Ndërsa bashkëpunimi përmes kufijve në lidhje me mbrojtjen sociale në rajon kishte filluar, një bashkëpunim i tillë kishte nevojë të shtrihej dhe të zgjerohej, si një kusht për më shumë integrim të gjithë rajonit në “Evropën e zgjeruar”. Në të njëjtën kohë nivelet e mbrojtjes ofruar qytetarëve dhe rezidentëve të rajonit duhet të ishin në linjë më standartet e përbashkta të Bashkimit Evropian. Në këtë linjë, Këshilli i Evropës filloi implementimin e një programi trevjeçar ambicioz në Vendet e Ballkanit Perëndimor/Rajoni CARDS, në mënyrë që të mbështeste modernizimin e politikave sociale dhe institucioneve dhe të promovonte koordinim të sigurimeve shoqërore.
 

projekte të mëparshme projekte të mëparshme
Kontakte Kontakte

 +355 4 45 40 201

E-mail