Inspektorati i Lartë i Drejtësisë përforcon bashkëpunim me Rrjetin Evropian të Shërbimeve të Inspektimit të Drejtësisë

24 nëntor 2021 Tiranë

Inspektorati i Lartë shqiptar i Drejtësisë (ILD) priti një delegacion të Rrjetit Evropian të Shërbimeve të Inspektimit të Drejtësisë (RESIJ) në funksion të krijimit të një marrëveshjeje bashkëpunimi dhe vlerësimit të aplikimit të mundshëm për anëtarësim në RESIJ. Delegacioni i RESIJ përbëhet nga...

Read More

Mbajtja e statistikave të besueshme gjyqësore si një mjet për matjen e performancës së gjykatave

11-12 nëntor 2021 Gjirokastër, Shqipëri

Projekti i përbashkët i Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës “Forcimi i Cilësisë dhe Efikasitetit të Drejtësisë në Shqipëri” (SEJ III) vazhdon serinë e trajnimeve me përfaqësues të gjykatave të rretheve, administrative dhe të apelit mbi zbatimin e metodologjisë së re për mbledhjen e...

Read More

Mbajtja e statistikave të besueshme gjyqësore si një mjet për matjen e performancës së gjykatave në Shqipëri

4-5 nëntor 2021 Vlorë, Shqipëri

Projekti i përbashkët i Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës “Forcimi i Cilësisë dhe Efikasitetit të Drejtësisë në Shqipëri” (SEJ III), në bashkëpunim me Këshillin e Lartë Gjyqësor, ka nisur një seri trajnimesh me përfaqësues të gjykatave të shkalles se pare, administrative dhe të apelit...

Read More

Përfaqësuesit e institucioneve gjyqësore rikonfirmojnë angazhimin e tyre për të forcuar efikasitetin dhe cilësinë e Drejtësisë në Shqipëri

24 shtator 2021 Tiranë

Më 23 shtator, anëtarët e Komitetit Drejtues të projektit të përbashkët Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës "Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë në Shqipëri - SEJ III" diskutuan mbi ecurinë e aktiviteteve për semestrin e fundit dhe planet në vazhdim. Përfaqësuesit e...

Read More

Inspektorati i Lartë Shqiptar dhe ai Francez i Drejtësisë vendosin urat e bashkëpunimitbashkëpunim

24 Qershor 2021 Tiranë

Një takim i nivelit të lartë u organizua midis Inspektoratit të Lartë Shqiptar të Drejtësisë (ILD) dhe Inspektoratit të Përgjithshëm Francez të Drejtësisë për të vendosur bashkëpunimin midis dy institucioneve. Përveç aktiviteteve të shkëmbimit të përvojave reciproke, Inspektorati i Përgjithshëm...

Read More

Sistemi shqiptar i drejtësisë drejt adoptimit të një metodologjie të unifikuar për mbledhjen e të dhënave gjyqësore

23 shkurt 2021 Tiranë, Shqipëri

Projekti i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës "Forcimi i Cilësisë dhe Efikasitetit të Drejtësisë në Shqipëri" (SEJ III) nisi sot trajnimin me përfaqësues të gjykatave të rretheve dhe të apelit mbi përdorimin e metodologjisë së re për mbledhjen e statistikave gjyqësore....

Read More

Përmirësimi i mbledhjes së të dhënave gjyqësore në Shqipëri

15 shkurt 2021 Tiranë, Shqipëri

Projekti i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës "Forcimi i Cilësisë dhe Efikasitetit të Drejtësisë në Shqipëri" (SEJ III) filloi sot serinë e parë të një seri trajnimesh për stafin e administratës gjyqësore me synim përmirësimin e mbledhjes së të dhënave gjyqësore. Trajnimet...

Read More

Në mbështetje të Shkollës së Magjistraturës në Shqipëri me mjetet dhe metodologjitë e CEPEJ

4 nëntor 2020 Tiranë

Një seminar trajnimi online mbi Vlerësimin e Performancës me mjetet e CEPEJ është organizuar sot me kryetarët dhe kancelarë kryesorë të gjykatave të rrethit dhe apelit, si pjesë e trajnimeve të vazhdueshme të Shkollës së Magjistraturës. Aktiviteti ishtë pjesë e një pakete trajnimi që ka të bëjë...

Read More

Prezantimi i komunikimit elektronik dhe shkëmbimit të dokumenteve ligjore në Shqipëri

7 tetor 2020 Tiranë

Një nga mjetet për të rritur efikasitetin e gjykatave dhe për të minimizuar vështirësitë e krijuara nga pandemia COVID-19 është përdorimi i komunikimit elektronik dhe shkëmbimi i dokumentave midis avokatëve dhe gjykatave. Me kërkesë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë u organizua sot një takim...

Read More

Ndikimi dhe mësimet e krizës shëndetësore në efikasitetin e drejtësisë dhe funksionimin e sistemeve gjyqësore

10 qershor 2020

Gjatë kësaj pandemie COVID-19, janë bërë përpjekje të vazhdueshme nga vendet anëtare të Këshillit të Evropës për të siguruar funksionimin e gjykatave dhe përshtatjen në një kohë të shkurtër me rrethanat e reja brenda burimeve ekzistuese. Për të diskutuar dhe reflektuar mbi efektet e krizës, një...

Read More

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 37 results.