Back

Together Have Your Say! - “50-50” Training Course (Armenia ) 2018 / Մասնակցության հրավեր - Միասին ասեք ձեր խոսքը

Deadline for applicatons: 19 August 2018, at 23:59 Central European Time
24-29 Սեպտեմբեր. ՀՀ, քաղաք Իջևան 24-29 September. Ijevan, Armenia
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Together Have Your Say! - “50-50” Training Course (Armenia ) 2018 / Մասնակցության հրավեր - Միասին ասեք ձեր խոսքը

“50-50” training course for specialists from public authorities working with young people and representatives of youth non-governmental organisations in Armenia

Aims and objectives of the course

The course aims to improve participants’ competences to develop youth participation in youth policy processes in Armenia, especially at the local level, and to implement projects for youth participation in line with the Council of Europe Revised European Charter on Youth participation and the Recommendation on Young People’s Access to Rights.

The course is planned as a process that will require dialogue among participants and stakeholder groups at all stages: pre-course online module, 6-working days’ residential training and post-course e-learning module. Such structure will allow following experiential learning cycle, starting with what participants already know, moving through holistic learning experience towards concrete tangible results: partnerships and projects.

Application Procedure and Selection of Participants

All candidates must apply online, completing the application at  youthapplications.coe.int/Application-forms by 19 August 2018, at 23:59 Central European Time. Selected participants will be informed by 26 August 2018.

Presentation of  the course      Apply on-line

**************************************************

“50-50” վերապատրաստման դասընթացը նախատեսված է Հայաստանում երիտասարդների հետ համագործակցող պետական մարմինների ներկայացուցիչների և երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար:

Դասընթացի նպատակներն ու   խնդիրները

Դասընթացը նպատակ ունի բարելավելու մասնակիցների հմտությունները, զարգացնելու Հայաստանում երիտասարդական քաղաքականության գործընթացներին երիտասարդների մասնակցությունը, հատկապես տեղական մակարդակում, և իրականացնելու երիտասարդության մասնակցությունը խթանող ծրագրեր` հիմնվելով երիտասարդների մասնակցության վերաբերյալ Վերանայված Եվրոպական խարտիայի սկզբունքների և «Երիտասարդների իրավունքների հասանելիության» վերաբերյալ հանձնարարականի վրա:

Հայտագրման և մասնակիցների ընտրության կարգը.

Բոլոր դիմորդները պետք է լրացնեն էլեկտրոնային հայտը (https://youthapplications.coe.int/Application-forms) մինչև 2018 թվականի օգոստոսի 19-ը, ժամը 23:59: Ընտրված մասնակիցները կտեղեկացվեն իրենց մասնակցության մասին մինչև սյուն թվականի օգոստոսի 26-ը:

Մասնակցության հրավեր     Apply on-line