პროექტის მიზანი პროექტის მიზანი

სასამართლო სისტემისა და ადვოკატთა ასოციაციის ქმედითობის, ეფექტიანობისა და გამჭვირვალობის ამაღლება საკანონმდებლო გარანტიების განმტკიცებით, მმართველობის პრაქტიკისა და სასწავლო შესაძლებლობათა მხარდაჭერით, ასევე, სასამართლო სისტემის შიგნით საქმისწარმოების პროცედურებისა და მენეჯმენტის პრაქტიკის გაუმჯობესებით.

პროექტის განხორციელების გზები პროექტის განხორციელების გზები
 • ევროპის საბჭოს საკონსულტაციო ორგანოებისა და მისი წევრი სახელმწიფოებისგან სამართლებრივი ანალიზის მიღება, საქმიანი კავშირების დამყარება და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება;
 • CEPEJ-ის ინსტრუმენტების, რეკომენდაციების, მეთოდოლოგიისა და პრაქტიკული რჩევების გამოყენებით, საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემის ეფექტიანობისა და ხარისხის გაუმჯობესება;
 • მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება  სახელმწიფო ორგანოებთან, სამოქალაქო ორგანიზაციებთან, აკადემიურ წრეებსა და პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;
 • პროექტის ფარგლებში მხარდაჭერილი ცვლილებების ინსტიტუციონალიზაციის გზით, შედეგების მდგრადობის უზრუნველყოფა;
 • PGG პროგრამის პირველი ეტაპის (2015-2018) ფარგლებში მართლმსაჯულების სფეროში მიღწეული შედეგების
მოსალოდნელი შედეგები მოსალოდნელი შედეგები
 • მოსამართლეთა დანიშვნის, შეფასების, დაწინაურებისა და ანგარიშვალდებულების მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები გადახედილია და შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს;
 • სასამართლოს სერვისების ხარისხი გაუმჯობესებულია CEPEJ-ის ინსტრუმენტების გამოყენებისა და მოსამართლეებისა თუ სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადების შედეგად;
 • სასამართლოს მომხმარებლები სარგებლობენ სასამართლო სისტემის ფუნქციონირების გაზრდილი ეფექტიანობით, ანგარიშვალდებულებითა და გამჭვირვალობით;
 • საკონსტიტუციო სასამართლო უფრო ეფექტიანად მუშაობს;
 • საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში გაუმჯობესებულია პროფესიაში შესასვლელი ადაპტაციის პროგრამა, ხოლო მისი წევრები სარგებლობენ გაუმჯობესებული განგრძობადი განათლების პროგრამებით.
პროექტის ხანგრძლივობა პროექტის ხანგრძლივობა
პროექტი  2019 წლის 1 ნოემბერს იწყება და  2021 წლის 30 ნოემბრამდე გრძელდება.
პროექტის ბენეფიციარები პროექტის ბენეფიციარები
პროექტის ღირებულება პროექტის ღირებულება
 • პროექტის სრული ბიუჯეტია 1,220,000 ევრო.
 • ბიუჯეტის 80%-ს აფინანსებს ევროკავშირი, ხოლო 20%-ს - ევროპის საბჭო. პროექტს ახორციელებს ევროპის საბჭო.
საკონტაქტო ინფორმაცია საკონტაქტო ინფორმაცია

საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის დირექტორატი. კერძოდ, მართლმსაჯულებისა და სამართლებრივი თანამშრომლობის დეპარტამენტის სასამართლო რეფორმის სამმართველო, ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისთან ერთად.

პროექტის უფროსი ოფიცერი
სოფიო წაქაძე

პროექტის ოფიცერი
უშანგი ბახტაძე