Kodi konferencija khamel te lacharel kodi situacija kodolesar so ka anel khetanes buhleder publikumo kotar e interesirime riga Roma thaj na-Roma ande umal kotar e ternengere vi manushikane hakaja. I konferencija khamel te zurarel o dzanlipe vash e Romengi thaj e Phirutnengi historija, kultura thaj identiteto, sar faktoro savo so ka vazdel e socijalno inkluzija thaj participacija kotar e terne Roma thaj Phirutne.

I konferencija si organizirimi kotar e Ternengo Departmento thaj Roma thaj Phirutnengo Timo ande Europako Konsilo, teli fremo kotar e Germanijaki Prezidencija e Ministerongere Komitetosar ano Europako Konsislo. E preparacije vash kodi konferencija si kerdine ki kooperacija e Europakere Romano Institutesar vash Arti thaj Kultura (ERIAC) thaj ki pashutni kooperacija e Ternype-sar, e Europutne Drakhinasar kotar e Organizacije, Phiren Amenca thaj e Centralno Konsilosar vash e Germanijakere Sinti thaj Roma.


 E specifikane cilura thaj resarina si:

  • Te azhutil e kooperacija mashkar e Roma thaj e naRoma terne liderura trujal khidipa, keribe interakcija mashkar pende thaj te sichon vash e Romane historijaki thaj kulturaki rola ande identitetongo zuraripe thaj percepcije mashkar e terne Roma ande Europa adadzives
  • Te del pes azhutipe thaj te buhljaren pes e Europutne Konsiloskere standardura thaj edukacijakere hainga vi resursija, specijalno pe Ministerongo Komitetoski Rekomandacija dzi pe Thema membrura vash e Romane thaj/vaj Phirutnengi historijaki inkluzija ande shkolengire kurikulumija thaj sichovipaskere materijalura, o vast liloro “Hakaj te ikerel pes ani godzi” thaj i rola so isi e Europakere Romane Institute vash Arti thaj Kultura
  • Te motivirinel e participanton thaj olengere organizacijen an olengi buchi te bajraren i edukacija vash e Romengi thaj Phirutnengi historija, kultura thaj identiteto, sar vi o dzanlipe vash e Romano Holokausteski Remembranca, ikeribe ani godzi.
  • Te kheden pes thaj te den pes avri experience thaj adzikeriba vash promoviribe participacija thaj inkluzija vash e terne Romane thaj Phirutnengere manusha
  • Te vazdel pes pe upreder nivelo e kulturako diverziteto thaj javeripa thaj kheden pes khetane e terne manusha thaj e ternengere organizacije te kerel pes selebracija vash Internacionalno Romengo Dive (8 Aprilo) thaj 50 bersha kotar o Avguno Lumako Romengo Kongreso, ikerdino ano Orpington, Kent, Khetanutno Thagaripe

 Metodologija thaj Programo 

I konferencija ka ovel organizirimi sar online khidipe pe 3 divesa. I programa, e metode thaj i tehnologija ka oven organizirime te shaj te del pes shajipe vash sikljovipe khetanes, interakcija thaj dijalogo mashkar e participantura – specijalno ande tikne grupe vash diskusija thaj vorkshopura.


 I programa ka ovel strukturirimi pe trin bare tematura :

7 Aprilo: Romani historija thaj ikeripe ani godzi pe Romano Holokausto

8 Aprilo: Bajraripe pe Romani historija, arti, kultura thaj identiteto, sar vi 50 bersha kotar Romane manushikane hakajengo mishkipe 

9 Aprilo: Durederutni ternengi akcija, mobilizaija, inkluzija thaj participacija

 


 

Casting of flowers - 8 April 2021       


au_uhoo /Shutterstock.com