Projekti Përmirësimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut të të dënuarve në Shqipëri ndihmon autoritetet për të përmirësuar më tej reformën penitenciare dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut të të dënuarve dhe personave në institucione të posaçme. Ai zbatohet në bashkëpunim të ngushtë dhe në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë (Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve- DPB), Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe partnerë të tjerë vendas, duke përfshirë organizatat e shoqërisë civile aktive në fushën e mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të njeriut.

Projekti zbatohet në kuadër të programit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë nga janari 2023 deri në dhjetor 2026.

Cili është qëllimi(et) dhe objektivi(at) e projektit?

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është ndërgjegjësimi dhe kuptimi i standardeve të Këshillit të Evropës për mbrojtjen e të drejtave të të dënuarve dhe personave që ndodhen në institucione të mbyllura, si dhe dhënia e asistencës në arritjen e përputhshmërisë së sistemit penitenciar shqiptar me standardet dhe rekomandimet e Këshillit të Evropës.

Qëllimet specifike:

 • Të mbështesë një zbatim sistematik të njohurive dhe aftësive të përftuara nga stafi i burgjeve për përmirësimin e kujdesit shëndetësor për të dënuarit me çrregullime të shëndetit mendor dhe pacientët mjeko-ligjorë;
 • Të kontribuojë për të forcuar më tej procesin e rehabilitimit dhe riintegrimit të personave të dënuar  nëpërmjet zbatimit të planeve individuale të dënimit dhe programeve të riintegrimit;
 • Të ndihmojë Drejtorinë e Përgjithshme të  Burgjeve në procesin e forcimit të mëtejshëm të burimeve të brendshme për trajnimin e pavarur të stafit të burgjeve.

Përfituesit e projektit

 • autoritetet publike si Ministria e Drejtësisë; Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe stafi i sistemit penitenciar, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Avokati i Popullit, Ministria e Arsimit;
 • organizatat e shoqërisë civile që ofrojnë shërbime për personat në burgje dhe institucione të tjera të mbyllura;
 • të burgosurit dhe familjarët, si dhe gjithë shoqëria.

Si do të funksionojë projekti?

Projekti mbështetet në rezultatet dhe arritjet e fazave të mëparshme të programit Instrumenti Horizontal dhe do të punojë me përfituesit në Ballkanin Perëndimor:

 • duke përafruar legjislacionin penitenciar me standardet e Këshillit të Evropës;
 • nëpërmjet integrimit dhe zbatimit të mjeteve dhe praktikave të specializuara, duke synuar një rehabilitim dhe riintegrim më të mirë të të dënuarve;
 • duke rritur aftësitë dhe kompetencat e stafit mjekësor dhe jo-mjekësor, për të ofruar një trajtim dinjitoz për të dënuarit me çrregullime të shëndetit mendor dhe pacientët mjeko-ligjorë;
 • duke mbështetur procesin e trajnimit të stafit që merret me të dënuarit dhe personat e tjerë në institucione të mbyllura;
 • nëpërmjet informimit të publikut të gjerë se një rehabilitim më i mire i të dënuarve dhe një riintegrim më efektiv në shoqëri ulin normën e recidivizmit.

Cfarë pritet të arrihet?

 • Aplikimi sistematik i njohurive dhe aftësive të përftuara nga personeli i sistemit penitenciar;
 • Përmirësimi i kujdesit shëndetësor për të dënuarit me çrregullime të shëndetit mendor dhe pacientët mjeko-ligjorë;
 • Procesi i rehabilitimit dhe riintegrimit të të dënurve forcohet më tej nëpërmjet aplikimit të planeve individuale të dënimit dhe programeve të riintegrimit;
 • Praktika të konsoliduara për trajnimin e pavarur të stafit të burgjeve.

Cili është buxheti i projektit?

 • Buxheti total është 850,000 Euro.
 • Buxheti i caktuar për programin e përgjithshëm të Instrumentit Horizontal arrin në 41 milionë EUR (85% të financuara nga Bashkimi Evropian, 15% nga Këshilli i Evropës).

Si të marrësh më shumë informacion?

Rreth Instrumentit Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë

Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë është një iniciativë e përbashkët e Bashkimit Evropian dhe e Këshillit të Evropës që u mundëson përfituesve nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia të përmbushin axhendat e tyre në fushën e të drejtave të njeriut, shtetit të së drejtës dhe demokracisë, në përputhje me standardet evropiane, si prioritet i procesit të zgjerimit të BE-së.