instrument Asistence instrument Asistence
COVID-19 dhe te drejtat e njeriut COVID-19 dhe te drejtat e njeriut

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut
hyrja në godinë hyrja në godinë

Aksesi në godinë për personat me aftësi të kufizuara është i mundur përmes një platforme të lëvizshme.

Telefononi në nr. 044540201 për të organizuar hyrjen në godinë.