В живота някои хора се борят за мечтите си, а други се борят за богатство и власт.

Общ преглед

Настоящото упражнение е симулация на борбатa за богатство и власт и неравенството, както и несправедливостта, свързана с бедността.

Свързани права

• Равенство в достойнството и правата
• Правото на достоен стандарт на живот
• Правото на обществено здравеопазване, прехрана и жилище

Задачи

• Развиване на разбирането за неправдите, произтичащи от неравномерното разпределение на богатството и властта.
• Развиване на умения за критическото мислене
• Провокиране на уважение към човешкото достойнство и равнопоставеността

Материали

• 120 монети
• 3 - 4 чифта чорапи
• 2 Големи листове хартия и маркери
• Хартия и химикалки
• Открито пространство

Подготовка

• Прочетете инструкциите, за да придобиете обща представа за цялото упражнение. Обърнете внимание на факта, че симулацията е разделена на три части: Част 1 –   Боричкане (10 минути), Част 2 – Дарения (10 минути) и Част 3 - Постигане на икономическа справедливост (40 минути). Накрая следва дискусия.
• Отделете настрана 20 монети.
• Изберете трима участници за ролята на мигранти.
• Направете табло на стената, върху което да записвате богатството на играчите (виж илюстрацията).
• Подгответе таблица със заглавие „Почетни дарители“

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 17 октомвриМеждународен ден за изкореняване на бедността

Инструкции

Обяснете на участниците, че настоящото упражнение представлява симулационна игра. Те ще разпределят помежду си световното богатство и власт.

Част 1: Боричкане (10 минути)
1. Обяснете на участниците, че целта на играта е да се съберат възможно най-много монети. Съществува само едно правило: никой няма право да докосва друг участник в който и да е момент (може да предвидите наказание за това - например да се заплати с една монета).
2. Помолете всички активни страни с изключение на тези, които играят „мигрантите“, да насядат в широк кръг на земята, за да имат достатъчно пространство за игра.
3. Вземете отделените 20 монети и ги разпределете между 4-5 произволно избрани активни страни.
4. На други четирима активни страни дайте по един чифт чорапи. Обяснете им, че трябва да ги сложат на ръцете си и да ги носят по време на играта. Не навлизайте в дискусии за причините, поради които сте раздали монетите и чорапите - нека това стане по време на обобщителната фаза.
5. Разпръснете стоте монети равномерно в центъра на кръга.
6. При команда „Старт!“ участниците трябва да започнат да събират колкото могат повече монети. Вероятно това няма да отнеме повече от две минути!
7. След като всички монети са събрани, помолете участниците да преброят монетите си и да обявят резултата пред останалата част от групата. В таблицата на богатството запишете името на всеки участник и броя монети, с които разполага.
8. Припомнете на участниците, че монетите представляват богатството им и властта, която имат. Количеството, което притежават, ще се отрази върху способността им да удовлетворяват нуждите си (например за начално образование, достатъчно и подходяща храна, добро здравеопазване, добро жилище) и желанията си (например висше образование, коли, компютри, играчки, телевизори и други луксозни вещи). Изводите са следните:
• Шест или повече монети - участниците ще могат да удовлетворят всички свои основни ,,нужди“ и по-голямата част от ,,желанията си“
• От 3 до 5 монети - участниците ще могат да удовлетворят основните си нужди
• 2 или по-малко монети - на участниците ще им е трудно да оцелеят поради болести, липса на образование, недохранване и липса на подслон.

Част 2: Дарения (10 минути)
1. Кажете на участниците, че ако желаят, могат да раздадат монети на останалите, но не са длъжни да го правят. Обявете, че тези, които споделят монетите си, ще бъдат почитани като дарители, а имената им ще бъдат вписани в таблицата ,,Почетни дарители“.
2. Отделете 3-4 минути за преразпределяне на монетите, ако участниците желаят да направят това.
3. След това в таблицата ,,Почетни дарители“ нанесете имената на хората, които са раздали монети, и сумата, дарена от всеки.
4. Попитайте дали някой участник е преминал в друга категория след раздаването и получаването на монети и отбележете тези промени със стрелка в таблицата на богатството.

