თანამშრომლობის პროექტი „ადვოკატის პროფესიის მხარდაჭერა საქართველოში“ მიზნად ისახავს მართლმსაჯულების სფეროში დიალოგის ხელის შეწყობით გააძლიეროს ადვოკატის როლი მართლმსაჯულების განხორციელებაში. პროექტი ხელს უწყობს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის (GBA) ეფექტურ ფუნქციონირებას და საქართველოში ადვოკატთა ეთიკური და პროფესიონალური სტანდარტების ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას.

მიზნები: მიზნები:
  • ადვოკატის პროფესიასა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა და მარეგულირებელი ჩარჩო ჰარმონიზებულია ევროპულ სტანდარტებთან
  • გაუმჯობესებულია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ოპერაციული პროცესების ხარისხი
  • გაზრდილია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის ეფექტურობა
  • გაძლიერებულია ადვოკატის პროფესიის როლი მართლმსაჯულების განხორციელებაში
ბიუჯეტი ბიუჯეტი
პროექტის ბიუჯეტი 450 000 ევროს შეადგენს
პროექტის პარტნიორები და ბენეფიციარები პროექტის პარტნიორები და ბენეფიციარები
  • საზოგადოება;
  • საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია;
  • საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია;
  • იურიდიული დახმარების სამსახური;
  • საქართველოს პარლამენტი;
  • საქართველოს საერთო სასამართლოები
ხანგრძლივობა ხანგრძლივობა
24 თვე, 15/12/2019 – 14/12/2021
საკონტაქტო ინფორმაცია საკონტაქტო ინფორმაცია

პროექტს ახორციელებს ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის დირექტორატის ქვეშ არსებული მართლმსაჯულებისა და სამართლებრივი თანამშრომლობის დეპარტამენტის სასამართლო რეფორმის სამმართველო, ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისთან ერთად.

პროექტის კოორდინატორი

 Natalia KHODAKEVICH

პროექტის უფროსი ოფიცერი

 Sophio TSAKADZE

პროექტის თანაშემწე

 Archil PASHALISHVILI