Shqipëria u bë anëtare e Këshillit të Evropës (KiE) më 13 korrik 1995. Pas pranimit të saj në KiE, në Shqipëri u krijua një prani e saj e kryesuar nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës (PSSP). Në qershor 2003 u themelua Zyra e Informacionit e Këshillit të Evropës (IOCE) në funksion të rezolutës (99) 9 të miratuar nga Komiteti i Ministrave më 28 korrik 1999 në mbledhjen e 677-të të zv/ministrave, me qëllim të përforcimit të Qendrave të mëparshme të Informacionit dhe Dokumentimit.

Në janar 2011, në bazë të Rezolutës (2010) 5 mbi Statusin e Zyrave të Këshillit të Evropës, të miratuar nga Komiteti i Ministrave të KiE në korrik 2010, dhe Konventës së Vjenës të vitit 1961 mbi Marrëdhëniet Diplomatike, u nënshkrua Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet KiE-së dhe Qeverisë Shqiptare për krijimin e një zyre të Këshillit të Evropës në Tiranë si një formë e re institucionale bashkëpunimi, duke zëvendësuar Zyrën e mëparshme të Informacionit.

Si përfaqësuese e Sekretarit të Përgjithshëm në Shqipëri, Zyra punon për të rritur vizibilitetin e veprimeve të Këshillit të Europës në Shqipëri, siguron një bashkërendim efektiv midis Drejtorive të Përgjithshme të KiE-së në zyrat qendrore në Strasburg dhe institucioneve vendase, si dhe lehtëson kontaktet me partnerët ndërkombëtarë në terren.

Në prill të vitit 2015, Komiteti i Ministrave miratoi Dokumentin e Bashkëpunimit Programor 2015-2017 i zhvilluar sëbashku me autoritetet shqiptare, duke zëvendësuar kornizën e parë për bashkëpunimin për periudhën 2012-2014.

Aktualisht, Zyra e Këshillit të Evropës në Tiranë, e udhëhequr nga Kreu i Zyrës, po zbaton shtatë projekte nën autoritetin e Drejtorive të Përgjithshme të KiE-së. Nga këto shtatë projekte, pesë janë pjesë e Instrumentit Horizontal, një kuadër bashkëpunimi i Këshillit të Evropës dhe BE-së, që synon të mbështesë Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë në përputhje me standardet evropiane, duke u fokusuar në tri fusha: (1) Sigurimi i drejtësisë; (2) Lufta kundër korrupsionit, krimit ekonomik dhe krimit të organizuar; (3) Promovimi i antidiskriminimit dhe mbrojtja e të drejtave të grupeve vulnerabël. Një projekt tjerër i përbashkët me BE-së fokusohen në mbrojtjen e të drejtave të romëve, ndërsa një bashkëpunim dypalësh me Agjencinë Suedeze për Zhvillimin Ndërkombëtar (Sida) synon të forcojë ddukimin për qytetari demokratike në Shqipëri.

 

adresa adresa

Sheshi Skenderbej
Pallati i Kulturës,
Kati i tretë,
Tiranë, Shqipëri

 +355 44 54 02 01

 E-mail