Част 3: Постигане на икономическа справедливост (40 минути)
1. Разделете играчите на три групи според броя на притежаваните от тях монети (голямо, средно и малко богатство).
2. Сложете по един ,,мигрант“ във всяка от трите групи. Обърнете внимание как реагират на това, че са сложени в една група, а не в друга, но оставете дискусиите за обсъждането накрая.
3. Раздайте листовете и химикалите. На всяка група възложете задачата да изготви план за справедливото разпределение на монетите (световното богатство), за да се намали ,,пропастта“ между различните категории богатство и власт. Планът за действие на всяка група трябва да:
- обяснява какво трябва да се направи (ако изобщо трябва да се направи нещо),
- описва какво смята да направи групата и защо,
- показва защо планът е справедлив.
4. Дайте десет минути на групите за разработване на плановете. Обяснете, че не е необходимо прекалено задълбочено изготвяне на плана, и че е по-важно да се обърне внимание на някои възможни дейности, чрез които да се реши проблемът с бедността.
5. Помолете всяка група да определи говорител, който да разясни плана на останалите и да отговаря на въпроси. Запишете основните идеи от всеки план върху голям лист хартия.
6. След това обявете, че предстои гласуване, чрез което ще се реши кой план ще бъде възприет. Гласовете се разпределят по следния начин
 - всеки участник от групата с „Голямо богатство и власт“ - пет гласа
- всеки участник от групата със „Средно богатство и власт“ - два гласа
- всеки участник от групата с „Малко богатство и власт“ - половин глас.
7. Участниците гласуват. Запишете гласовете за всеки план върху големия лист хартия. Обявете кой план ще бъде осъществен.
8. Осъществете този план и ако е необходимо, преразпределете богатството.

Обсъждане и оценкаGoto top

Най-напред обсъдете накратко самото упражнение и дали участниците са го харесали. След това дискутирайте какво се е случило и какво са научили. За да стимулирате дискусията, можете да използвате идеите в следните въпроси:

• Какво мислят участниците за начина, по който са били придобити и разпределени монетите? Справедливо ли е било отношението?
• Защо някои активни страни са раздали монети? За да бъдат почитани? Защото са се чувствали виновни? По някаква друга причина?
• Как са се чувствали тези, които са получили монети в Част 2? Благодарни? Обект на снизхождение?
• Какъв тип хора представляват участниците с чорапи на ръцете? В коя група са се оказали? Как са се
• Как са се чувствали тримата „мигранти“, разпределени в различни групи? Справедливо ли е било отношението към тях? Преживяванията им приличат ли на това, което се случва на много хора по целия свят? На кои хора по¬точно? Само по случайност ли се оказваме там, където сме?
• Какви различия е имало в предложените планове за справедливо разпределение на монетите? Различните планове отразявали ли са материалното състояние на групите, които са ги направили? В коя група са се оказали? Как са се чувствали?                                          
• Защо някои активни страни са имали право на повече гласове от други? Вярно ли са представени хората с повече и с по-малко власт на света?
• Нарушени ли са правата на човека, когато има такава разлика между богати и бедни, хора с много власт и хора без власт? Ако е така, то кои права са нарушени?
• Кои са „имащите“ и „нямащите“ по света, в страната и в общността ви? Как са стигнали до това положение?
• Трябва ли „имащите“ да са загрижени за положението на „нямащите“? По какви причини? Поради сигурност, по икономически, морални/религиозни или политически причини? Защо „имащите“ биха могли да отделят пари или ресурси за „нямащите“? Това ли е начинът да се разрешат проблемите на бедността?
• Какво биха могли да направят „нямащите“, за да подобрят положението си? Какви дейности са предприели „нямащите“ по света и във вашата страна, за да се справят с неравенството в разпределението на богатството и властта?
• Смятате ли, че трябва да има преразпределение на богатството и властта в света? Защо или защо не? Ако трябва, как бихте предложили да стане това? От кои принципи бихте се ръководили във вашите предложения за промяна?
• Темата за правата на човека може ли да се използва в подкрепа на идеята за преразпределение на богатството?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Целта на настоящото упражнение е да помогнете на хората да осъзнаят неравномерното разпределение на богатството и властта по света, но съществува опасност да се потвърди съществуващото неравенство. Ето защо трябва да сте наясно със социално-икономическия състав на групата си и да развиете дискусията в съответствие с това.
Обърнете внимание на факта, че както и в реалния живот, ако раздадат част от монетите си, ще загубят част от богатството си заедно с привилегиите, които то предоставя.

