პროექტი „ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის" შესახებ მიზნად ისახავს აღნიშნულ სფეროში მომუშავე მთავარი მხარეების შესაძლებლობების გაძლიერებას. ევროპული სტანდარტების, კერძოდ ევროპის საბჭოს სტამბოლის კონვენციის, დანერგვისას ევროპის საბჭო ფოკუსირდება პროფესიონალების ცოდნის ამაღლებაზე და ხელს უწყობს არსებული საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებას. პროექტი მხარს უჭერს ევროპის საბჭოს 2016-19 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელებას.

პროექტის პარტნიორები

- საქართველოს მთავარი პროკურატურა

- სახალხო დამცველის ოფისი

პროექტი დამატებით თანამშრომლობს სხვადასხვა სამთავრებო და არასამთავრობო ინსტიტუტებთან, საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის სფეროში მუშაობენ.

პროექტის მიზნებია:

  • ევროპის საბჭოს სტამბოლის კონვენციის სტანდარტების შესაბამისად, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დახვეწა ტრენინგების, გამოცდილების ურთიერთგაცვლის და ექსპერტების მხარდაჭერის გზით, პროკურორებისა და სხვა პროფესიონალი იურისტებისთვის.
  • სახალხო დამცველის აპარატის და არასამთავრობო ორგანიზაციების ცოდნის გაღრმავება ევროპულ სტანდარტებზე, კერძოდ ევროპის საბჭოს სტამბოლის კონვენციაზე მიზნობრივი ტრენინგების ორგანიზების და საჭირო მასალების გავრცელების გზით.
  • ევროპის საბჭოს სტამბოლის კონვენციასა და მის სტანდარტებზე ცნობიერების ამაღლება.
პროექტის ხანგრძლივობა

პროექტი 2018 წლის 1 თებერვალს დაიწყო და 2018 წლის 31 ოქტომბრამდე გაგრძელდება.

საკონტაქტო ინფორმაცია

პროექტს ანხორციელებს შესაძლებლობების გაძლიერებისა და თანამშრომლობის პროექტების განყოფილება, ევროპის საბჭოს ადამიანური ღირსებისა და გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის თანასწორობის სამმართველოს ქვეშ, საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისთან ერთად.

საკონტაქტო პირები:
Sara HAAPALAINEN
Nino MACHKHANELI