Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi ROMACTED II Bölgesel Programı, yerel politika oluşturma ve yerel eylemlerin uygulanmasına daha fazla katılım yoluyla Roman nüfusunun yerel topluluklar ile entegrasyonunu iyileştirmeyi amaçlayan bir iş birliği programdır. Batı Balkanlar ve Türkiye'de (2017-2020) I. Fazını tamamlamış Bölgesel Programın tüm faaliyetleri 7 (yedi) ülkede gerçekleşmektedir: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye, Kosova*. Faz II (ROMACTED II) yerel makamlar ile birlikte Romanlara özgü politikalar geliştirme ve bunlarla ilgili Roman topluluklarının demokratik katılımını güçlendirecek faaliyetlere odaklanmaktadır.

 

ROMACTED Faz II Ocak 2021 de uygulamaya başlanmıştır ve 48 ay (2021-2024) süresince devam edecektir. Projenin ortakları konuyla ilgili hükümet ve hükümet dışı ulusal ve uluslararası kuruluşlardır.

 

Faz II kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB), projenin yerel düzeyde siyasi ortağı olması kararlaştırılmıştır. Ekim 2021 tarihinde TBB ile Avrupa Konseyi (AK) arasında imzalanan Mutabakat Zaptı Programın yerel düzeyde yaygınlaşmasını ve sahiplenilmesini amaçlamaktadır. Programın seçim kriterleri ve belediyelerin programa gösterdikleri ilgi temel alınarak onbir Belediye belirlenmiştir: Akhisar/Manisa, Canik/Samsun, Edirne, Ereğli/Zonguldak, Gaziantep, Gömeç/Balıkesir, İstanbul Büyükşehir, Konak/ İzmir, Muratlı/Tekirdağ, Şişli/İstanbul ve Uzunköprü/Edirne Belediyeleri.

 

Bu çerçevede, AK’nin açık ihale prosedürleri sonucunda seçilmiş olan uzman ve kolaylaştırıcı havuzu ve yine aynı usulle seçilmiş olan Destek Kuruluş, Sıfır Ayrımcılık Derneği, projeden sorumlu Avrupa Konseyi personelinin desteğiyle programın yerelde yürütülmesine yardımcı olacaklardır.

 

Programın temel hedefleri şu şekilde belirlenmiştir:

  • yerel demokrasinin, hesap verebilirliğin, kapsayıcılığın ve Roman vatandaşlara karşı duyarlılığın artırılması ve böylece hizmetlerin sunulmasının iyileştirilmesi,
  • yerel makamların siyasi iradesi ve sürekli politika katılımının oluşturulması,
  • Roman topluluklarının demokratik anlamda yerel yönetim faaliyetlerini güçlendirmek ve ilgili faaliyetlere katkıda bulunmak

 

Projenin hedef grupları yerel düzeydeki kamu idareleri (seçilmiş temsilciler ve ilgili yetkililer), bölge kamu kurumları ve seçilen belediye sınırlarında yaşayan Roman topluluklarıdır.

 

Programın ana faaliyetleri eğitim, koçluk, katılımcı çalışma döngülerinin uygulanması, savunuculuk eylemleri gibi faaliyetleri içermektedir. Programın metodolojisinde önde gelen kılavuz ilkelerden biri, yerel yönetime etkin katılımın ancak partnerlerin adanmışlık ve sahiplenmesi söz konusu olduğunda etkili olabileceğidir. Böylece, programın uyarlanmasını ve sürecin desteklenmesini ve izlenmesini kolaylaştırmak için seçilen her belediyede bir ön haritalama, değerlendirme, temel anket ve araştırma yapılmaktadır.

 

Programın başarıyla tamamlanması için dört yıllık uygulama dönemi boyunca tüm paydaşların desteği ve aktif katılımı esastır.

Ortak programın 2021-2024 yılları arasında gerçekleşecek 4 yıllık uygulama döneminin tamamı için Türkiye’ye sağlanan fon 725.000 Euro aralığındadır.

ROMACTED Programı hakkında daha fazla bilgiyi http://coe-romacted.org.

ROMACTED metodolojisi, proje web sitesinde bulunan ROMACTED el kitabında özetlenmiştir.

 

*Bu atama statü konusundaki pozisyonlara halel getirmemektedir ve UNSCR 1244/1999 ve KOSOVA Bağımsızlık Bildirgesi hakkındaki İAİG Görüşü ile uyumludur.

 

ROMACTED II BİR BAKIŞTA TÜRKİYE: Eylül 2022 itibariyle