Finlanda mirëpret zyrtarë të sistemit të burgjeve të Shqipërisë duke ndarë praktikat e mira mbi punësimin dhe rehabilitimin e të dënuarve

20 shtator 2022 Findandë

Si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të autoriteteve Shqiptare për të përmirësuar mundësitë e arsimimit dhe punësimit për të dënuarit në Shqipëri, u organizua një vizitë studimore në Finlandë me 14 dhe 15 Shtator 2022. Qëllimi i vizitës ishte vëzhgimi i praktikave të mira të cilat lidhen me...

Read More

Organet shqiptare të qeverisjes së sistemit të drejtësisë diskutojnë standardet dhe strategjitë e komunikimit për rritjen e transparencës dhe komunikimit me median dhe publikun

14-15 shtator 2022 Tiranë

Udhëzuesi i CEPEJ-it për komunikimin në sektorin e drejtësisë dhe standardet kryesore për mbrojtjen e lirisë së shprehjes dhe medias ishin në fokus të një seminari të organizuar me njëzet përfaqësues nga organet e qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë shqiptare. Të mentoruar nga dy ekspertë të...

Read More

Kompetencat për kulturë demokratike diskutohen në kongresin kombëtar të Arsimit në Tiranë

13 shtator 2022 Tiranë

Më 11-13 shtator, u zhvillua në Tiranë Kongresi mbarëkombëtar i Arsimit mbi “Sfidat e edukimit cilësor dhe gjithëpërfshirjes drejt integrimit evropian”, ku morën pjesë rreth 2000 përfaqësues nga institucione arsimore nga e gjithë Shqipëria dhe vendet jashtë saj. Në Kongres përshëndetën...

Read More

Thirrje për aplikim nr. 3 për institucionet arsimore të sistemit të arsimit bazë dhe të mesëm të lartë në Shqipëri

9 korrik 2021 Tiranë

Këshilli i Evropës po zbaton projektin “Forcimi i edukimit për qytetari demokratike në Shqipëri” i cili do të zgjasë deri në nëntor 2023. Në këtë kontekst, projekti ka shpallur Thirrjen për Aplikim nr. 3 për shkolla të sistemit arsimor bazë dhe të mesëm të lartë që të jenë pjesë e aktiviteteve të...

Read More

Komiteti kundër torturës njofton mbi vizitat e rradhës në tetë vende në vitin 2023

28 korrik 2022 Strazburg

Komiteti Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor ose Degradues (KPT) ka shpallur programin e tij të vizitave të rregullta për vitin 2023. Komiteti synon të shqyrtojë trajtimin e personave të privuar nga liria në vendet e mëposhtme: Shqipëri Armeni Qipro Hungari...

Read More

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi prezanton Planin Strategjik 2022-2026

TIRANË, 20 KORRIK 2022 –U prezantua sot në Tiranë Plani Strategjik 2022-2026 i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD) i cili synon te udheheqe aktivitetin e institucionit per nje shoqeri më gjithëpërfshirëse, pa diskriminim dhe e sigurt për grupet më vulnerabël. Përfaqësues të nivelit...

Read More

Efektiviteti i hetimeve administrative dhe auditimeve të brendshme në luftën kundër korrupsionit

5-6 korrik 2022 Shqipëri

Lufta kundër korrupsionit është një prioritet i rëndësishëm kombëtar në forcimin e demokracisë, shtetit të së drejtës dhe në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo përpjekje kërkon një kuadër ligjor gjithëpërfshirës, autoritete publike të afta dhe një bashkëpunim efektiv...

Read More

Shqipëri: Monitoruesit e APKE mirëpresin përparimin e shënuar në reforma, bëjnë thirrje për zbatim të qëndrueshëm për të siguruar rezultate të prekshme

Asambleja Parlamentare 4 korrik 2022 Strazburg

Në vijim të vizitës së tyre në Tiranë nga data 29 qershor deri më 1 korrik 2022, bashkëraporterët e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës (APKE) për monitorimin e detyrimeve dhe angazhimeve nga Shqipëria, z. Joseph O'Reilly (Irlandë, EPP/CD) dhe z. Asim Mollazada (Azerbajxhan, EC/DA),...

Read More

KOMUNIKIM PËR MEDIAT: Interesi publik dhe pavarësia e magjistratëve mbledh Krerët e Shërbimeve të Inspektimit të Drejtësisë në Tiranë

24 qershor 2022 Tiranë

Drejtues dhe përfaqësues të Shërbimeve të Inspektimit të Drejtësisë nga Evropa janë mblodhur sot në Tiranë për konferencën ndërkombëtare “Interesi publik në administrimin e drejtësisë dhe pavarësinë e magjistratëve”, organizuar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë në partneritet dhe bashkëpunim me...

Read More

Konkurs: Gjyq imitues - studentët e universitetit zbatojnë standardet e lirisë së shprehjes dhe të medias në një kazus fiktiv

23-24 qershor 2022 Pogradec

Një gjyq imitues u organizua nga qëndra ResPublica me studentë të drejtësisë mbi një çështje gjyqësore që përkon me nenin 10 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Studentët zhvilluan aftësi në analizimin e fakteve të çështjes, hulumtimin e ligjit përkatës, përgatitjen e parashtresave...

Read More

Kontakte Kontakte

 +355 4 45 40 201

E-mail