“Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Bağlamında Usuli Güvenceler” odaklı Mevzuat ve Politika Çalışma Grubu toplantısı 26 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi platformda düzenlendi

26 Ekim 2020 Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri, MASAK, Adalet Bakanlığı temsilcileri (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı), İlk derece mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay’da görev yapan hâkim ve savcılar, ulusal ve uluslararası danışmanların katıldığı toplantıda Avrupa...

Read More

İkinci Saha Ziyareti Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Adana Adliyesi ve Barosuna Düzenlendi

26 Ekim 2020 Adana

İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi kapsamında yürütülen ihtiyaç analizi çalışmalarını desteklemek üzere Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı temsilcileri ile proje uzmanları, 1-2 Ekim 2020 tarihinde Adana Bölge Adliye...

Read More

Sivil İzleme Kurulları Projesi Kapsamında Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi

22 Ekim 2020 Ankara

22 Ekim 2020 tarihinde KUDO platformu üzerinden gerçekleştirilen birinci yuvarlak masa toplantısı ile Türkiye’de ceza infaz kurumlarında izleme ve denetleme yapan mekanizmalar arasındaki işbirliği ve koordinasyon artırıldı. Sivil izleme kurulları, Kamu Denetçiliği Kurumu, Adalet Bakanlığı Teftiş...

Read More

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Rıfat Sagut: “İnsan ticaretiyle mücadele hepimizin mücadelesi”

23 Ekim 2020 Ankara

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Rıfat Sagut, Avrupa İnsan Ticareti ile Mücadele Günü münasebetiyle verdiği röportajda Türkiye'deki insan ticareti mağdurlarının haklarına dikkat çekti. “Bildiğiniz üzere Türkiye’de yürürlükte olan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu var. Söz konusu kanun, Avrupa...

Read More

Avrupa Birliği İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü: insan ticaretine sıfır tolerans

19 October 2020 Ankara

14. Avrupa Birliği İnsan Ticareti ile Mücadele Günü (18 Ekim) kapsamında Avrupa Konseyi İnsan Ticaretiyle Mücadele Uzmanlar Grubu (GRETA), COVID-19 salgınının beraberinde getirdiği kısıtlamalarda insan ticareti mağdurlarının haklarının gözetilmesi çağrısında bulundu. GRETA Başkanı Davor...

Read More

Tutukluluk ve Usuli Güvenceler Hakkında Mevzuat ve Politika Çalışma Grubu Toplantısı

19 Ekim 2020 Ankara

“Tutukluluk ve Usuli Güvenceler” odaklı Mevzuat ve Politika Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı 19 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi platformda düzenlendi. İlk derece ve yüksek mahkeme hâkimleri, savcılar ve Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinden (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Dairesi...

Read More

ÇEVRİMİÇİ SEMİNER (WEBINAR): “Göç Sürecinde İdari Gözetim ve AİHS”

13 Ekim 2020 Ankara

Bir Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak girişimi olan Yatak Destek II Programı kapsamında yürütülen « Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları açısından Korunmasının Güçlendirilmesi » Projesi kapsamında Türkiye’deki Hukuk Fakültesi öğrencilerine ve öğretim...

Read More

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Üzerine Yeni Eğitim Programları ve Materyaller

Ankara

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi; İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi ile birlikte, Türkiye'deki kilit meslek grupları için, kadına yönelik şiddeti önleme ve bunlarla mücadele konusunda yeni eğitim programları ve...

Read More

ÇEVRİMİÇİ SEMİNER (WEBINAR): “TUTUKLULUĞUN HUKUKİLİĞİ VE CEZA YARGILAMASINDA TUTUKLAMAYA ALTERNATİF TEDBİRLER”

05 Ekim 2020 Ankara

"Tutukluluğun Hukukiliği ve Ceza Yargılamasında Tutuklamaya Alternatif Tedbirler" konulu üçüncü çevrimiçi seminer, 5 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Çevrimiçi seminer, aralarında Adalet Bakanlığı (CİGM, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü), Türkiye Adalet...

Read More

Sivil İzleme Kurulları Projesi kapsamında Üçüncü Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

30 Eylül 2020 Ankara

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesinin Üçüncü Yürütme Kurulu Toplantısı 30 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplam 28 kişinin katıldığı toplantıda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sivil izleme...

