PROJE TANIMI

"Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi" Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ile işbirliği içerisinde Avrupa Konseyi (AK) tarafından yürütülecek Proje 2 Eylül 2014 ile 1 Aralık 2016 tarihleri arasında devam edecektir. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlığı Projeye proje ortağı olarak katkıda bulunacaktır.

Projenin genel hedefi, Türkiye’de insan hakları ve temel özgürlüklerin, özellikle ifade özgürlüğü hakkının, daha iyi korunmasına katkıda bulunmaktır.

Proje faaliyetleri mevzuatın Avrupa standartlarına uygun şekilde yorumlanması ve uygulanması yoluyla yargı mensuplarının günlük işlerinde ifade ve basın özgürlüğü açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarının uygulanmasını teşvik edecek ve insan hakları standartlarının uygulanmasını geliştirecektir.

Proje, ifade özgürlüğünün yorumlanması ve uygulanması sorununu ele almak ve Avrupa insan hakları standartlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla, ifade ve basın özgürlüğüne dair farkındalık arttırmak adına çok sayıda hâkim ve savcıya (adaylar dahil) yönelik olarak hazırlanacak eğitim faaliyetlerine odaklanacaktır. Hâkim ve savcılar özellikle ifade özgürlüğü ile ilgili davalara bakanlar proje kapsamında kapsamlı eğitimlere dahil olacaktır. Adaylar ile hâkim ve savcılar uygulamaya dönük eğitimler alacaktır. Proje süresince resmi aktörler ile sivil toplum aktörlerini bir araya getirmek için farklı faaliyetler öngörülmektedir.

Tüm kapasite geliştirme faaliyetleri, hukuk profesyonelleri için Avrupa Konseyi’nin kapasite geliştirme kaynaklarını bir araya getiren platform Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı – HELP (www.coe.int/help), ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir.

 

Daha fazla bilgi için Proje web sitesini ziyaret edebilirsiniz ifadeozgurlugu.taa.gov.tr
PROJE HAKKINDA
Daha Fazla Bilgi
AİHS

Avrupa İnsan Hakları  Sözleşmesi Madde 10 

1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına engel değildir.

2. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir.

 Sözleşme Metninin Tamamı