PROJE TANIMI PROJE TANIMI

 

Projenin genel hedefi Türkiye’de Avrupa insan hakları (İH) standartlarının etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmaktır. Özel hedef ise Türkiye’deki baroların ve avukatların bu standartları uygulama kapasitelerini güçlendirmektir.

Proje, yedi pilot ildeki Baroların İnsan Hakları Merkezlerinin (İHM) kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve hem aralarındaki koordinasyonun hem de Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile koordinasyonlarının iyileştirilmesini desteklemektedir. Ayrıca, avukatların günlük çalışma ortamlarında Avrupa insan hakları standartlarını uygulama kapasitelerinin arttırılması ve TBB ile barolardaki İnsan Hakları Merkezleri ve temel hakların korunması alanında çalışan ulusal ve uluslararası paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sonuçlara ulaşıldığı takdirde, yargının üç ayağından biri olan barolar ve TBB, Türkiye’de temel haklarla ilgili durumun iyileştirilmesi açısından önemli rol oynamış olacaktır.

Kamu kurumu statüsündeki TBB, her biri bağımsız tüzel kişiliği olan yerel baroları temsil eden çatı kuruluş görevini üstlenmiş bir meslek örgütüdür. Türkiye’de 79 ilde baro kurulmuştur ve barolar bu illerdeki avukatları temsil etmektedir. Türkiye Barolar Birliği bütün baroların katılmasıyla oluşan bir kuruluştur. Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 110. maddelerinde belirtildiği üzere, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak baroların ve TBB’nin görevleri arasındadır. Bu amaçla, 2001’de TBB’de ve çoğu baroda İHM’ler kurulmuştur. TBB İnsan Hakları Merkezinin temel amacı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, hukukun üstünlüğünün egemen kılınması, insan hakları alanında ulusal ve ulusal üstü hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışma yapmaktır. Bu çalışmalar, Türkiye’deki İH durumunun gelişiminin niteliksel açıdan izlenebilmesi için gereklidir ayrıca uygulama açısından diğer avukatların çalışmalarını geliştirmeleri için bir temel oluşturacaktır. Bu bağlamda, TBB İHM, haklara dayalı farklı konularda raporlar üretmiştir. Barolardaki İHM’lerin kurumsal kapasitesinin, barolar arasındaki ve TBB ile koordinasyonlarının ayrıca insan hakları konusundaki eğitim kapasitelerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Avukatlara verilen meslek öncesi eğitim, barolar ve TBB’nin sorumluluğundadır; hukuk konularında avukatların bilgisini güncel tutmak amacıyla konferans, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemektedirler. İnsan hakları konularında avukatların bilgisinin güçlendirilmesi hem TBB hem de barolar için faydalı olacaktır.

PROJE HAKKINDA PROJE HAKKINDA
tamamlayıcı bilgi tamamlayıcı bilgi