პროექტი ,,ადამიანის უფლებების დაცვით საპოლიციო ზომების გატარება საქართველოში’’,  მიზნად ისახავს საქართველოს ხელისუფლების მხარდაჭერას საპოლიციო მოვალეობების ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული წესით შესრულების მონიტორინგში, ადამიანის უფლებების სტანდარტების დაცვის გაძლიერების გზით. 

პროექტი მხარს უჭერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საშუალო და მაღალი დონის გადაწყვეტილების მიმღებთა მიერ პოლიტიკისა და მარეგულირებელი ღონისძიებების შემუშავებას, რომლებიც ხელს შეუწყობენ გამოვლენილი  ხარვეზების აღმოფხვრას, მათ შორის იმ ხარვეზების, რომლებზეც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, წამების საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტი (CPT) და საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი მიუთითებენ საპოლიციო ზომების განხორციელების სფეროსთან დაკავშირებით.

იგი გააძლიერებს ძირითადი სამიზნე ჯგუფების, - პოლიციის სამსახურების და მათი თანამშრომლების, ასევე მონიტორინგისა და გამოძიების ეროვნული დამოუკიდებელი მექანიზმების (საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი და ახლადშექმნილი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური) და შესაბამისი პერსონალის პროფესიულ და საოპერაციო შესაძლებლობებს, პოლიციის მიერ სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებისას გადაცდომების პრევენციის და  არასათანადო მოპყრობის  ბრალდებების ან ნიშნების, არაპროპორციული ძალის გამოყენების და ადამიანის უფლებების სხვა დარღვევების ეფექტური გამოძიების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის საბჭოს სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად.

პოლიციის სამსახურების და დამოუკიდებელი მონიტორინგისა და გამოძიების ეროვნული მექანიზმების შესაძლებლობების გაძლიერება  ასევე მიმართული იქნება დემოკრატიული თავისუფლებების დაცვის ხელშეწყობაზე (მაგ. საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში), ეთიკის პრინციპებზე, არასრულწლოვანებთან და სხვა დაუცველ ჯგუფებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, და ასევე საპოლიციო ზომების განხორციელებისას გენდერულად  სენსიტიური მიდგომის გამოყენებაზე. 

გარდა ამისა, პროექტი ასევე დაეხმარება შსს-ს პოლიციის დაკავების დაწესებულებებში მყოფი პირების, განსაკუთრებით კი, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში (TDIs) მოთავსებული პირების უფლებების დაცვის გაუმჯობესებაში. შესაძლებლობების ამაღლებაზე მიმართული ღონისძიებების სამიზნე ჯგუფი იქნება დროებითი მოთავსების იზოლატორების პერსონალი, როგორც სამედიცინო, ასევე არა-სამედიცინო,  რათა დაკავების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნას ადამიანის ძირითადი უფლებების დაცვა, მათ შორის, ადექვატური მომსახურების ხელმისაწვდომობა. 

ეროვნული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ასევე იქნებიან პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ცნობიერების ამაღლებაზე მიმართული ღონისძიებების სამიზნე ჯგუფი, რადგან მათი ეფექტური ჩართულობა პოლიციის გარე მონიტორინგში აუცილებელია პოლიციის ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის, და საზოგადოების ნდობის უზრუნველსაყოფად. 

ევროპის საბჭოს ხანგრძლივი წარმატებული თანამშრომლობის ისტორია აქვს შსს-სთან, კერძოდ კი, დროებითი მოთავსების იზოლატორების დეპარტამენტთან (TDI), ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტთან, და შსს აკადემიასთან.

აღნიშნული პროექტი წარმოადგენს 2019-2021 წლებში განხორცილებელი 24 თვიანი პროექტის ,,არასრულწლოვან და ზრდასრულ თავისუფლებააღკვეთილ პირთა მხარდაჭერა,’’ გაგრძელებას.