„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესაძლებლობების გაძლიერების“ პროექტის მიზანია სკოლის ინსტიტუციური გაძლიერება, რაც მიიღწევა ახალი კურიკულუმების და მოდულების განვითრების, საჭიროებებზე დამყარებული ტრენინგების ჩატარების და სტაჟირების პროგრამის შინაარსის დახვეწის შედეგად.  პროექტი დაფინანსებულია ბულგარეთის, ლიხტენშტეინის, ნორვეგიის, სლოვაკეთის და შვედეთის მიერ განხორციელებული შემოწირულობებით, საქართველო-ევროპის საბჭოს 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმის ქვეშ.

პროექტის შესახებ: პროექტის შესახებ:

პროექტი 2016 წლის ნოემბერში დაიწყო და მისი მიზნებია:

  • იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესაძლებლობების გაძლიერება იმისთვის, რომ სკოლამ შეძლოს მაღალი ხარისხის ტრენინგების ჩატარება მოსამართლეების და სასამართლოს თანამშრომლებისთვის;
  • სასწავლო პროგრამის განახლება, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ევროპელ მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს No(2003)4 რეკომენდაციის მიზნებთან;
  • სამოსამართლო კანდიდატების საწყისი სწავლების დროს სტაჟირების პროგრამის სტრუქტურის და დიზაინის დახვეწა და მისი დანერგვის გაუმჯობესება.
პროექტის პარტნიორები: პროექტის პარტნიორები:

მთავარი პარტნიორია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.

პროექტი დამატებით თანამშრომლობს მართლმსაჯულების სფეროში მოღვაწე სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურის, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსა და დონორ ორგანიზაციებთან.

ოფისი საქართველოში

ჭავჭავაძის გამზირი 64 ბ, მე-14-ე სართული
თბილისი 0179, საქართველო

+99532 291 38 70/ 71/ 72

+99532 291 38 74

informtbilisi@coe.int

http://www.coe.ge