ევროპის საბჭო ახორციელებს პროექტს „დემოკრატია იწყება სკოლებში“ განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობით და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის მიზანია საქართველოში დემოკრატიის გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების გაზრდილი მონაწილეობით, რაც შესაძლებელი გახდება სკოლებში დემოკრატიული მოქალაქეობის სწავლებისა და პრაქტიკის გზით.

 

პროექტი ეფუძნება ევროპის საბჭოს მიდგომებს სამოქალაქო განათლების საკითხებში: ცოდნის, უნარების, ფასეულობებისა და დამოკიდებულებების ერთიან ხედვას, ფოკუსს დემოკრატიული სკოლის განვითარებაზე და ახალგაზრდების სამოქალაქო გამოცდილების ინტეგრირებას ფართო საზოგადოებაში.

 

პროექტი დაეხმარება საქართველოს სამთავრობო ორგანოებს გაატარონ რიგი ღონისძიებები, რომლებიც საჭირო იქნება სკოლის მოსწავლეებისთვის პროცესებში მონაწილეობის მეტი შესაძლებლობის შექმნისა და სკოლასა და თემში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში  ჩასართავად მოტივაციის ამაღლებისათვის. კონკრეტულად, პროექტი შეიმუშავებს სკოლების დემოკრატიული მმართველობის მეთოდოლოგიურ სახელმძღვანელოებს და მხარს დაუჭერს სკოლის დირექტორებს, როგორც ამ პროცესის მთავარ აქტორებს, ითავონ სტრატეგიული ლიდერობა. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან ერთად, პროექტი ასევე დაეხმარება სკოლის მოსწავლეებს განავითარონ და განახორციელონ სხვადასხვა პროექტი თავიანთ სკოლებსა და თემში.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები
 • საგანმანათლებლო ინსტიტუტები და განათლების სფეროში მომუშავე სპეციალისტები ზრდიან სკოლის მოსწავლეების დემოკრატიული კულტურისთვის საჭირო კომპეტენციებს;
 • სკოლის მოსწავლეები იცავენ საკუთარ უფლებებსა და მოვალეობებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობით.
პროექტის პარტნიორები და ბენეფიციარები

საქართველოს განათლების სამინისტრო

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო

ხანგრძლივობა

22 თვე, 1 მარტი, 2022 – 31 დეკემბერი, 2023

ბიუჯეტი

700 000 ევრო

პროექტს ახორციელებს ევროპის საბჭო შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით

აქტივობები/შედეგები
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, შემუშავდება რეკომენდაციები სკოლების დემოკრატიული მმართველობების საკანონმდებლო და პოლიტიკის ჩარჩოს გაძლიერებისთვის;
 • შეიქმნება სკოლების დემოკრატიული მმართველობის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო და მოხდება მათი პილოტირება სკოლებში;
 • ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება: სკოლის დირექტორებისა და მასწავლებლებისთვის შემუშავდება და განხორციელდება პროფესიული განვითარების პროგრამა (ტრენინგი, მენტორინგი და თანატოლებთან გაცვლითი შეხვედრები) დემოკრატიულ სამოქალაქო განათლებასა და სკოლების დემოკრატიულ მმართველობაზე;
 • სასკოლო პროექტები: სკოლები, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან ერთად, შეიმუშავებენ და განახორციელებენ პროექტებს, რომლებიც მიმართული იქნება სწავლის შედეგებსა და თემში არსებული პრობლემების მოგვარებაზე მცირე გრანტის სქემის მეშვეობით;
 • სკოლის მოსწავლეების გაცვლითი პროგრამები: დემოკრატიული სკოლის მმართველობის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება ეროვნულ კონფერენციასა და მოლდოვაში სასწავლო ვიზიტით. ჩატარდება ორი საზაფხულო სკოლა დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებსა და პროექტის მენეჯმენტის შესახებ;
 • სკოლების დემოკრატიულ მმართველობაში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გასაზიარებლად და გასავრცელებლად დაარსდება ეროვნული დემოკრატიული და ინკლუზიური სასკოლო ქსელი;
 • ცნობიერების ამაღლება: მოეწყობა როგორც კონფერენცია პროექტის დაწყებასთან დაკავშირებით, ასევე არაერთი საკომუნიკაციო აქტივობა სკოლის მოსწავლეებში დემოკრატიული კულტურის განვითარებაში განათლების როლის ხაზგასასმელად.
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
პუბლიკაციები