ადამიანის უფლებები

ადამიანის უფლებათა სტანდარტებისა და სწავლების იმპლემენტაციის გაძლიერება საქართველოში

თანასწორობის დაცვისა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობის ეფექტური მექანიზმების ხელშეწყობა საქართველოში

ადამიანის უფლებების დაცვით საპოლიციო ზომების გატარება საქართველოში

ჯანდაცვის უზრუნველყოფის გაუმჯობესება საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში

ნარკოტიკების პრევენციის მხარდამჭერი ქსელის განვითარება მშობლებისთვის და პროფესიონალებისთვის საქართველოში

ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა საქართველოში: ბავშვთა დაცვა და პრევენცია ძალადობისგან, მათ შორის ციფრულ გარემოში

სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვის გაძლიერება საქართველოში

ქალთა მიმართ ძალადობის აღსაკვეთად ინტეგრირებული მიდგომის ხელშეწყობა და გენდერული თანასწორობის გაძლიერება საქართველოში

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა - სასამართლო რეფორმის სისხლისსამართლებრივი ასპექტები

დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში

ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა და პრევენცია

მედიისა და ინტერნეტის თავისუფლების ხელშეწყობა საქართველოში

დევნილთა და კონფლიქტით დაზარალებულ სხვა პირთა საკითხებში სახალხო დამცველის აპარატის დახმარების პროექტი

საქართველოში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენება

ბავშვთა სექსუალურ ექსპლუატაციასა და ძალადობაზე რეაგირება საქართველოში, ფაზა 1

სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობის გაუმჯობესება

მედია პლურალიზმისა და ინტერნეტ თავისუფლების ამაღლება

დემოკრატია

საარჩევნო პრაქტიკისა და პროცესის გამჭვირვალობის, ინკლუზიურობისა და სანდოობის მხარდაჭერა საქართველოში

დემოკრატია იწყება სკოლაში - მოსწავლეთა ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში სკოლასა და ადგილობრივ თემში

ევროპის საბჭოს პროგრამა არჩევნებში საქართველოს მხარდასაჭერად

მონაცემთა დაცვის გაძლიერება საქართველოში

თემის მიერ მართული ურბანული სტრატეგიები ისტორიულ ქალაქებში (COMUS)

ეროვნული უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაცია საქართველოში და რეგიონული ან უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტია

კანონის უზენაესობა

დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარება საქართველოში

მედიის თავისუფლების, ინტერნეტ მმართველობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის გაძლიერება საქართველოში (SMIP-GE)

იურიდიული დახმარების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება მარგინალიზებული მოსახლეობისთვის

კორუფციის, ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის სისტემების გაუმჯობესება საქართველოში

სასამართლო სისტემის ანგარიშვალდებულებისა და ეფექტიანობის გაუმჯობესება და ადვოკატთა პროფესიონალიზმის ამაღლება საქართველოში

ადამიანის უფლებებისა და ჯანდაცვის ხელშეწყობის გაძლიერება პენიტენციურ სისტემაში

ადვოკატის პროფესიის მხარდაჭერა საქართველოში

არასრულწლოვან და ზრდასრულ თავისუფლებააღკვეთილ პირთა მხარდაჭერა (JADES)

საპარლამენტო ზედამხედველობის მხარდაჭერა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე საქართველოში

სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა

თავისუფლებააღკვეთილ პირთა ფსიქიკური ჯანდაცვის გაუმჯობესება საქართველოში

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესაძლებლობათა ზრდა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერა

მართლმსაჯულების სისტემის დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის გაძლიერება

ადვოკატთა და ადამიანის უფლებების დამცველთა შესაძლებლობების გაძლიერება

ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა საქართველოს ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში

ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა საქართველოს ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში II

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესაძლებლობების გაძლიერება

 


 

გამოგვყევით

  

დაგვიკავშირდით

ოფისი საქართველოში

ჭავჭავაძის გამზირი 64 ბ, მე-14-ე სართული
თბილისი 0179, საქართველო

+99532 2913870/ 71/ 72

http://www.coe.ge