instrument Asistence instrument Asistence
thirrje per tender thirrje per tender

Dokumenti i Bashkëpunimit Programor për Shqipërinë Dokumenti i Bashkëpunimit Programor për Shqipërinë

Dokumenti i Bashkëpunimit Programor të Këshillit të Evropës për Shqipërinë përbën një kornizë për bashkëpunimin ndërmjet Këshillit të Evropës dhe Shqipërisë me objektivin e përgjithshëm strategjik për të ndihmuar vendin në përmbushjen e detyrimeve të saj si një shtet anëtar i Këshillit të Evropës. Dokumenti i Bashkëpunimit është zhvilluar në bazë të gjetjeve dhe rekomandimeve të organeve monitoruese të Këshillit të Evropës, kontekstit strategjik të reformave në Shqipëri, duke përfshirë edhe prioritetet e Bashkimit Evropian për anëtarësim, si dhe rezultateve dhe arritjeve të programeve të mëparshme të bashkëpunimit të Këshillit të Evropës.

aksesi aksesi

Aksesi në godinë për personat me aftësi të kufizuara është i mundur përmes një platforme të lëvizshme.
Telefononi në 044540201 për të organizuar hyrjen në godinë.