Опитайте се да въвлечете участниците в атмосферата на играта, за да се вживеят и да ,,действат“ така, сякаш монетите действително представляват тяхното богатство. Може да им кажете, че ще могат да задържат монетите и да си ,,купят“ напитки и/или бисквити след упражнението или по време на почивката. Ако е прекалено горещо да се използват чорапи, намерете други средства за внушаване на идеята, че някои играчи имат повече богатство и власт от други. Някои от участниците например може да бъдат задържани и да им бъде позволено да се включат едва след 15 до 30 секунди. В част 3, „Постигане на икономическа справедливост“ можете да създадете чувство за привилегии, като раздавате, например:

• Маси, столове, чаши вода, бисквити и др. на участниците, постигнали голямо богатство
• Няколко стола, на участниците, постигнали известно богатство
• На участниците с малко богатство - нищо, освен напр. кръг на пода, където могат да сядат

Въпросите от фазата на обасъждане и оценка са сложни и може да изискват задълбочени и продължителни дискусии. Ако времето не ви достига или групата е голяма, може да разделите въпросите между няколко малки групи. Тези групи трябва да са „смесени“, т.е. в тях да има активни страни от всички категории. Различните групи трябва да направят коментар пред останалите, така че всеки участник да има възможност да чуе и да разсъждава по всички въпроси.

ВариацииGoto top

Частта на това упражнение , при която се извършва боричкането, може да бъде адаптирана, така че да насочва вниманието към проблемите, свързани с уврежданията. Ръцете на някои играчи може да бъдат завързани зад гърба: ако играчът е десняк, трябва да използва лявата си ръка, и обратно. Някои активни страни може да бъдат с вързани очи, други да лежат на пода или да седят на столове, така че да трябва да се навеждат за да стигнат до пода, някои може да седят с кръстосани крака, без да могат да се движат, други да могат да се движат и т.н.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Има много начини, чрез които може да се разбере идеята за „богатството“, например колко хора са бедни в обществото, показателите за морал и Индекса за човешко развитие. Организирайте обсъждане на това, какво означава „богатство“ за членовете на вашата група? Може да поканите за участие представител на НПО за развитие.

Може да продължите да дискутирате проблемите или да помолите участниците да напишат доклад. Ето някои възможни въпроси:
• По какъв начин богатството и властта засягат способността ни да упражняваме човешките си права и да имаме човешко достойнство?
• Носят ли отговорности хората с богатство и власт?

Групата може да пожелае да продължи темата за бедността и да разгледа някои от последствията ѝ чрез упражнението "От какво се нуждаем?".

Идеи за действиеGoto top

Свържете се с организация, работеща по проблемите на хората в неравностойно положение във вашата общност, и проучете какви са нуждите им. След това планирайте проект, чрез който да се опитате да им помогнете.
Понякога самото ,,пръсване на слух“ по дадена тема е добро начало за промяна. Може да предложите на участниците да повдигнат въпроса за разпределението на богатството пред родителите и приятелите си.

Допълнителна информация Goto top

Купуването на продукти от Справедлива търговия е отличен начин за оказване на подкрепа на производителите в развиващите се държави. Справедливата търговия помага на работниците и селскостопанските производители да си осигурят по-добър живот.
http://www.fairtrade.net/
http://www.european-fair-trade-association.org

Търговските системи за местен обмен (LETS) представляват търговски мрежи, обикновено местни, които ползват своя собствена вътрешна валута. Те представляват форма на кооперативи и се контролират от потребителите, поради което хората с повече LETS кредити от другите, нямат по-голяма власт и не могат да потребяват повече от своя дял в ресурсите. Това е доказан начин за стимулиране на местната икономика, особено в градове в депресия. Напишете „Local Exchange Trading Systems“ в търсакчата си в интернет или посетете http://www.gmlets.u-net.com/.

Статистика за различните начини за измерване на богатството и бедността, може да бъде намерена в раздел Бедност на глава 5.Goto top

КОМПАС

Наръчник за обучение по правата на човека за младежи