Prezantimi i komunikimit elektronik dhe shkëmbimit të dokumenteve ligjore në Shqipëri

7 tetor 2020 Tiranë

Një nga mjetet për të rritur efikasitetin e gjykatave dhe për të minimizuar vështirësitë e krijuara nga pandemia COVID-19 është përdorimi i komunikimit elektronik dhe shkëmbimi i dokumentave midis avokatëve dhe gjykatave. Me kërkesë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë u organizua sot një takim...

Read More

Ndikimi dhe mësimet e krizës shëndetësore në efikasitetin e drejtësisë dhe funksionimin e sistemeve gjyqësore

10 qershor 2020

Gjatë kësaj pandemie COVID-19, janë bërë përpjekje të vazhdueshme nga vendet anëtare të Këshillit të Evropës për të siguruar funksionimin e gjykatave dhe përshtatjen në një kohë të shkurtër me rrethanat e reja brenda burimeve ekzistuese. Për të diskutuar dhe reflektuar mbi efektet e krizës, një...

Read More

Ekspertë të CEPEJ kryejnë mision në Shqipëri për të ndihmuar me statistikat gjyqësore

14 shkurt 2020 Tiranë, Shqipëri

Me kërkesë të Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ), ekspertë të CEPEJ vizituan Tiranën më 12-14 shkurt në mbështetje të transferimit të përgjegjësisë për mbledhjen e statistikave nga Ministria e Drejtësisë tek KLGJ. Ekspertët e CEPEJ, së bashku me përfituesit kryesorë (KLGJ, Ministria e Drejtësisë,...

Read More

Standardet më të mira evropiane mbi menaxhimin e gjykatave ndahen me magjistratët e ardhshëm

31 janar 2020 Tiranë

Magjistratët e ardhshëm në Shqipëri po përgatiten dhe fuqizohen përmes metodologjive të përparuara të Këshillit të Evropës dhe praktikave më të mira evropiane për një gjyqësor më efikas. Trajnimi i dytë mbi mjetet e CEPEJ i organizuar me Shkollën e Magjistraturës me qëllim menaxhimin e kohës...

Read More

Përmirësimi i administratës gjyqësore dhe menaxhimit të çështjeve në përputhje me standardet evropiane

11 nëntor 2019 Tiranë

Partnerët dhe aktorët kryesorë në mbështetjen e reformës në drejtësi në Shqipëri iu bashkuan Konferencës për "Administrimin e Gjykatës dhe Menaxhimin e Çështjeve" në Tiranë, duke mundësuar një platformë për këshillat gjyqësorë dhe ekspertët në rajon, për të diskutuar mbi sfidat, mësimet e nxëna...

Read More

Sistemi i drejtësisë në Shqipëri mbështetet më tej në forcimin e cilësisë dhe efikasitetit të tij

17 tetor 2019 Tiranë

Që prej vitit 2014, Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës mundësojnë një asistencë të plotë në drejtim të cilësisë dhe efikasitetit të sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Pjesë e Instrumentit të përbashkët Horizontal të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës për Ballkanin Perëndimor dhe...

Read More

Vizitë studimore mbi menaxhimin e çështjeve dhe administratën gjyqësore me përfaqësuesit e institucioneve të reja gjyqësore

10 Maj 2019

Më 6-8 maj 2017, përfaqësues të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Gjykatave dhe Shkollës së Magjistraturës morën pjesë në një vizitë studimore të organizuar në Strazburg dhe Frankfurt. Qëllimi i vizitës ishte vëzhgimi i praktikave të mira në fushën e menaxhimit të cështjeve dhe administrimit të...

Read More

Grupi ndër-institucional fillon punën për Hartën Gjyqësore

11 Mars 2019 Tiranë

Vlerësimi dhe riorganizimi i gjykatave si dhe kompetencat e tyre territoriale janë një nga prioritetet e punës së Këshillit të Lartë Gjyqësor shqiptar. Në përputhje me udhëzimet për metodologjinë e Hartës Gjyqësore, të hartuar në kuadër të projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian/Këshillit...

Read More

Rezultatet e takimit të dytë të Komitetit Drejtues të SEJ II

12 korrik 2018 Tiranë

Takimi i dytë i Komitetit Drejtues të Aksionit SEJ II u zhvillua më 11 korrik 2018 në Tiranë dhe u bashkëkryesua nga përfaqësues të Delegacionit të Bashkimi Evropian dhe Këshillit të Evropës. Qëllimi i takimit ishte diskutimi i Aksionit SEJ II në fazën e tij të re me marrëveshjen për zgjatjen e...

Read More

Forcimi i përdorimit të teknologjisë së informacionit në sistemin e drejtësisë në Shqipëri

6 korrik 2018 Tiranë

Në datat 3-6 korrik 2018, në Tiranë, ekspertë te CEPEJ u takuan me Ministrinë e Drejtësisë, Prokurorinë e Përgjithshme, Shkollën e Magjistraturës si dhe partnerët kryesorë nga Euralius dhe USAID për të paraqitur dokumentet e CEPEJ për Shqipërinë me sugjerime konkrete për përgatitjen e një...

Read More

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 29 results.