"Promovimi i të Drejtave të Njeriut dhe Mbrojtja e Pakicave" është një projekt rajonal për Evropën Juglindore. Ai synon të përmirësojë qasjen në të drejtat e minoriteteve në nivele të ndryshme të qeverisjes bazuar në standardet e Këshillit të Evropës në këtë fushë dhe në veçanti mbi Konventën Kuadër për Mbrojtja e Pakicave Kombëtare (FCNM) dhe Karta Evropiane për Gjuhët Rajonale ose Minoritare (ECRML).

Projekti është dizenjuar për të sheshuar pengesat për pakicat në mënyrë që ata të mund të gëzojnë plotësisht të drejtat e tyre.

Projekti mbështetet në faktin se përvojat dhe sfidat e ndjeshme në nivel lokal, duke përfshirë burimet e kufizuara, mund të jenë shumë të ngjashme në vendet përfituese dhe se masat praktike të marra me sukses në një komunë për të rritur kohezionin dhe qasjen në të drejta mund të të jetë të dobishme për të tjerët.

Projekte të mëhershme Projekte të mëhershme