Projekti Forcimi i efikasitetit dhe cilësisë së drejtësisë në Shqipëri (SEJIV) po mbështet institucionet dhe gjykatat qeverisëse të drejtësisë në zbatimin e reformave që synojnë rritjen e efikasitetit dhe cilësisë së sistemit të drejtësisë bazuar në mjetet dhe metodologjitë e CEPEJ të përshtatura në kontekstin shqiptar. Projekti, i cili zhvillohet në kudadër të programit Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë që do të zbatohet nga janari 2023 deri në dhjetor 2026.

Cilat është qëllimi dhe objektivat e projektit?

Qëllimi kryesor i projektit është që institucionet e drejtësisë të bëhen më transparente dhe efikase përmes përmirësimit të menaxhimit dhe performancës së gjykatave, përmirësimit të cilësisë së shërbimeve për përdoruesit në përputhje me standardet dhe mjetet e CEPEJ-it, të mbështetur nga një përdorim më i gjerë i teknologjisë së informacionit dhe mjeteve online.

Më konkretisht projekti synon:

  • Rritjen e mëtejshme të kapaciteteve të institucioneve gjyqësore dhe të gjykatave për të përmirësuar mbledhjen, përpunimin dhe analizimin e statistikave gjyqësore;
  • Shtrirjen e përdorimit të zgjidhjeve alternative të mosmarrëveshjeve.

Kush përfiton nga projekti?

  • Përfituesit dhe institucionet partnere përfshirë: Ministrinë e Drejtësisë, Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Shkollën e Magjistraturës, Prokurorinë e Përgjithshme, Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, si dhe gjykatat;
  • Profesionistët ligjorë të fushës duke përfshirë Dhomën e Avokatëve, Dhomën Kombëtare të Ndërmjetësimit, administratorë gjykatash, gjyqtarë dhe prokurorë;
  • Përdoruesit e gjykatave në Shqipëri.

Si do të funksionojë projekti?

Projekti mbështetet në rezultatet e fazave të mëparshme të programit dhe do të përdorë një qasje hap pas hapi me monitorim të rregullt të procesit të reformës dhe angazhimin e përfituesve kryesorë në të gjitha aktivitetet.

Projekti do të sigurojë aktivitete vlerësimi në bashkëpunim të ngushtë me përfituesit dhe do të ofrojë raporte rekomandimesh për të gjitha institucionet përkatëse si në nivelin qeverisës ashtu edhe në atë të gjykatave.

Aktivitetet e trajnimit të gjykatave do të organizohen me qëllim ofrimin e përvojës praktike për gjykatat e riorganizuara, duke shfrytëzuar mundësinë e zbatimit të hartës së re gjyqësore.

Projekti do të zbatojë aktivitete të tilla si vlerësime nevojash, aktivitete të synuara të trajnimit të gjykatave, rishikim të kuadrit rregullator, organizim seminaresh trajnimi dhe workshopesh, vizita studimore, mbështetje për stazh, trajnime të trajnerëve, pjesëmarrje të përfituesve në grupet e punës të CEPEJ-it, ekspertizë për grupet e punës për përfituesit, etj.

Çfarë presim të arrijmë?

Gjatë zbatimit të tij, projekti do të kontribuojë në:

  • Një sistem gjyqësor transparent dhe efikas i cili ofron shërbime më të mira për qytetarët e Shqipërisë në përputhje me standardet dhe mjetet e CEPEJ-it;
  • Forcimi i kapaciteteve të institucioneve gjyqësore dhe të gjykatave në lidhje me mbledhjen, përpunimin dhe analizimin e statistikave gjyqësore;
  • Përdorimi i zgjeruar i zgjidhjeve alternative të mosmarrëveshjeve në sistemin e drejtësisë në Shqipëri.

Sa është buxheti i projektit?

Buxheti i përgjithshëm i projektit është 859,000 Euro.

Buxheti i alokuar për programin e përgjithshëm të Instrumetit Horizontal arrin në rreth 41 milion euro (85% financuar nga Bashkimi Evropian, 15% nga Këshilli i Evropës).

Si të marrësh më shumë informacion?

Rreth Instrumentit Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë

Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë është një iniciativë e përbashkët e Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës që u mundëson përfituesve nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia të përmbushin axhendat e tyre në fushën e të drejtave të njeriut, shtetit të së drejtës dhe demokracisë, në përputhje me standardet evropiane, si prioritet i procesit të zgjerimit të BE-së.