"Sot, sistemi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut në Evropë është një nga më të përparuarit në botë. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Gjykata, mekanizmat dhe institucionet e ndryshme të monitorimit, si dhe Zyra ime, punojnë për të siguruar që Shtetet të mbështesin obligimet e tyre për të mbrojtur, respektuar dhe përmbushur të drejtat e njeriut. Megjithatë, mangësitë strukturore dhe mungesa e vullnetit politik ende pengojnë realizimin e plotë të të drejtave të njeriut.

Roli im si Komisionere për të Drejtat e Njeriut është të mbajë shtetet të alarmuara ndaj problemeve që mund të kufizojnë aftësinë e njerëzve për të gëzuar të drejtat e tyre dhe për t'i ndihmuar ata të gjejnë zgjidhje për të përmirësuar mbrojtjen dhe zbatimin e të drejtave të njeriut. Për të arritur këtë qëllim, kam ndërmend të bashkëpunoj ngushtë me të gjithë ata që mund të bëjnë dallime - qeveritë, autoritetet kombëtare, mbrojtësit e të drejtave të njeriut, gazetarët, OJQ-të dhe edukatorët. Të drejtat e njeriut nuk janë vetëm çështje e përputhshmërisë së shteteve me ligjin dhe standardet: ato gjithashtu kërkojnë mbështetjen e shoqërisë në tërësi. Secili prej nesh duhet të angazhohet në zbatimin e përditshëm të të drejtave të njeriut.

Të drejtat e njeriut nuk janë vetëm për të qenë të lirë nga detyrimi, diskriminimi dhe abuzimi. Ato gjithashtu kanë të bëjnë me jetesën tonë në potencialin më të plotë. Të drejtat e njeriut detyrojnë shtetet të mbrojnë liritë tona dhe të përpiqen për të siguruar dinjitetin, drejtësinë dhe përfshirjen për të gjithë. Është qëllimi im i vendosur për të përdorur mandatin tim për të ndihmuar shtetet që të jetojnë sipas këtyre pritshmërive."

Dunja Mijatović

 

 


Dunja Mijatović u zgjodh Komisionere për të Drejtat e Njeriut në janar të vitit 2018 nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës dhe mori detyrën e saj më 1 prill 2018. Ajo është Komisioneri i Katërt, duke pasuar Nils Muižnieks (2012-2018), Thomas Hammarberg (2006-2012) dhe Alvaro Gil-Robles (1999-2006).

 

Visito faqen online të Komisionerit

 

 

Kontakte

 +355 4 45 40 201

E-mail