Projekti synon të çojë përpara efektet e reformave në fushën e antidiskriminimit dhe luftimit të gjuhës së urrejtjes. Ai mbështet punën drejt përafrimit me standardet evropiane për të mbrojtur më mirë të drejtat e grupeve vulnerabël dhe pakicave etnike, duke fuqizuar më tej diversitetin dhe barazinë në Shqipëri.

Projekti zbatohet në kuadër të programit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë”, kohëzgjatja e të cilit është dhjetor 2023 -janar 2026.

Cili është qëllimi i projektit?

Qëllimi kryesor i projektit “Fuqizimi i mbrojtjes nga diskriminimi në Shqipëri” është përmirësimi i mbrojtjes së minoriteteve dhe grupeve të tjera vulnerabël në Shqipëri nga diskriminimi dhe gjuha e urrejtjes/ krimet e urrejtjes, në përputhje me standardet evropiane.

Kush përfiton nga projekti?

Përfitues të këtij projekti janë institucionet publike që punojnë në fushën e antidiskriminimit, aktorët lokalë dhe më e rëndësishmja, qytetarët e Shqipërisë. Duke ofruar asistencë teknike dhe duke rritur ndërgjegjësimin e institucioneve publike dhe aktorëve relevantë në terren, projekti synon të çojë përpara efektet e reformave në fushën e antidiskriminimit dhe luftimit të gjuhës së urrejtjes si dhe fuqizimin e mbrojtjes së përgjithshme të të drejtave të njeriut për qytetarët e Shqipërisë, dhe në veçanti për komunitetet vulnerabël.

Si do të funksionojë projekti?

Projekti do të ndihmojë në përmirësimin e historikut të luftës kundër diskriminimit, racizmit, gjuhës së urrejtjes dhe krimeve të urrejtjes në Shqipëri.

Mbështetja ofrohet si pjesë e procesit të anëtarësimit në BE, si rrjedhojë projekti ofron nisma për ngritjen e kapaciteteve, përshtatjen e metodologjive të Këshillit të Evropës me situatën në terren dhe shkëmbimin e praktikave më të mira, për të nxitur bashkëpunimin ndërmjet partnerëve, dhe dialogun ndërmjet palëve të interesuara;

Rritja e ndërgjegjësimit për diversitetin dhe antidiskriminimin ndaj të tjerëve përbën një komponent të rëndësishëm të projektit.

Çfarë presim të arrijmë?

Në mënyrë të veçantë, projekti do të sigurojë që:

  • Politikëbërësit të trajtojnë më mirë diskriminimin dhe gjuhën e urrejtjes;
  • Institucionet publike dhe organizatat e shoqërisë civile të përmirësojnë reagimin ndaj luftës kundër diskriminimit, gjuhës së urrejtjes dhe krimeve të urrejtjes;
  • Publiku i gjerë në Shqipëri të ndërgjegjësohet më shumë dhe të kontribuojë në luftën kundër intolerancës, krimeve të urrejtjes dhe racizmit për një shoqëri më kohezive.

Sa është buxheti i projektit?

Buxheti total i projektit është 850,000 Euro. Shqipëria po përfiton edhe nga projekti rajonal për Promovimin e barazisë dhe luftën kundër racizmit dhe intolerancës në Ballkanin Perëndimor, me vlerë 700,000 Euro.

Buxheti i alokuar për programin e përgjithshëm të Instrumentit Horizontal është rreth 41 milion Euro (85% financuar nga Bashkimi Evropian, 15% nga Këshilli i Evropës)

Rreth Instrumentit Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë

Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë është një nismë e përbashkët e Bashkimit Evropian dhe e Këshillit të Evropës që u mundëson Përfituesve të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë të përmbushin axhendat e tyre të reformave në fushat e të drejtave të njeriut, sundimit të ligjit dhe demokracisë dhe të përputhet me standardet evropiane, që është edhe prioritet për procesin e zgjerimit të BE-së.

 

 

 

 

Kjo faqe interneti është prodhuar duke përdorur fonde të një projekti të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura këtu në asnjë rast nuk mund të konsiderohen si pasqyrim i opinionit zyrtar të Bashkimit Evropian.

 

marrëdhënie me publikun
kontakt

Iva Çoku 
Oficere e Lartë Projekti

+355 44 540 208
E-mail


Elsa Delishaj
Asistente Projekti

+355 44 540 217
E-mail

na ndiqni