Takistus ongi tee.

Zen-budismi tarkusesõna

Ülevaade

Harjutus sisaldab tööd väikestes rühmades, fantaseerimist ja joonistamist, mille käigus uuritakse soolise võrdsuse ja naiste diskrimineerimisega seotud probleeme.

Seotud õigused
 • Bioloogilise ja sotsiaalse soo alusel diskrimineerimise keeld
 • Õigus abielule ja perekonnale
 • Õigus võrdsusele seaduse ees
Eesmärgid
 • Kujutleda tulevikku, kus võrdsus on normiks
 • Arendada suhtlemisoskust, kujutlusvõimust, loovust ja koostööoskust
 • Edendada õiglust ja lugupidamist
Materjalid
 • 2 suurt paberilehte (A3) või märkmetahvli paberit iga väikese rühma kohta
 • Piisavalt eri värvi markereid iga väikese rühma jaoks
 • Maakaart, soovitavalt matkakaart või muu kaart, millel on näha füüsilised objektid: mäed, orud, jõed, metsad, külad, sillad jne
Ettevalmistus

Tutvuge kaardi ja sellel kasutatud sümbolitega.

Oluline kuupäev
 • 8. märtsRahvusvaheline naistepäev
 • 3. novemberRahvusvaheline meestepäev

Juhised

1. osa. Probleemide määratlemine ja ajurünnak lahenduste loetlemiseks 15 minutit

 1. Paluge osalejatel jaguneda 3–5-liikmelistesse rühmadesse. Andke igale rühmale üks paberileht ja pliiatsid. Paluge neil joonistada kogu paberi pikkuses kolm võrdse laiusega veergu.
 2. Meenutage osalejatele, et Võrdsusemaal valitseb täielik sooline võrdõiguslikkus.  Paluge osalejatel nimetada ajurünnaku korras sellise kujuteldava riigi tunnuseid. Üks rühma liige kirjutab need paberil esimesse veergu.
 3. Nüüd paluge rühmadel mõelda tänapäeva elu peale ning arutada omavahel iga esimesse veergu kirjutatud tunnuse puhul, mida tuleks teha selleks, et jõuda praegusest olukorrast tulevasele Võrdsusemaale.  Vajalikud sammud tuleks kirjutada teise veergu vastava punkti kõrvale.
 4. Järgmiseks paluge osalejatel mõelda Võrdsusemaale jõudmist takistavatele teguritele ja sellele, kuidas võiks neist üle saada.  Kirjutage need arvamused kolmandasse veergu.

2. osa. Kaardi joonistamine 40 minutit                                                      

 1. Vaadake koos kiiresti üle, kuidas üks kaart välja näeb.  Juhtige tähelepanu sellele, kuidas on joonistatud kontuurid, kuidas on kujutatud mägesid ja jõgesid, milliseid sümboleid kasutatakse metsade, rabade, hoonete, elektriliinide jne tähistamiseks.
 1. Seejärel tutvustage asjade ja nähtuste sümboolse kujutamise ideed. Küsige osalejatelt, kas nad teavad mõnda muinasjuttu või muud lugu, kus kõlbeliste ideaalide selgitamiseks kasutatakse rännuteele asuva inimese metafoori. Rääkige sellest, kuidas sünge mets võib olla kurjuse metafoor või punapõskne õun võib sümboliseerida kiusatust. Ränduri kõlbelist tugevust sümboliseerib see, kui ta ujub üle kiire vooluga jõe, ning alandlikkust näidatakse sellega, et ta abistab hädas olevat looma.
 2. Andke igale rühmale teine suur paberileht. Paluge igal rühmal joonistada väljamõeldud kaart, mis kujutab praeguse maailma ja tulevase maailma vahel kulgevat teerada. Osalejad peaksid ise välja mõtlema, mida mingid kaardiobjektid sümboliseerivad ning milliseid takistavaid või abistavaid tegureid olevikust Võrdsusemaale rändaja võib teel kohata.
 3. Kutsuge kõik kokku suurde rühma ja paluge osalejatel oma kaarte tutvustada.

Analüüs ja hindamineGoto top

Alustage aruteluga sellest, kuidas sujus töö väikestes rühmades ning kuidas jõuti otsusteni selle kohta, mida ja kuidas kaardil kujutatakse. Seejärel arutlege ühiselt, milline Võrdsusemaa võiks välja näha ning millised takistused tuleb enne sinna jõudmist ületada.

