Profesionistë të sistemit penitenciar shqiptar rrisin njohuritë e tyre mbi standardet e Këshillit të Evropës për menaxhimin e çrregullimeve të shëndetit mendor dhe parandalimin e vetëvrasjeve/vetëlëndimeve në burgje

12 nëntor 2021 Tiranë

Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës po punojnë së bashku me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve për të rritur ndërgjegjësimin dhe njohuritë e profesionistëve të shërbimit penitenciar Shqiptar mbi standardet e Këshillit të Evropës në lidhje me çrregullimet e shëndetit mendor dhe...

Read More

Rritja e kapaciteteve të policisë së burgut të Shkodrës në përputhje me standardet e Këshillit të Evropës

25-26 tetor 2021 Shkodër, Shqipëri

Nëpërmjet programit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, Instrumenti Horizontal II, Njësia për Bashkëpunim në të Drejtën Penale po punon së bashku me Drejtorinë e Përgjithshme të Administratës së Burgjeve në Shqipëri për të rritur kapacitetet e qëndrueshme të Qendrës së...

Read More

Përmirësimi i shëndetit mendor në burgjet shqiptare

23 korrik 2021

Sigurimi i shëndetit mendor në burgje mbetet një shqetësim madhor si dhe një sfidë të cilën sistemi penitenciar shqiptar duhet ta adresojë, bazuar në reportet monitoruese në vazhdimësi të Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimin jo Njerëzor apo Degradues si dhe gjykimi i...

Read More

Arritjet, sfidat dhe prioritetet në përmirësimin e sistemit penitenciar në Shqipëri

15 korrik 2021 Tiranë, Shqipëri

Në kuadër të reformës penitenciare në Shqipëri, Ministria e Drejtësisë mblodhi në një event të nivelit të lartë partnerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë që kanë dhënë një kontribut në përmirësimin e shërbimit penitenciar në Shqipëri. Gjatë eventit u diskutuan arritjet dhe prioritetet për të ardhmen....

Read More

Rritja e kapaciteteve të trajnerëve të ardhshëm brenda sistemit penitenciar shqiptar

14 korrik 2021

Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës kanë punuar krah për krah me Drejtorinë e Përgjithshme të Administratës së Burgjeve (DPAB) për të ngritur kapacitetet e brendshme të Qendrës së Trajnimit për stafin e Burgjeve, me qëllim krijimin e një grupi të qëndrueshëm të trajnerëve profesionistë. Për...

Read More

Konsolidimi i zbatimit të instrumentave për Vlerësimin e Riskut dhe Nevojave për Planifikimin Individual të Dënimit në tre institucione penitenciare shqiptare

6 prill 2021 Tiranë

Bashkimi Evropian dhe Këshillit të Evropës po punojnë së bashku me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve (DBSH) dhe Ministrinë e Drejtësisë të Republikës së Shqipërisë për të forcuar më tej kapacitetet e personelit të sektorëve social në institucionet penitenciare. Si pjesë e këtyre përpjekjeve,...

Read More

Mbështetja e aktorëve lokalë në rritjen e arsimimit dhe mundësive të punësimit për të dënuarit në Shqipëri

17 dhjetor 2020

Një sondazh i fundit i kryer me të dënuarit në Shqipëri, në kuadër të projektit të përbashkët të Bashkimi Evropian dhe Këshillit të Evropës “Përmirësimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut të të dënuarve në Shqipëri” nxjerr në pah se punësimi dhe arsimimi perceptohen nga të dënuarit si mjeti...

Read More

Nisja e Pilotimit të instrumenteve të Vlerësimit të Riskut dhe Nevojave për Planifikimin Individual të Dënimit në tre IEVP shqiptare

3 December 2020 Albania

Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian po punojnë së bashku me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve (DBSH) dhe Ministrinë e Drejtësisë të Republikës së Shqipërisë për të forcuar më tej kapacitetet e personelit rehabilitues në burgjet e tij, duke përmirësuar kështu mbrojtjen e të drejtave të të...

Read More

Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës përditëson Rregullat Evropiane të Burgjeve dhe detajon konceptin e "izolimit "

07 korrik 2020 Strasburg

Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës ka miratuar një Rekomandim i cili përditëson Rregullat Evropiane të Burgjeve miratuar në vitin 2006. Rregullat, të cilat përmbajnë standardet dhe parimet kryesore ligjore që lidhen me menaxhimin e burgjeve, stafin dhe trajtimin e të dënuarve, të cilat...

Read More

Mbështetje për ofrimin e trajnimit për radikalizmin në burgje në Ballkanin Perëndimor

12 dhjetor 2019 Tiranë

Këshilli i Evropës po mbështet gjashtë vende përfituese të Ballkanit Perëndimor, konkretisht Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Kosovën*, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, për tejkalimin e vështirësive dhe mangësive praktike, si dhe krijimin e sinergjive në rajon që lidhen me...

Read More

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 23 results.