Cili është qëllimi?
 • Forcimi i aftësisë së vendim-marrësve për të adresuar mbrojtjen dhe promovimin e pakicave kombëtare, mbrojtjen e të drejtave LGBTI dhe luftën kundër gjuhës së urrejtjes në përputhje me standardet dhe rekomandimet e përcaktuara nga Këshilli i Evropës - veçanërisht ato të Komisionit Evropian për Racizmin dhe Intolerancën (ECRI) dhe nga Komiteti Këshillëdhënës i Konventës Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare (FCNM).
 • Projekti synon gjithashtu të mbështesë negociatat e pranimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në fushën e mbrojtjes së të drejtave themelore.
Kush përfiton nga Projekti?
 • Qytetarët e Shqipërisë
 • Autoritetet publike, veçanërisht organet që punojnë në fushën ebarazisë
 • Profesionistët e arsimit, studentët
 • Media
 • Organizatat e shoqërisë civile të angazhuara në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut
Si do të funksionojë projekti?
 • Në nivelin politik dhe legjislativ, duke mbështetur autoritetet për të përmirësuar përputhshmërinë e legjislacionit
 • Në nivelin e ngritjes së kapaciteteve, duke përmirësuar vënien në zbatim të dokumenteve strategjike dhe ligjeve përkatëse, monitorimin e tyre, grumbullimin dhe analizën e të dhënave
 • Duke rritur nivelin e ndërgjegjësimit ndaj rreziqeve të paraqitura nga gjuha e urrejtjes
 • Duke forcuar bashkëpunimin dhe sinergjitë ndërmjet organeve të barazisë në Ballkanin Perëndimor dhe/ose institucioneve kombëtare të së drejtave të njeriut, si dhe ndërveprimin e tyre me organizatat e shoqërisë civile
 • Duke garantuar një qasje me të fokusuar ndaj çështjeve gjinore
Çfarë pritet të arrijë?
 • përmirësim në zbatimin e politikave dhe legjislacionit në fushën e anti-diskriminimit, në nivel qendror dhe vendor (veçanërisht për të drejtat e personave LGBTI dhe për luftimin e gjuhës së urrejtjes/krimeve të urrejtjes);
 • nxitje në dialogun dhe bashkëpunimin ndërmjet institucioneve dhe organizatave të shoqërisë civile në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut;
 • rritje e nivelit të ndërgjegjësimit të qytetarëve lidhur me të drejtat e tyre dhe mekanizmat për t’i mbrojtur ato
 • Së fundmi, mbrojtje më e mire e të drejtave të njeriut për qytetarët e Shqipërisë dhe ndërtim të një shoqërie me më diversitet, barazi dhe tolerancë.
Sa do të kushtojë?
 • Buxheti total i projektit është 400.000 EUR
 • Buxheti i caktuar në total ndaj programit të Instrumentit Horizontal është baras me rreth 41 milionë EUR (85% financuar nga Bashkimi Evropian, 15% nga Këshilli i Evropës).
Si të përfitohet më shumë informacion?

*Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim për qëndrimin në lidhje me statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë të OKB-së dhe me Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.

 

Kjo faqe interneti është prodhuar duke përdorur fonde të një projekti të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura këtu në asnjë rast nuk mund të konsiderohen si pasqyrim i opinionit zyrtar të Bashkimit Evropian.

 

idahot tirana 2022 idahot tirana 2022
marrëdhënie me publikun marrëdhënie me publikun
fokus fokus
kontakt kontakt

Iva Çoku 
Oficere Projekti

+355 44 540 208
E-mail


Elsa Delishaj
Asistente Projekti

+355 44 540 217
E-mail

na ndiqni na ndiqni