageli kõrvale ja istud halvasti valgustatud kohas, nii et tal on raske sinu suud selgelt näha. Räägi kiiresti, ole kannatamatu ning näita välja, et sa ei taha kandidaadi selgitavatele küsimustele vastata. Kui ta palub sul midagi korrata, tee seda vastumeelselt ja ülepaisutatult, jättes mulje, et kandidaat on rumal, kui ta esimese korraga aru ei saanud.

Mõtle, milliseid küsimusi sa tahad kandidaadilt intervjuu ajal küsida.

2. tööandja

Sa intervjueerid täiesti kurti inimest, kes suhtleb sinuga tõlgi vahendusel. Intervjuu käigus pöördu rääkides tõlgi, mitte kandidaadi poole. Sul on kiire ja sa ei taha raisata aega ootamisele, kuni tõlk sinu juttu tõlgib või kuni kandidaat oma sõnumi tõlgile edastab. Sa katkestad kurti sageli sellistel hetkedel. Sa ei mõista, kuidas saaks kurt inimene klientidega suhelda ning leiad, et viipekeele tõlkimine intervjuu ajal on lihtsalt ajaraisk. Samuti oled arvamusel, et kurdi töötaja kõrval peaks töökohal alati olema tõlk – kuigi kandidaat ise eitab seda – ning sa ei taha kontorisse veel ühte inimest.
Mõtle, milliseid küsimusi sa tahad kandidaadilt intervjuu ajal küsida.

3. tööandja

Sa intervjueerid pimedat kandidaati ning oled seisukohal, et pime inimene ei saa kuidagi seda tööd teha. Oled kindel, et vajalik tehnoloogia maksab liiga palju ning ei suudaks ka siis pimeda puuet täielikult kompenseerida. Samuti oled mures selle pärast, et teised töötajad ei saaks temaga suhelda.
Mõtle, milliseid küsimusi sa tahad kandidaadilt intervjuu ajal küsida.

4. tööandja

Sa intervjueerid ratastoolis inimest. Ta küsib sinult ratastooliga ligipääsetavuse kohta, aga sinu kontorihoone ei sobi ratastooli kasutajatele üldse. Sa tead, et vajalike kohanduste tegemine läheks liiga kalliks, aga sa püüad vältida selle põhjenduse kasutamist, sest kandidaadi diskrimineerimine ainuüksi puude alusel oleks ebaseaduslik. Sa püüad leida muid vabandusi ja põhjendusi, kuigi sa tegelikult usud, et kandidaat saaks selle tööga väga hästi hakkama.
Mõtle, milliseid küsimusi sa tahad kandidaadilt intervjuu ajal küsida.

5. tööandja

Sa intervjueerid vaegkirjutajat ning sind ärritavad tema lisanõudmised. Kõik kandidaadid pidid tegema kirjakirjutamise oskust näitava testi ning sa ei ole nõus, et see kandidaat peaks saama ülesande täitmiseks rohkem aega. Sa leiad, et kui ta ei suuda kirjutada kirja ettenähtud aja jooksul ja teistega samadel tingimustel, ei peaks ta seda tööd saama..
Mõtle, milliseid küsimusi sa tahad kandidaadilt intervjuu ajal küsida.