PLATFORMA E-LEARNING E MENAXHIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE

Mirësevini në ST21 MooC të RI!

22 tetor 2021 Strazburg

Strategjia Evropiane e Trashëgimisë për shekullin 21 (ST21) synon të promovojë një qasje unifikuese ndaj trashëgimisë kulturore si një burim për demokracinë. ST21 MooC i ri (Kursi masiv i hapur online) ndihmon për të adresuar disa nga sfidat që lidhen me kohezionin social, zhvillimin ekonomik dhe...

Read More

Ministri i ri i Drejtësisë pohon bashkëpunimin e vazhdueshëm me Këshillin e Evropës në fushat e sundimit të ligjit dhe luftës kundër korrupsionit

20 tetor 2021 Tiranë, Shqipëri

Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës, Jutta Gützkow, pati një shkëmbim frytdhënës sot me Ministrin e ri të Drejtësisë Ulsi Manja. Diskutimi u përqëndrua në zhvillimet e fundit në lidhje me hartën gjyqësore dhe reformën në drejtësi, rolin e Ministrisë së Drejtësisë si koordinator kombëtar në...

Read More

Dita evropiane kundër trafikimit: nevojë urgjente për të trajtuar trafikimin e qenieve njerëzore në internet dhe atë të lehtësuar nga teknologjia

18 tetor 2021 Evropë

Me rastin e Ditës Evropiane Kundër Trafikimit (18 tetor), Grupi i Ekspertëve të Këshillit të Evropës për veprim kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore (GRETA) u bën thirrje qeverive të marrin parasysh interesat më të mira të viktimave kur hartojnë dhe përdorin mjete teknologjike për të luftuar...

Read More

Thirrje për aplikime – Shkollë dimërore mbi mjetet e demokracisë pjesëmarrëse

Këshilli i Evropës fton praktikues nga autoritetet lokale dhe shoqëria civile nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Gjeorgjia, Republika e Moldavisë dhe Ukrainës, ato vende ku Divizioni i Zgjedhjeve dhe Demokracia Pjesëmarrëse kryen aktivitete bashkëpunimi, dhe të cilët dëshirojnë të zgjerojnë...

Read More

Mbështetje zyrave të kadastrës për të përmirësuar informacionin dhe shërbimet e ofruara për qytetarët

Në kuadrin e projektit të përbashkët të BE-së dhe Këshillit të Evropës "Mbështetja e zbatimit të vendimeve gjyqësore dhe lehtësimi i ekzekutimit të gjykimeve të GJEDNJ-së në Shqipëri (D-REX)", Shefja e Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, Jutta Gützkow dhe ekipi i projektit zhvilluan disa...

Read More

Juristët shqiptarë zgjerojnë përdorimin e kurseve online të HELP mbi drejtat e njeriut

1 tetor 2021

Prezantimi publik i programit HELP të Këshillit të Evropës dhe kurseve të tij falas online të përshtatura për nevojat e avokatëve shqiptarë u organizua në internet me mbështetjen e projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës "HELP në Ballkanin Perëndimor", në...

Read More

Dhoma Kombëtare e Avokatisë në Shqipëri zgjeron grupin e trajnerëve lokalë në fushën e lirisë së shprehjes dhe të medias

24 shtator 2021 Vlorë, Shqipëri

Një grup i përzgjedhur prej 11 juristësh të Dhomës Kombëtare të Avokatisë në Shqipëri janë trajnuar mbi standardet evropiane për lirinë e shprehjes dhe medias, të përcaktuara nga Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut (KEDNJ) dhe praktika gjyqësore të lidhura me to. Kuadri ligjor kombëtar...

Read More

Përfaqësuesit e institucioneve gjyqësore rikonfirmojnë angazhimin e tyre për të forcuar efikasitetin dhe cilësinë e Drejtësisë në Shqipëri

24 shtator 2021 Tiranë

Më 23 shtator, anëtarët e Komitetit Drejtues të projektit të përbashkët Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës "Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë në Shqipëri - SEJ III" diskutuan mbi ecurinë e aktiviteteve për semestrin e fundit dhe planet në vazhdim. Përfaqësuesit e...

Read More

10 bashki shqiptare aftësohen mbi Monitorimin dhe Vlerësimin e Planeve Vendore për Integrimin Rom dhe Egjiptian

7-10 shtator 2021

63 përfaqësues të dhjetë bashkive partnere të programit të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës ROMACTED II në Shqipëri përfunduan trajnimin e rradhës të programit në lidhje me ngritjen e kapaciteteve mbi Buxhetimin e Përgjigjshëm Rom. Një seri sesionesh trajnimi organizuar më 7-10 shtator...

Read More

Autoritetet rregullatore të medias në Ballkanin Perëndimor diskutojnë mbi rolin e tyre në paradigmat e reja të medias

9-10 shtator 2021 Budva, Mali i Zi

Për të diskutuar dhe shkëmbyer pikëpamje mbi rolin e autoriteteve rregullatore kombëtare të medias në paradigmat e reja të mediave, u organizua një Konferencë Rajonale me pjesëmarrjen e autoriteteve rregullatore të medias nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina , Kosova*, Mali i Zi, Maqedonia e...

Read More

Kontakte Kontakte

 +355 4 45 40 201

E-mail