პროექტის მიზანია ხელისუფლების წარმომადგენლების და პროფესიონალების შესაძლებლობების გაზრდა იმისათთვის, რომ უკეთ მოახდინონ ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისგან, სექსუალური ძალადობისგან და ძალადობის სხვა ფორმებისგან დაცვა და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების დანერგვა საქართველოში. პროექტის მეშვეობით გაუმჯობესდება ბავშვთა სექსუალური ძალადობის შემთხვევებზე სახელმწიფოს რეაგირება  და დაიხვეწება ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემა საქართველოში.  

შინაარსი შინაარსი

2014 წელს საქართველომ ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისგან  დაცვის ევროპის საბჭოს ე.წ. ლანზაროტეს კონვენციის რატიფიკაცია მოახდინა. ლანზაროტის კონვენცია არის ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური და ყოვლისმომცველი საერთაშორისო ინსტრუმენტი,  რომელიც მიმართულია ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციის, სექსუალური ძალადობისგან დაცვისა და პრევენციისკენ და დამნაშავეთა დასჯისკენ. აღნიშნული კონვენცია სახელმწიფოსგან მოითხოვს ბავშვთა წინააღმდეგ ჩადენილი ყველა სახის სექსუალური შეურაცხყოფის კრიმინალიზაციას და კონკრეტული საკანონმდებლო ჩარჩოს და პოლიტიკური ზომების მიღებას რათა მოხდეს სექსუალური ძალადობის პრევენცია, მსხვერპლთა დაცვა და დამნაშავეთა დასჯა.  

ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელო ბავშვზე მორგებულ მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით (2010), ეხმიანება, მხარს უჭერს და აძლიერებს არაერთ უნივერსალურ და ევროპულ სტნდარტს. სახელმძღვანელო, საერთაშორისოდ შემუშავებულ სტანდარტებს აძლევს ერთგვარ რეგიონალურ განზომილებას, კერძოდ, გაეროს კონვენციას ბავშვთა უფლებებზე (1989) და გაეროს სახელმძღვანელოს  მართლმსაჯულებაზე იმ საქმეებთან დაკავშირებით, სადაც ბავშვი ჩართულია როგორც მსხვერპლი ან დანაშაულის მოწმე (2005). აღნიშნული სახელმძღვანელო  ემყარება ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს იურისპრუდენციას, რომლის გადაწყვეტილებებიც იურიდიულად მბოჭავია.

ევროპის საბჭოს მასალები ევროპის საბჭოს მასალები
სხვა მასალები სხვა მასალები
პროექტის პარტნიორები პროექტის პარტნიორები
  • შინაგან საქმეთა სამინისტრო
  • საქართველოს მთავარი პროკურატურა
  • საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
საკონტაქტო პირები საკონტაქტო პირები