ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტი „მედიის თავისუფლების, პროფესიონალიზმისა და პლურალიზმის ამაღლება“ მიზნად ისახავს მედიის წარმომადგენლებს შორის პროფესიონალიზმისა და პასუხისმგებლობის ამაღლებას, მაუწყებელებთა მარეგულირებელი ორგანოებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობის გაძლიერებას.

ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტი „ინტერნეტ თავისუფლების დაცვა კანონმდებლობისა და დაინტრესებულ მხარეებისათვის დიალოგის ხელშეწყობის დახმარებით“ მიზნად ისახავს ინტერნეტის შესახებ ნაციონალური კანონმდებლობის და პოლიტიკის ევროპის საბჭოს სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტებთან შესაბამისობის გაძლიერებას. ასევე ინტერნეტ მომხმარებელთა ცნობირების ამაღლებას დაკავშირებულს ხელმისაწვდომი სამართლებრივი დაცვის საშუალებების და ონლაინ სფეროში ადამიანის უფლებათა დარღვევაზე რეაგირების შესაბამის საშუალებების  შესახებ.

პროექტის ამოცანები პროექტის ამოცანები
მედიის თავისუფლების, პროფესიონალიზმისა და პლურალიზმის ამაღლება:
  • ჟურნალისტებს შორის პროფესიონალიზმის, პასუხისმგებლობისა და ეთიკის ნორმების მიმართ პატივისცემის გაძლიერება ჟურნალისტების უფლებებისა და პროფესიული ეთიკის ნორმების შესახებ ცნობიერებების ამაღლების გაგრძელებით;
  • ჟურნალისტური განათლებისა და ტრენინგის ხარისხის გაუმჯობესება ჟურნალისტების ცალკეული უფლებებისა და მოვალეობების გათვალისწინებით;
  • მედიაში უმცირესობათა ჯგუფების გაშუქების გაუმჯობესება და პროფესიულ ღონისძიებათა გაძლიერება დაკავშირებული სიძულვილის ენასა და შეუმწყნარებლობასთან;
  • მაუწყებლის მარეგულირებელი ორგანოებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის  დამოუკიდებლობის მხარდაჭერის გაგრძელება;
პროექტის ამოცანები პროექტის ამოცანები
ინტერნეტ თავისუფლების დაცვა კანონმდებლობისა და დაინტრესებულ მხარეებისათვის დიალოგის ხელშეწყობის დახმარებით:
  • ინტერნეტის შესახებ ნაციონალური კანონმდებლობის და პოლიტიკის ევროპის საბჭოს სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტებთან შესაბამისობის გაძლიერება (მათ შორის ინფორმაციის მიღებისა და გაგზავნის უფლება, ჟურნალისტების და ბლოგერების დაცვა, ინტერნეტ სივრცეში სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების დაცვა და ა.შ.)
  • ევროპის საბჭოს ინტერნეტ მმართველობისა და ადამიანის უფლებათა სტანდარტების, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შესაბამისი პრეცედენტული სამართლის შესახებ ხელისუფლების შტოების (მთავრობა, პარლამენტი და სასამართლო) ცოდნის ამაღლება; 
  • ინტერნეტ მომხმარებელთა ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლება შესაბამისი სამართლებრივი დაცვის და ონლაინ სივრცეში ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევაში ზიანის ანაზღაურების მექნიზმების საკითხებზე;
  • ინტერნეტ სერვის პროვაიდერთა ვალდებულების გაძლიერება დაიცვან ონლაინ სივრცეში ადამიანის უფლებები ევროპის საბჭოს სტანდარტების შესაბამისად;
პროექტის პარტნიორები პროექტის პარტნიორები

ორივე პროექტი თანამშრომლობს საქართველოში მედიის და ინტერენეტის სფეროში მოღვაწე სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურის, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, საერთაშორისო  და დონორ ორგანიზაციებთან.