Back Call for participants: Seminar on mental well-being of young people affected by war

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ: СЕМІНАР ЩОДО МЕНТАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ВІЙНИ
Call for participants: Seminar on mental well-being of young people affected by war

Are you interested in supporting young people facing mental health challenges due to armed aggression or a military conflict? Do you work with young people from Ukraine in Council of Europe member state? You are invited to apply to the seminar on the role of youth work in supporting mental well-being of young people affected by war.

Ви зацікавлені в підтримці молодих людей, які зіткнулися з проблемами ментального здоров’я внаслідок збройної агресії чи військового конфлікту? Чи працюєте ви з молодими людьми з України в країні-члені Ради Європи? Запрошуємо подати заявку на семінар про роль молодіжної роботи в підтримці ментального благополуччя молодих людей, які постраждали від війни.

 The Council of Europe Youth Department is co-organising the seminar with the Ministry of Youth and Sport of Ukraine within the Framework Programme for cooperation in the field of Youth Policy for 2021-2025. The activity is supported by the project of the Council of Europe  “Youth for Democracy in Ukraine: Phase III”.

 Департамент молоді Ради Європи спільно з Міністерством молоді та спорту України організовують семінар в межах Рамкової програми співробітництва у сфері молодіжної політики на 2021-2025 роки. Захід відбувається за підтримки проєкту Ради Європи «Молодь за демократію в Україні: фаза ІІІ».

 

The seminar will bring together youth workers and specialists working with young people of Ukraine to deepen the understanding and share practice about the role of youth work in addressing the emotional and mental health challenges affecting young people caused by the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine.

Семінар об'єднає молодіжних працівників та працівниць, фахівців та фахівчинь, які працюють з українською молоддю, для поглиблення розуміння та обміну досвідом щодо ролі молодіжної роботи у вирішенні проблем емоційного та ментального здоров'я молодих людей, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. 

 Objectives of the seminar:
 • To analyse the current challenges and needs of young Ukrainians in terms of emotional and mental well-being as a result of the armed aggression of the Russian Federation.
 • To share existing practices and expertise in youth work with young people affected by traumatic events.
 • Share and discuss the results and expertise of the Youth for Democracy in Ukraine: Phase III project on trauma-informed youth work.
 • To propose recommendations for youth work with young people facing emotional and mental health issues due to military conflict and related crimes.


   

 Цілі семінару:
 • Проаналізувати актуальні виклики та потреби молодих українців та українок у сфері емоційного та ментального благополуччя внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
 • Обмінятися існуючими практиками та досвідом молодіжної роботи з молодими людьми, які постраждали від травматичних подій.
 • Поділитися та обговорити результати та досвід програми щодо травмо-інформованої молодіжної роботи проєкту «Молодь за демократію в Україні: Фаза ІІІ».
 • Запропонувати рекомендації щодо молодіжної роботи з молодими людьми, які зіткнулися з проблемами емоційного та ментального здоров'я внаслідок військового конфлікту та пов'язаних з ним злочинів.
The seminar is designed for participants who are correspond to at least one of the following criteria:
 • Youth workers and representatives of youth centres working with young internally displaced persons (IDPs) affected by traumatic events during war time in Ukraine.
 • Youth workers and representatives of youth centres from Council of Europe member states working with young people from Ukraine.
 • Experts in trauma-informed youth work.   
Семінар розрахований для учасників та учасниць, які відповідають хоча б одному з наступних критеріїв:
 • Молодіжні працівники та працівниці, представники та представниці молодіжних центрів, які працюють з молодими внутрішньо переміщеними особами (ВПО), що постраждали від травматичних подій під час війни в Україні.
 • Молодіжні працівники та працівниці, представники та представниці молодіжних центрів з країн-членів Ради Європи, які працюють з молоддю з України.
 • Експерти та експертки з молодіжної роботи інформованої про травму.

 

The Council of Europe welcomes applications from all candidates who fulfil the specific profile of the activities, irrespective of gender, disability, marital or parental status, racial, ethnic or social origin, colour, religion, belief or sexual orientation.

Рада Європи вітає заявки від усіх кандидатів та кандидаток, які відповідають конкретному профілю діяльності, незалежно від статі, інвалідності, сімейного стану, расового, етнічного чи соціального походження, кольору шкіри, релігії, переконань чи сексуальної орієнтації.

Practical information

The working languages of the seminar are English and Ukrainian. Traveling, accommodation and meals will be provided and paid by the Council of Europe.

 Date: 12-15 November 2023

Venue: European Youth Centre Budapest

 Deadline for applications: 18 October 2023, 23:59 (CET)

 Apply online at https://youthapplications.coe.int/

Please note that you must first register yourself on the applications website if you don’t have your user profile. Registration on this website will not be considered equivalent for the application process.
 

 Find out more in the full version of the call.

Практична інформація:

Робочі мови - англійська та українська. 
Харчування та проживання буде забезпечено та оплачено Радою Європи.

 Дата: 12-15 November 2023

Місце: Європейський молодіжний центр в Будапешті.

 Дедлайн для заявок: 18 жовтня 2023, 23:59 CET.

 Реєстрація онлайн через https://youthapplications.coe.int/

Зверніть увагу, що спочатку ви повинні зареєструватися на веб-сайті, якщо у вас немає власного профілю. Реєстрація на цьому веб-сайті не буде вважатися еквівалентом процесу подання заявки.

 Детальніше у  повній версії запрошення.

4 October 2023
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page

        

Logo of the Council of Europe Youth Department