iPROCEEDS-2: Fillon programi master në distancë për ekzaminimin kompjuterik dhe hetimin e krimit kibernetik

31 Gusht 2020

Projekti iPROCEEDS-2 do të mbështesë pjesëmarrjen e 15 përfaqësuesve nga Njësitë e Krimit Kompjuterik dhe Shërbimet e Prokurorisë nga Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia, Turqia dhe Kosova* në programin master në distancë MSc në Ekzaminim Kompjuterik dhe Hetim...

Read More

Parlamenti i Shqipërisë miraton ndryshimet në Kodin Zgjedhor

24 korrik 2020 Tiranë, Shqipëri

Parlamenti i Shqipërisë ka miratuar ndryshimet në Kodin Zgjedhor pas një periudhe të gjatë konsultimesh me partitë politike dhe organizatat e shoqërisë civile dhe me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë. Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian, përmes Veprimit kundër Krimit Ekonomik në...

Read More

Kursi i ri mbi Mbrojtjen dhe Sigurinë e Gazetarëve i disponueshëm në platformën HELP

21 korrik 2020 Strazburg

Një verson i ri i kursit HELP (Human Rights Education for Legal Professionals/Edukim mbi të Drejtat e Njeriut për Profesionistët Ligjorë) mbi Mbrojtjen dhe Sigurinë e Gazetarëve është tashmë i disponueshëm online në platformën HELP. Kursi është zhvilluar së bashku me Departamentin e Shoqërisë së...

Read More

Procesi ROMACTED institucionalizohet në Shqipëri

16 korrik 2020 Tiranë, Shqipëri

ROMACTED synon promovimin e qeverisjes së mirë dhe fuqizimit Rom në nivelin vendor dhe ky process filloi në fillim të vitit 2018 në Shqipëri. Prej Hapit 1 përgatitor 250 këshilltarë vendor në shtatë bashkitë e përzgjedhura të Vlorës, Fierit, Roskovecit, Përmetit, Elbasanit, Pogradecit dhe Korçës...

Read More

Thirrje për aplikim për institucionet arsimore të sistemit të arsimit bazë dhe të mesëm të lartë në Shqipëri

15 korrik 2020 Tiranë, Shqipëri

Këshilli i Evropës po zbaton projektin “Forcimi i edukimit për qytetari demokratike në Shqipëri” i cili do të zgjasë deri në nëntor 2023. Në këtë kontekst, projekti ka shpallur thirrjen për aplikim për shkolla të sistemit arsimor bazë dhe të mesëm të lartë që të jenë pjesë e aktiviteteve të...

Read More

Tryeza rajonale "Zgjedhjet, pandemia dhe dezinformimi"

08 korrik 2020 Strasburg

Në këto kohë të vështira dhe të pasigurta, Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës janë të vendosur të kontribuojnë në diskutimet ndërkombëtare dhe vendore si dhe vendosjen e standardeve në fushën e lirisë së shprehjes në mënyrë që qytetarëve të ju ofrohet një informacion i besueshëm dhe i...

Read More

Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës përditëson Rregullat Evropiane të Burgjeve dhe detajon konceptin e "izolimit "

07 korrik 2020 Strasburg

Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës ka miratuar një Rekomandim i cili përditëson Rregullat Evropiane të Burgjeve miratuar në vitin 2006. Rregullat, të cilat përmbajnë standardet dhe parimet kryesore ligjore që lidhen me menaxhimin e burgjeve, stafin dhe trajtimin e të dënuarve, të cilat...

Read More

Shqipëria: Një vështrim i shkurtër mbi nivelin vendor

07 korrik 2020 Shqipëri

Programi ROMACTED synon të ndërtojë gatishmëri politike dhe angazhim të qëndrueshëm në nivel politikash të autoriteteve vendore, për të nxitur qeverisjen demokratike vendore dhe të ngrejë kapacitetet dhe nxisë fuqizimin e komuniteteve rome. Në Shqipëri, programi është zbatuar në Elbasan, Fier,...

Read More

Shkollat duhet të përfshijnë historinë e romëve dhe udhëtarëve në kurrikulën e mësimdhënies: Rekomandim i Këshillit të Evropës

01 korrik 2020 Strasburg

Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës aprovoi sot Rekomandimin, që për herë të parë fton 47 shtetet anëtare për të përfshirë historinë e romëve dhe/ose udhëtarëve* në kurrikulën shkollore dhe materialet e mësimdhënies. Një mjet efektiv për të luftuar urrejtjen, diskriminimin dhe...

Read More

Kursi i përditësuar mbi Lirinë e Shprehjes i disponueshëm në platformën HELP

29 qershor 2020 Strasbourg

Një verson i përditësuar i kursit mbi Lirinë e Shprehjes në platformën HELP (Human Rights Education for Legal Professionals - Edukimi mbi të Drejtat e Njeriut për Profesionistët Ligjorë) të Këshillit të Evropës është tashmë i disponueshëm ‘Online’ në adresën: HELP online platform. Kursi, i cili...

Read More

Kontakte Kontakte

 +355 4 45 40 201

E-mail