Read More

İdari Yargıda Eğitim İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Raporu Yayımlandı

22 Eylül 2020 Ankara

“ “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında hazırlanan “Eğitim İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Raporu” yayımlandı. Avrupa Konseyi uluslararası uzmanı Marina Naumovska Milevska tarafından hazırlanan rapor, eğitim...

Read More

Avrupa Konseyi "Türkiye'deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi" eylemi için Uluslararası Uzman İhale Çağrısı (Genel Havuz)

04 Eylül 2020

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi’nin ortak girişimi “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek II (2019-2022)” programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye’deki göçmenlerin ve insan ticareti mağdurlarının insan hakları açısından korunmasının güçlendirilmesi" eylemi kapsamında Türkiye’de...

Read More

İddialı ve Uygulanabilir İnsan Hakları Eylem Planları için: Gürcistan ve Türkiye deneyimlerini paylaşıyor

27 Temmuz 2020 Ankara

İnsan Hakları Eylem Planları daha fazla politika belgesi yaratmak yerine tutarlılığın geliştirilmesine nasıl katkıda bulunur? Sivil toplum sürece nasıl dahil edilebilir? Bir Eylem Planının ideal süresi ne olmalıdır? Ulusal İnsan Hakları Eylem Planlarının geliştirilmesi, uygulanması ve...

Read More

Kanıt temelli insan hakları politikası: İskoçya ve Türkiye deneyimlerini paylaştı

23 Temmuz 2020 Ankara

Türkiye Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı geliştirme ve uygulama konusundaki akran toplantılarının üçüncüsünü gerçekleştirdi. Son oturumda Birleşik Krallık bünyesinde İskoçya’nın deneyimi ele alındı. İskoç İnsan Hakları Komisyonunda Araştırma Sorumlusu olarak görev yapan Alison Hosie “Vizyonumuz...

Read More

Pilot Mahkemelerle Çevrimiçi Birebir Toplantılar

21 Temmuz 2020 Ankara

“İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamındaki pilot mahkeme faaliyetlerinin bir parçası olarak, bu mahkemelerce geliştirilecek olan materyaller hakkında 16-17 Temmuz tarihlerinde pilot mahkemelerden beşiyle birebir çevrimiçi...

Read More

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Hazırlanan Ön Değerlendirme Raporu Yayınlandı

20 Temmuz 2020 Ankara

Mevcut idari yargı sisteminin derinlemesine incelenmesi ve uygulanan reformların etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanacak üç rapordan ilkini oluşturan Ön Değerlendirme Raporu yayımlandı. Rapor; ziyaretler, toplantılar, görüşmeler, odak grup çalışmaları, araştırmalar ve analizler...

Read More

Pilot Mahkemelerle Çevrimiçi Toplantılar Devam Ediyor

10 Eylül 2020 Ankara

“İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 16-17 Temmuz tarihlerinde beş pilot mahkeme ile gerçekleştirilen önceki çevrimiçi toplantıların ardından, yakın zamanda pilot mahkeme olarak belirlenen Gaziantep 1. İdare Mahkemesi...

Read More

Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi "Türkiye'deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi" eylemi için Ulusal Uzman İhale Çağrısı (Genel Havuz)

16 July 2020 Ankara

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi’nin ortak girişimi “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek II (2019-2022)” programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye’deki göçmenlerin ve insan ticareti mağdurlarının insan hakları açısından korunmasının güçlendirilmesi" eylemi kapsamında Türkiye’de...

Read More

Sivil İzleme Kurulları Projesi için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması Eylem Planı

10 Temmuz 2020 Ankara

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi kapsamında, projenin uygulanmasında toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım benimsenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel değer ve göstergelerinin gözetilmesini sağlamak amacıyla toplumsal...

Read More

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kabul Edilebilirlik Kriterleri - Help online eğitimi Türkçe çevirisi ve adaptasyonu ile kullanıma açıldı.

03 Temmuz 2020

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi çerçevesinde Türkçeye çevirisi ve adaptasyonu yapılan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kabul Edilebilirlik Kriterleri - Help online eğitimi, aşağıdaki HELP sayfasından ve...

Read More