"Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" (WA2J Türkiye) Projesi, kadınlar için adli yardım hizmetlerinin erişilebilirliğinin ve kalitesinin arttırılmasına ve sivil toplum da dahil olmak üzere kilit paydaşların desteklenmesine ve Türkiye'deki kadınlar arasında hukuki farkındalığın ve okuryazarlığın arttırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin 2023'ten 2026'ya kadar sürecek olan "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek" ortak programı kapsamında uygulanmaktadır.

 

Projenin amaç ve hedefleri nelerdir?

 • Adli yardım hizmetlerinin erişilebilirliğinin ve toplumsal cinsiyete duyarlılığının arttırılması
 • Kadınların adalete erişimini desteklemek için kilit paydaşlar arasında farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması
 • Kadınlara yasal destek ve hizmet sağlamak için yerel mekanizmaların geliştirilmesi
 • Özellikle dezavantajlı ve savunmasız durumdaki kadınlar arasında yasal farkındalığın artırılması

 

Projeden kimler yararlanıyor?

 • Türkiye Barolar Birliği
 • yerel barolar ve adli yardım merkezleri
 • Üniversite hukuk fakülteleri ve hukuk öğrencileri
 • Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesinde aktif olan sivil toplum kuruluşları
 • Belediyeler
 • Türkiye'deki kadınlar, özellikle de adalete, adli yardıma, hukuki desteğe ve bilgiye erişimde zorluklarla karşılaşan kırılgan ve dezavantajlı durumdaki kadınlar

 

Proje nasıl işliyor?

 • Bu proje, "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" başlıklı bir önceki Yatay Destek Programı kapsamındaki projenin sonuçlarını temel almaktadır. Proje faaliyetleriyle, toplumsal cinsiyete duyarlı bir adli yardımın sağlanması, kadınların mevcut hukuk yollarına, hizmetlere ve adalete erişimlerinin desteklemesi ve bilgilendirmesi için yerel kapasitenin güçlendirilerek yerel ağlar kurmaya devam etmektedir.
 • Kadınların adli yardım hizmetlerine erişimini artırmak ve bu hizmetlerin kalitesini ve toplumsal cinsiyete duyarlılığını geliştirmek için hukuk profesyonellerinin kapasitesinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.
 • Proje, kilit paydaşlar arasında diyaloğu kolaylaştırmakta ve kadınları desteklemek için çok paydaşlı ortaklıkları teşvik etmektedir.
 • Sivil toplum kuruluşlarını destekleyerek, savunmasız veya dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere kadınları haklarını talep etme ve ihlalleri bildirme konusunda güçlendirmektedir.

Ne elde etmeyi umuyoruz? (Projenin sonuçları)

 • Kırılgan veya dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere kadınların haklarından ve mevcut çözüm ve hizmetlere nasıl başvuracaklarından daha fazla haberdar olması
 • Kadınların adalete erişimine yönelik toplumsal cinsiyete duyarlı ve mağdur merkezli destek konusunda hukuk profesyonelleri arasında farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması
 • Adli yardım hizmetlerinin kalitesinin ve toplumsal cinsiyete duyarlılığının artırılması
 • Kilit paydaşlar ve yerel destek ağları arasında işbirliğinin teşvik edilmesi
 • Kadınların adalete erişimini desteklemek ve teşvik etmek için sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilen araçlar, programlar ve materyaller

 

Projenin bütçesi nedir?

Projenin toplam bütçesi 1 000 000 Avro'dur.

Yatay Destek programına tahsis edilen bütçe yaklaşık 41 milyon Avro'dur (%85'i Avrupa Birliği, %15'i Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir).

 

Daha fazla bilgi nasıl alınır?

 

Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek Programı Hakkında

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin ortak girişimi olan "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek Programı", Batı Balkanlar'daki faydalanıcıların ve Türkiye'nin insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarındaki reform gündemlerini yerine getirmelerini ve AB genişleme sürecinin de önceliği olan Avrupa standartlarına uyum sağlamalarını mümkün kılmaktadır.


 


 

Tamamlayıcı bilgi