 • Kas harjutus meeldis osalejatele? Mille poolest?
 • Millist veergu oli kõige lihtsam ja millist kõige raskem täita? Miks?
 • Mis olid Võrdsusemaa põhitunnused?
 • Mis peaks muutuma, et ühiskonnas tekiks tegelik sooline võrdõiguslikkus?
 • Kas diskrimineerimise keelu valguses oleks õigustatud positiivne diskrimineerimine, mida kasutataks lühiajalise meetmena soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseks?
 • Millise hinde te annaksite meie riigile kümnepallisel skaalal, kui võrrelda siinset meeste ja naiste võimaluste võrdsust maailma ülejäänud riikidega? Hinne 1 tähendaks väga suurt ebavõrdsust ja 10 peaaegu ideaalset võrdsust.
 • Miks on nii oluline keskenduda naiste inimõigustele?
 • Milliseid elanikkonnarühmi peale naiste meie ühiskonnas veel diskrimineeritakse? Kuidas see avaldub? Milliseid inimõigusi sealjuures rikutakse?
 • Kuidas saaks ebasoodsamas olukorras olevaid rühmi võimestada, et nad hakkaksid oma õigusi nõudma?
 • Milline on hariduse roll võimestamisel?
 • Milline on inimõigustealase hariduse roll võimestamisel? 

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Jälgige, et rühmad pakuksid välja konkreetseid näiteid sellest, milline oleks elu Võrdsusemaal. Eelistatavalt peaksid rühmad ise näiteid välja mõtlema, aga kui see osutub raskeks, võite neid suunata, paludes mõelda näiteks naiste arvule parlamendis, naiste arvule ettevõtete juhtide seas, palgaerinevustele, naiste ja meeste töötundidele ühes päevas, vaba aja veetmise moodustele, koduste tööde jaotusele, osalise tööajaga töötajate arvule, perevägivallale, koolis ja tööl toimuvale ahistamisele ning meeste ja naiste kujutamisele meedias.

Ärge sümbolite kasutamise vajadust üle tähtsustage, sest mõnedel inimestel on raske metafoorides mõelda. Kui osalejatel ei tule ühtegi ideed oma mõtete kujutamiseks kaardil, võite hakatuseks välja pakkuda, et näiteks haridust võib kujutada sillana, mis viib naise üle naisjuristide kohta käivate eelarvamuste jõe, samal ajal kui mõni mees võib leida teelt rahulolupärli, kui ta saab töötada lasteaiakasvatajana ja hoolitseda väikeste laste eest. Loomulikult peaksid kasutatavad näited vastama teie ühiskonnas valitsevatele soolistele stereotüüpidele.

VariandidGoto top

Rühmad võivad kaardi asemel valmistada näiteks jäätmetest maastikumudeli. Sellisel juhul tuleb varuda piisaval hulgal väikesi karpe, torusid, paberit, kive, pähkleid, nööri- ja lõngajuppe, kirjaklambreid jne, samuti liimi ja alusmaterjalina kasutatavat pappi.

Oleviku ja tuleviku vahelist teed kujutava kaardi joonistamist saab meetodina kasutada enamiku teemade käsitlemiseks, kus eesmärk on rakendada osalejate kujutlusvõimet ning panna neid loovalt lahendusi otsima.

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Kui rühm on mõelnud soolisele võrdõiguslikkusele tänapäeval ja tulevikus, võib neile meeldida harjutuses "Ajajooned" kasutatud meetod, mis võimaldab vaadata tagasi minevikus elanud tuntud naistele. Innustage neid põhjalikumalt uurima, kuidas soolise võrdõiguslikkuse mõiste ja praktika on ajaloo jooksul muutunud. Uurimistöö alustuseks võib otsida internetist kuulsaid naisi läbi ajaloo.

Teie võimalus on lahata diskrimineerimise ja kultuurilise identiteedi temaatikat säästva arengu kontekstis – seda võimaldab harjutus "Makah’ hõimu vaalapüük".

Ideid tegutsemiseksGoto top

Tutvuge oma kooli, noortekeskuse või töökoha soolise võrdõiguslikkuse poliitikaga ning arutage ühiselt, kuidas seda poliitikat rakendatakse ning kas Võrdsusemaa olukorrani jõudmiseks on vaja teha mingeid muudatusi või täiendavaid jõupingutusi.

Kui kasutate internetiotsingut „argumendid võrdse esindatuse demokraatia kohta”, võite leida väga praktilisi juhendmaterjale lobitöö tegemiseks ja kampaaniate korraldamiseks. Rohkem teavet naiste osaluse kohta poliitikas võite leida aadressil www.iknowpolitics.org.

LisateaveGoto top

Selle harjutuse aluseks on „võimestamise” (empowerment) mõiste. Võimestamise mõistet on üsna raske tõlkida ning keeruline seletada. Võimestamine on ühtaegu nii vahend kui ka väljund sellises pedagoogilises tegevuses, mida mõnikord nimetatakse vabastavaks hariduseks. Abiorganisatsioon Oxfam on esitanud ühe võimaliku võimestamise definitsiooni: võimestamine tähendab vastuastumist rõhumisele, mis sunnib miljoneid inimesi ühiskonnas tegutsema ebavõrdsetel tingimustel või ilma võimaluseta teostada oma inimõigusi.