პროგრამის შესახებ პროგრამის შესახებ
პროგრამის მიმოხილვა პროგრამის მიმოხილვა

ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროგრამა - „ადამიანის უფლებები ციხეებსა და  დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში“ მიზნად ისახავს  თავისუფლებააღკვეთილ პირთა უფლებების დაცვის უზრუნველყოფასა და სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას

პუბლიკაციები პუბლიკაციები