Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna ja kaamera ei valeta – või ehk siiski?

Ülevaade

Osalejad peavad viima kokku inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklid neid illustreerivate piltidega.

Seotud õigused

Kõik

Eesmärgid
 • Suurendada teadlikkust inimõiguste tähtsusest igapäevaelus
 • Arendada visuaalset kirjaoskust, kuulamis- ja suhtlemisoskust
 • Kasvatada empaatiat ja austust inimväärikuse suhtes
Materjalid
Oluline kuupäev
 • 25. oktooberRahvusvaheline Kunstnike päev

Juhised

 1. Laotage pildid suurele lauale.
 2. Öelge osalejatele, et nad töötaksid individuaalselt.
 3. Lugege ette üks inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel ja kirjutage see tahvlile/märkmetahvlile.
 4. Paluge osalejatel vaadata fotosid ning valida üks foto, mis nende arvates vastab kõige paremini sellele artiklile.
 5. Seejärel paluge igal osalejal järjekorras öelda, millise pildi ta valis ja miks.
 6. Märkige valitud piltide numbrid tahvlile.
 7. Korrake seda neli või viis korda inimõiguste ülddeklaratsiooni muude artiklitega. (Valige nii kodaniku- ja poliitilisi õigusi kui ka sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi sätestavaid artikleid.) 

Analüüs ja hindamineGoto top

Hakatuseks analüüsige harjutust ennast ning seejärel arutage, mida osalejad sellest õppisid.

 • Kas inimesed valisid eri voorudes erinevaid pilte või leidsid nad, et üks või kaks pilti sobisid kõigil juhtudel?
 • Kas eri inimesed valisid samu pilte või olid osalejate ettekujutused inimõigusi sümboliseerivatest piltidest väga erinevad? Mida ütleb see meist igaühe maailmanägemise kohta?
 • Vaadake läbi tahvlile kirjutatud loend. Milliseid fotosid valiti kõige sagedamini? Mille poolest need erilised olid? Miks neid sagedamini valiti? Kas fotode värv ja suurus avaldas mõju või oli oluline pildil kujutatu?
 • Kas mõnda pilti seostati mitme eri õigusega?
 • Kas osalejate vahel tekkis lahkarvamusi mõne konkreetse pildi tõlgendamise küsimuses?
 • Kas oli fotosid, mida üldse ei valitud? Kas need võiksid sellegipoolest sümboliseerida mõnda inimõigust? Millist? 

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Ühte fotot võib valida ükskõik kui mitmel korral. Seda võib valida korduvalt ühe vooru ajal või erinevates voorudes. Teiste sõnadega: see võib sümboliseerida ühte artiklit mitme inimese jaoks või see võib sümboliseerida eri inimeste jaoks eri artikleid.

Täiendavaid soovitusi fotokomplekti koostamise kohta leiate 1. peatüki alusmeetodite alapunktist. Selles harjutuses kasutatavad pildid peaksid kujutama meie planeedi elu mitmesuguseid aspekte ning nende hulgas peaks olema fotosid üksikisikutest ja inimhulkadest, erineva vanuse, kultuuritausta ja võimekusega inimestest. Valikus peaks sisalduma pilte maa- ja linnakeskkonnast, tööstusettevõtetest ja põllumajandusest, mitmesuguste töö- ja puhketegevustega tegelevatest inimestest. Ärge nummerdage pilti mingisuguse süsteemi järgi. Numbrite ainus ülesanne on lihtsustada piltide tuvastamist.

Ärge unustage kontrollida, kas soovitud pildid ja fotod on autorikaitse all.

See, kui palju juhendamist osalejad piltide analüüsimiseks vajavad, sõltub konkreetsest rühmast ja nende üldisest visuaalsest kirjaoskusest. Vajadusel võite alustada harjutust ühe või kahe pildi ühise analüüsiga. Juhtnöörina saab kasutada allpool lisateabe punktis esitatud küsimusi.

It will depend on the group and their general skills of "visual literacy" how much you need to guide the participants to analyse the pictures. You may consider starting the activity with a joint analysis of one or two of the pictures. The questions presented in the "further information" section below can be used as a guide.

VariandidGoto top

Võite paluda osalejatel valida ka sellise pildi, mis sümboliseeriks kõige paremini inimõiguste üldmõistet. Kui kõik on oma valiku teinud, paluge neil seda põhjendada. Võite teha koopiad 5. peatükis esitatud Pancho karikatuuridest ning paluda osalejatel öelda, millistele inimõigustele need vastavad.

Kui tahate kasutada piltide asemel videot, võite kaaluda harjutust "Pantomiim", milles inimõiguste mõistele lähenetakse näitlemise abil, paludes rühmal harjutuse käigus etendatud stseenid videole salvestada ja need YouTube’i postitada.

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Hankige mõned fotokaamerad ning viige kodukohas läbi fotoprojekt „Vaateid inimõigustele”, mille käigus tuleb pildistada inimõigustega seotud stseene ja kohti.

Harjutus "Vaheta prille" võimaldab osalejatel uurida ja pildistada oma kodukohta inimõiguste perspektiivist.

Pildid ei jää inimeste mällu üksnes fotodelt, vaid ka olukordadest ja sündmustest. Diskrimineerimise visualiseerimiseks võite kasutada harjutust "Astu samm ette".

Ideid tegutsemiseksGoto top

Koostage projekti „Vaateid inimõigustele” fotodest näitus. Teise variandina võite lähtuda allpool antud muudest soovitustest ning valmistada plakateid ja teha nendest näituse.

 

Rohkem võimalusi piltidega mängimiseks