პროექტის მიზანი პროექტის მიზანი

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე ადგილობრივი მონიტორინგის მექანიზმების გაუმჯობესება

როგორ იმუშავებს პროექტი? როგორ იმუშავებს პროექტი?
  • ეროვნულ პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობით;
  • სამართლებრივი ექსპერტიზის მიწოდებით, ერთობლივი მუშაობით ევროპის საბჭოს საკონსულტაციო და საექსპერტო ორგანოებსა და წევრ სახელმწიფოებთან და საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითების გაზიარებით ვეყნის საჭიროებებზე მორგებული მიდგომით;
  • ვეყნის საჭიროებებზე მორგებული მიდგომით.
რამდენია პროექტის ბიუჯეტი? რამდენია პროექტის ბიუჯეტი?
  • პროექტის ბიუჯეტი შეადგენს 200.000 ევროს;
  • პროექტი დაფინანსებული ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა სატრასტო ფონდის მიერ (HRTF).
პროექტის ხანგრძლივობა პროექტის ხანგრძლივობა
პროექტი გრძელდება 2019 წლის 1 აპრილიდან - 2021 წლის 31 მარტამდე
პროექტის პარტნიორები და ბენეფიციარები პროექტის პარტნიორები და ბენეფიციარები
რის მიღწევას ვცდილობთ? რის მიღწევას ვცდილობთ?
  • პარლამენტის გაძლიერებული უნარები მოახდინოს ეფექტიანი ზედამხედველობა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე
  • გაუმჯობესებული თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოებასა და ეროვნულ ადამიანის უფლებათა დამცველ ინსტიტუციებთან
  • გაუმჯობესებული ანგარიშგების მექანიზმები, რაც ხელს შეუწყობს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და პარლამენტს შორის დიალოგის სისტემატიზაციას
ვინ არის პასუხისმგებელი პროექტზე? ვინ არის პასუხისმგებელი პროექტზე?
ადამიანის უფლებათა ეროვნულ დონეზე იმპლემენტაციის სამმართველო, ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის დირექტორატი, ევროპის საბჭო
პროექტის საკონტაქტო პირი პროექტის საკონტაქტო პირი

გიორგი გიორგაძე, პროექტის უფროსი ოფიცერი