(Неофициално резюме)

Този пакт е приет от Общото събрание на ООН на 16 декември 1966 г. и влиза в сила на 23 март 1976 година. Към май 2012 г. пактът е ратифициран от 167 държави.

Пактът доразвива гражданските и политическите права и свободи, изброени във Всеобщата декларация за правата на човека.

 По силата на Член 1 от Пакта, страните се ангажират да насърчават правото на самоопределение и да зачитат това право. Той също признава правата на народите свободно да притежават, търгуват и разпореждат с техните природни богатство и ресурси.


Сред правата на хората, гарантирани от пакта, са:

Член 2

Правото на правна защита, когато са нарушени техните права, дори ако нарушителят е действал като официално лице.

Член 3

Правото на равенство между мъжете и жените по отношение на упражняването на техните граждански и политически права.

Член 6

Правото на живот и оцеляване.

Член 7

Свободата от нечовешко или унизително отношение или наказание.

Член 8

Свободата от робство и подчинение.

Член 9

Правото на свобода и сигурност на личността и свободата от произволен арест или задържане.

Член 11

Свободата от затвор заради дълг.

Член 12

Правото на свобода и свободно движение

Член 14

Правото на равенство пред закона; право да бъде считан за невинен до доказване на противното и да има справедливо и публично разглеждане от безпристрастен съд.

Член 16

Правото да признаване като личност пред закона.

Член 17

Правото на личен живот и защитата му от закона.

Член 18

Свободата на мисълта, съвестта и религията.

Член 19

Свободата на мнение и изразяване.

Член 20

Забрана на пропаганда на идеи за война или национална, расова или религиозна омраза.

Член 21

Правото на мирно събиране.

Член 22

Правото на свободно сдружаване.

Член 23

Правото на встъпване в брак и създаване на семейство

Член 24

Правата за деца (статус като непълнолетни, националност, регистрация и име).

Член 25

Правото на участие в управлението на обществените дела, да избира и да бъде избиран и достъп до обществени услуги.

Член 26

Правото на равенство пред закона и еднаквата защита

Член 27

Правото на членове на религиозни, етнически или езикови малцинства, да живеят според своята култура, да практикуват религията си и да използват своя език.


Пактът е правно обвързващ. Комитетът по правата на човека, създаден по силата на Член 28, следи за неговото изпълнение. Първият факултативен протокол установява индивидуални механизми за подаване на жалби за МПГПП. Към май 2012 г. протоколът е ратифициран от 114 държави. Вторият факултативен протокол влиза в сила през 1991 г. и има за цел премахване на смъртното наказание. Към май 2012 г. протоколът е ратифициран от 74 държави.