Shqipëria forcon parakushtet për koordinimin midis agjencive në riintegrimin e të burgosurve ekstremistë të dhunshëm

6 prill 2022 Shqipëri

8 forume koordinimi midis agjensive vendore për përmirësimin e menaxhimit të të burgosurve ekstremistë të dhunshëm (VEP) dhe mbështetjes së ri-integrimit të tyre në shoqëri, u zhvilluan në Shqipëri në periudhën korrik 2021 – mars 2022. Këto forume mblodhën rreth 250 përfaqësues nga nivele...

Read More

Sistemi shqiptar i burgjeve harton Planin e Veprimit për shtrirjen kombëtare të Vlerësimit të Nevojave dhe Planifikimin e Dënimeve Individuale në nivel kombëtar

1 prill 2022 Korçë, Shqipëri

Në kuadër të përpjekjeve të vazhdueshme për forcimin e mbrojtjes së të drejtave të të dënuarve në Shqipëri, profesionistë të sistemit penitenciar, me përfaqësim nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe 6 Institucione të Ekzekutimit të Vendimeve Penale u mblodhën për të dizenjuar një...

Read More

Policia penitenciare e Peqinit dhe Fierit përmirësojnë aftësitë e tyre mbi tematika lidhur me sigurinë në përputhje me standartet e Këshillit të Evropës

4 mars 2022 Fier, Shqipëri

Projekti i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës të cilët po asistojnë në reformën penitenciare në Shqipëri, në bashkëpunim me Qendrën e Trajnimeve për stafin penitenciar, vazhdojnë të rrisin kapacitetet e policisë penitenciare shqiptare mbi aspekte të rëndësishme të sigurisë,...

Read More

Zyrtaret shqiptarë të sistemit penitenciar aftësohen për të zhvilluar plane parandaluese për të dënuarit me rrezik vetëdëmtimi dhe vetëvrasjeje

24 shkurt 2022 Tiranë

Në kuadër të përpjekjeve të vazhdueshme për të përmirësuar mbrojtjen e të drejtave të njeriut të të dënuarve në Shqipëri, personeli i burgjeve u trajnua për t'iu përgjigjur më mirë incidenteve të vetëvrasjes dhe vetëlëndimit në burgje. Trajnimi i organizuar me mbështetjen e projektit të...

Read More

Autoritetet shqiptare konfirmojnë partneritetin me Këshillin e Evropës për avancimin e reformës penitenciare në vend

10 dhjetor 2021 Tiranë, Shqipëri

Më 9 dhjetor, përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Shëndetësisë, Avokaturës së Shtetit, organizatave joqeveritare dhe Komisionerja e Mekanizmit Kombëtar Kundër Torturës u mblodhën në Tiranë për të diskutuar progresin e projektit të...

Read More

Profesionistë të sistemit penitenciar shqiptar rrisin njohuritë e tyre mbi standardet e Këshillit të Evropës për menaxhimin e çrregullimeve të shëndetit mendor dhe parandalimin e vetëvrasjeve/vetëlëndimeve në burgje

12 nëntor 2021 Tiranë

Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës po punojnë së bashku me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve për të rritur ndërgjegjësimin dhe njohuritë e profesionistëve të shërbimit penitenciar Shqiptar mbi standardet e Këshillit të Evropës në lidhje me çrregullimet e shëndetit mendor dhe...

Read More

Rritja e kapaciteteve të policisë së burgut të Shkodrës në përputhje me standardet e Këshillit të Evropës

25-26 tetor 2021 Shkodër, Shqipëri

Nëpërmjet programit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, Instrumenti Horizontal II, Njësia për Bashkëpunim në të Drejtën Penale po punon së bashku me Drejtorinë e Përgjithshme të Administratës së Burgjeve në Shqipëri për të rritur kapacitetet e qëndrueshme të Qendrës së...

Read More

Përmirësimi i shëndetit mendor në burgjet shqiptare

23 korrik 2021

Sigurimi i shëndetit mendor në burgje mbetet një shqetësim madhor si dhe një sfidë të cilën sistemi penitenciar shqiptar duhet ta adresojë, bazuar në reportet monitoruese në vazhdimësi të Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimin jo Njerëzor apo Degradues si dhe gjykimi i...

Read More

Arritjet, sfidat dhe prioritetet në përmirësimin e sistemit penitenciar në Shqipëri

15 korrik 2021 Tiranë, Shqipëri

Në kuadër të reformës penitenciare në Shqipëri, Ministria e Drejtësisë mblodhi në një event të nivelit të lartë partnerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë që kanë dhënë një kontribut në përmirësimin e shërbimit penitenciar në Shqipëri. Gjatë eventit u diskutuan arritjet dhe prioritetet për të ardhmen....

Read More

Rritja e kapaciteteve të trajnerëve të ardhshëm brenda sistemit penitenciar shqiptar

14 korrik 2021

Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës kanë punuar krah për krah me Drejtorinë e Përgjithshme të Administratës së Burgjeve (DPAB) për të ngritur kapacitetet e brendshme të Qendrës së Trajnimit për stafin e Burgjeve, me qëllim krijimin e një grupi të qëndrueshëm të trajnerëve profesionistë. Për...

Read More

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 28 results.