პროექტის აღწერილობა პროექტის აღწერილობა

ევროპის საბჭოს პროექტის „არასრულწლოვან და ზრდასრულ თავისუფლებააღკვეთილ პირთა მხარდაჭერა (JADES) მიზანია:

 • დაკავებულ პირთა უფლებების უკეთ დაცვა და მათდამი მოპყრობის გაუმჯობესება;  
 • არასრულწლოვან დამნაშავეთა და არასრულწლოვან მსხვერპლთა რეაბილიტაცია და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერა;
 • პოლიციის მიერ ჩადენილი არამართლზომიერი ქმედებების გასაჩივრების უკეთესი მექანიზმების შემუშავებაში დახმარება;  
 • სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის სათანადო გამოძიების მხარდაჭერა.  
რა? რა?

პროექტი მიზნად ისახავს:

 • დროებითი მოთავსების დაწესებულებებში დაკავებულთა უკეთესი მართვის ხელშეწყობას  ევროპული სტანდარტების შესაბამისად;
 • პოლიციელებისა და გამომძიებლების სათანადოდ მომზადებას არასრულწლოვან მსხვერპლებთან და დამნაშავეებთან სამუშაოდ;
 • ეროვნული მონიტორინგის ორგანოებისა და სამოქალაქო საზოგადოების მზაობას პოლიციისა და საგამოძიებო ორგანოების მიერ ადამიანის უფლებების დაცვის მონიტორინგში მონაწილეობის მისაღებად.
ბიუჯეტი ბიუჯეტი

პროექტის ბიუჯეტია 600 000 ევრო

როგორ? როგორ?

პროექტის განსახორციელებლად ევროპის საბჭო იყენებს სხვადასხვა მხარდამჭერ ღონისძიებებს, როგორებიცაა:

 • შესაბამისი კანონმდებლობის გადასინჯვა;
 • ექსპერტთა შეფასებების და სხვადასხვა დოკუმენტების წარმოდგენა;
 • პოლიტიკის დოკუმენტებისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავება;
 • ტრენინგი, გამოცდილების გაცვლის აქტივობები და სხვა სასწავლო შესაძლებლობები;
 • ცნობიერების ამაღლების კამპანიები.
პროექტის ხანგრძლივობა პროექტის ხანგრძლივობა

პროექტი ხორციელდება 2019 წლის ივლისიდან 2021 წლის ივნისის ჩათვლით

საკონტაქტო პირები საკონტაქტო პირები

ეთერ ყამარაული, პროექტის უფროსი ოფიცერი

ნინო ლაფაჩი, პროექტის ასისტენტი