Objektivi i përgjithshëm i "Projekti PROSECO: Mbështetje për Rrjetin e Prokurorëve në Evropën Jug-Lindore" ishte forcimi i kapaciteteve të vendeve të CARDS për të zhvilluar dhe implementuar bashkëpunimin juridik kundër krimeve të rënda bazuar në acquis të Bashkimit Evropian dhe standarteve të tjera Evropiane dhe ndërkombtare dhe praktikat, duke mbështetur Rrjetin e Prokurorëve.

Në veçanti, projekti do të fokusohej në forcimin e kapaciteve legjislative dhe institucionale të Zyrave të Prokurorëve të Përgjithshme të Evropës Jug-Lindore me qëllim një bashkëpunim më efektiv kundër krimeve të rënda.

Projekti, i cili filloi në Prill 2008 dhe mbaroi në Prill 2010, u zbatua në zonat e mëposhtme: Bosnja dhe Herzegovina, Kroacia, Mali i Zi, Serbia dhe Shqipëria si dhe UNMIK/Kosovë*.

Këshili i Evropës (Divizioni i Krimit Ekonomik, Departamenti i  Bshkëpunimit Teknik, Drejtoria e Përgjithshme e të Drejtave të Njeriut dhe Çështjeve Ligjore) ishte përgjegjës për menaxhimin e projektit në bashkëpunim të ngushtë më Ministrinë Italiane të Drejtësisë.

 

Vizito Faqen Zyrtare të Projektit

*”Të gjitha referencat për Kosovën, qoftë për territorin, institucionet apo popullsinë, në këtë tekst do të kuptohen në pajtueshmëri të plotë me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së 1244 dhe pa paragjykim ne lidhje me statusin e Kosovës”

projekte të mëparshme projekte të mëparshme
Kontakte Kontakte

 +355 4 45 40 201

E-mail