Опростена версия на избрани статии1

Резюме на преамбюла

Правителствата на държавите от Съвета на Европа работят за свобода и по-голямо единство на базата на правата на човека и основните свободи. С тази Конвенция те решават да направят първите стъпки за прилагане на много от правата, съдържащи се във Всеобщата декларация за правата на човека.

Член 1 - Задължение за спазване на правата на човека

Държавите трябва да гарантират, че всеки има правата, провъзгласени в тази Конвенция.

Член 2 - Право на живот

Всеки има право на живот.

Член 3 - Забрана на изтезанията

Никой никога няма право да ви наранява или да ви измъчва. Дори в ареста вашето човешкото достойнство трябва да се уважава.

Член 4 - Забрана на робството и на принудителния труд

Забранено е да се отнасят с теб като роб или да ви се налага принудителен труд.

Член 5 - Право на свобода и сигурност

Вие имате право на свобода. Ако сте арестуван имате право да знаете защо. Ако сте арестуван, имате право на съдебен процес без забавяне, или да бъдете освободен, докато тече процесът.

Член 6 - Право на справедлив съдебен процес

Имате право на справедлив процес пред безпристрастен и независим съдия. Ако сте обвинен в извършване на престъпление, вие сте невинен до доказване на противното. Имате право на помощ от адвокат, който трябва да се плати от държавата, ако сте беден.

Член 7 - Не може да има наказание без закон

Не може да бъдете осъден за престъпление, ако не е имало закон срещу действието, когато сте го извършил.

Член 8 - Право на зачитане от личния и семейния живот

Имате право на зачитане на личния и семейния си живот, на дома и кореспонденцията.

Член 9 - Свободата на мисълта, съвестта и религията

Имате право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Имате право да практикувате религията си у дома и публично и да променяте религията си, ако искате.

Член 10 - Свобода на изразяване

Имате право да отговорно да кажа и напишете това, което мисля и да давате и получавате информация от другите. Това включва свободата на пресата.

Член 11 - Свобода на мирни събрания и сдружения

Имате право да участвате в мирни събрания и да създадете или да се присъедините към асоциации, включително синдикални.

Член 12 - Право на брак

Имате право да сключвате брак и да имате семейство.

Член 13 - Право на ефективна защита

Ако са нарушени правата ви, можете да се оплачете за това официално в съдилищата или други публични органи.

Член 14 - Забрана на дискриминацията

Вие имате тези права, независимо от цвета на кожата, джендър, език, политически или религиозни убеждения, или произход.

Член 15 - Частична отмяна на правата при извънредна ситуация

По време на война или друго извънредно положение, правителството може да извърши дейности, които нарушават вашите права, но само когато е строго необходимо. Дори и тогава, правителствата нямат право, например, да ви измъчват или да ви убият произволно.

Член 16 - Ограничения за политическата дейност на чужденците

Правителствата могат да ограничат политическата дейност на чужденците, дори ако това би било в противоречие с Членове 10, 11 или 14.

Член 17 - Забрана на злоупотребата с права

Нищо в тази Конвенция не може да се използва за нарушаване на правата и свободите в Конвенцията.

Член 18 - Ограничение на налагането на ограничения на правата.

Повечето от правата в тази Конвенция могат да бъдат ограничени от общ закон, който се прилага за всички. Тези ограничения са позволени само ако са строго необходими.

Членове 19 до 51

Тези членове обясняват как работи Европейския съд по правата на човека.

Член 34 - Индивидуални жалби

Ако вашите права, съдържащи се в Конвенцията, са били нарушени в една от държавите-членки, трябва първо да подадете жалба до всички компетентни национални органи. Ако това не ви удовлетворява, тогава може да подадете жалба директно до Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Член 52 - Запитвания от Генералния секретар

Ако Генералният Секретар на Съвета на Европа поиска, правителствата трябва да обяснят как националното законодателство защитава правата от  тази Конвенция.


Протоколи към Конвенцията

 

Член 1 от Протокол № 1 - Защита на собствеността

Имате право на собственост и използване на вашите вещи.

Член 2 от Протокол № 1 - Право на образование

Имате право да ходите на училище.

Член 3 от Протокол № 1 - Право на свободни избори

Имате право да избере правителството на държавата си с тайно гласуване.

Член 2 от Протокол № 4 - Свобода на движение

Ако се намирате законно в една страна, имате право да отидете където пожелаете и да живеете там, където искате в тази страна.

Член 1 от Протокол № 6 - Премахване на смъртното наказание

Вие не може да бъдете осъден на смърт или екзекутиран от държавата.

Член 2 от Протокол № 7 - Право на обжалване по наказателни дела

Ако сте осъден за извършване на престъпление, можете да обжалвате пред по-висша инстанция.

Член 3 от Протокол № 7 - Компенсация за съдебна грешка

Вие имате право на обезщетение, ако сте осъден за извършване на престъпление и се докаже, че сте невинен.

Член 1 от Протокол № 12 - Обща забрана на дискриминацията

Вие не може да бъдете обект на дискриминация от страна на държавните органи с поради, например, цвят на кожата, джендър, език, политически или религиозни убеждения, или произход.

 

1   Тази опростена версия е изготвен от дирекция Комуникация на Съвета на Европа само за образователни задачи. Единствените текстове, които имат правно основание, могат да се намерят в официалните публикувани версии на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, и протоколите към нея.