პროექტი “საქართველოში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა”  წარმოადგენს ოთხი ეროვნული კომპონენტიდან ერთ-ერთს, რომელიც ხორციელდება ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის ერთობლივი აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამული თანამშრომლობის ჩარჩო პროგრამის ფარგლებში და მოიცავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს ქვეყანას.  პროექტის მიზანია ქვეყანაში, ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის წახალისება ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციისა და კონტროლის გზით.

პროგრამის სიახლენი პროგრამის სიახლენი

Discussing asset declarations and prevention of conflict of interest

4-5 ივნისი 2019 თბილისი, საქართველო

საჯარო სამსახურის ბიუროს წარმომადგენლებმა და გენერალური პროკურატურის სპეციალიზირებულმა გამომძიებლებმა მონაწილეობა მიიღეს ტრეინინგში „თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის ეფექტიანი მონიტორინგი და ინტერესთა კონფლიქტის პრევენცია“. ტრეინინგი გაიმართა 4-5 ივნისს, თბილისში, რომელზეც...

Read More

ფულის გათეთრების პრევენციის მიზნით განსახორციელებელი ზომები

| 3-4 დეკემბერი, 2018 თბილისი, საქართველოთბილისი, საქართველო

3-4 დეკემბერს თბილისში გაიმართა ტრეინინგი, რომელიც შეეხებოდა იურიდიული პირებისა და ოფშორული ცენტრების გამოყენებით ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული ქმედებების ჩადენის თავიდან აცილებას. ტრეინინგს ესწრებოდნენ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისა და ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის...

Read More

ევროპის საბჭო და ევროპის კავშირი განაგრძობენ ქართველი პროკურორებისა და გამომძიებლების მხარდაჭერას ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში მათი შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით

28-29 ივნისი 2018 თბილისი, საქართველო

2018 წლის 28-29 ივნისს თბილისში ტარდება ტრეინინგი თემაზე „იურიდიული პირის პასუხისმგებლობა“. ტრეინინგი წარმოადგენს 2015 და 2016 წლებში იმავე თემაზე ჩატარებული ტრეინინგების გაგრძელებასა და საქართველოს მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის შემადგენელ ნაწილს. აღნიშნული თანამშრომლობის...

Read More

ამოცანები ამოცანები

დაგეგმილი ღონისძიებების მეშვეობით პროექტი მიზნად ისახავს შემდეგი შედეგების მიღწევას:

  • საქართველოს კანონმდებლობის ევროპისა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით წინადადებების შემუშავება;
  • ეროვნულ და სექტორულ დონეზე ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება და შესაბამისი ზომების მიღება;
  • საზედამხედველო და მარეგულირებელ სფეროში პრევენციული ღონისძიებების გაძლიერება ისეთი სექტორებისა და პირებისთვის, როგორებიცაა დაზღვევა, სამორინეები, ადვოკატები, ძვირფასი ქვებითა და ლითონებით მოვაჭრეები, უძრავი ქონების აგენტები, არასამეწარმეო იურიდიული პირები;
  • ბენეფიციარი მესაკუთრისა და იურიდიული პირების გამჭვირვალობის გაძლიერება;
  • შესაბამისი ორგანოების შესაძლებლობების გაუმჯობესება ფულის გათეთრებასა და ეკონომიკურ დანაშაულების სფეროში სისხლის სამართლებრივი დევნის და მართლმსაჯულების განხორციელებისას.
საქმიანობა საქმიანობა

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები, ბენეფიციარ ინსტიტუტებთან შეთანხმებისამებრ, მოიცავს შეფასებებს, ექსპერტთა კონსულტაციებს, სამუშაო შეხვედრებს, ტრეინინგებსა და მრგვალ მაგიდებს. პროექტის ფარგლები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვრა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში  მოქმედ ძირითად ინსტიტუტებთან, მათ შორის ფინანსთა სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროსა და საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან განხილვის შედეგად.

პროექტი  გაგრძელდება 2017 წლის ბოლომდე. პროექტს განახორციელებს ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის დირექტორატის ინფორმაციული საზოგადოებისა და დანაშაულთან ბრძოლის დირექტორატის ეკონომიკური დანაშაულებისა და თანამშრომლობის განყოფილება.  

საკონტაქტო პირი საკონტაქტო პირი

თეა ზარნაძე

პროექტის ოფიცერი

ტე (+995 322913870/71/72/73)

Email: tea.zarnadze@coe.int