(Неофициално резюме)

Член 1: Цел

Целта на конвенцията е да насърчава, защитава и гарантира пълноценното упражняване на всички права на човека и основните свободи от всички хора с увреждания. Хората с увреждания включват лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите.

Член 2: Определения

Този член определя някои от основните термини, използвани в конвенцията, включително “комуникация”; “език”; “дискриминация по признак на увреждане”; “разумни улеснения” и “универсален дизайн”.

Член 3: Общи принципи

Конвенцията се основава на принципите на зачитане на достойнството, недопускане на дискриминация, участие и включване, зачитане на различията, равните възможности, достъпност, равенството между мъжете и жените и зачитане на деца.

Член 4: Общи задължения

Държавите трябва да предприемат редица мерки, с активното участие на хората с увреждания, за да се гарантира и способства пълноценната реализация на всички човешки права и основните свободи за всички хора с увреждания, без дискриминация от всякакъв вид.

Член 5:  Равенство и забрана на дискриминация

Всички хора са еднакви пред закона. Всеки човек има право на еднаква закрила и полза от закона без дискриминация.

Член 6: Жени с увреждания

Жените и момичетата с увреждания са подложени на множество форми на  дискриминация. Държавите трябва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че жените с увреждания са в състояние да се възползват напълно от правата и свободите, изложени в Конвенцията.

Член 7: Деца с увреждания

Децата с увреждания имат същите човешки права като всички други деца. Защитата на интересите на детето трябва да бъде от първостепенно значение във всички дейности, отнасящи се до децата с увреждания. Децата с увреждания имат право да изразят мнението си по всички въпроси, които ги засягат.

Член 8: Повишаване на обществената осъзнатост

Държавите трябва да повишат информираността относно правата, способностите и приноса на хората с увреждания. Държавите трябва да водят борба срещу стереотипите и предразсъдъците, свързани с хората с увреждания, чрез провеждане на кампании, образование, медии и програми за повишаване на общественото съзнание.

Член 9:  Достъпност             

Хората с увреждания имат право на достъп до всички аспекти на обществото на равна основа с другите, включително физическата среда, транспорта, информацията и комуникациите, и други съоръжения и услуги, предоставяни на обществото.

Член 10: Право на живот

Хората с увреждания имат право на живот. Държавите трябва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че хората с увреждания са в състояние ефективно да се възползват от това право на равно основание с другите хора.

Член 11: Рискови ситуации и хуманитарни бедствия

Държавите трябва да предприемат всички необходими мерки за гарантиране на защитата и безопасността на всички хора с увреждания в рискови ситуации, включително и въоръжените конфликти, хуманитарни кризи и природни бедствия.

Член 12: Равнопоставеност пред закона

Хората с увреждания имат право на признаване като правни субекти пред закона. Хората с увреждания имат правоспособност на равна основа с другите хора във всички аспекти на живота. Държавите трябва да предприемат подходящи мерки, за да се осигури подкрепа за хората с увреждания, така че те да могат ефективно да упражняват своята дееспособност.

Член 13: Достъп до справедливост

Хората с увреждания имат право на ефективен достъп до справедливост на равна основа с другите хора, включително чрез предоставяне на подходящи места за настаняване.

Член 14: Свобода и сигурност на личността

Хората с увреждания имат право на свобода и сигурност на личността на равна основа с другите. Само по себе си наличието на увреждане не може да се използва за основание за лишаването от свобода.

Член 15: Защита срещу изтезания или жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание

Хората с увреждания имат право на защита от изтезания и от жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Никой не трябва да бъде подлаган на медицински или научни експерименти, без неговото/нейното свободно изразено съгласие.

Член 16: Защита срещу експлоатация, насилие и тормоз

Хората с увреждания имат право да бъдат защитени от всякакви форми на експлоатация, насилие и тормоз, включително от техните базирани на пола аспекти, в и извън дома.

Член 17: Защита на целостта на личността

Всяко лице с увреждания има право на зачитане на неговата физическа или психическа цялост равноправно с всички останали.

Член 18: Свобода на придвижването и националност

Хората с увреждания имат право на националност. Децата с увреждания имат право на име,  да знаят своите родители и да бъдат отглеждани от тях.

Член 19: Независим живот и включване в общността

Хората с увреждания имат право да живеят самостоятелно в общността. Държавите трябва да гарантират, че хората с увреждания имат възможност да изберат къде да живеят и с кого да живеят, и че получават необходимата подкрепа за това.

Член 20: Лична мобилност

Държавите трябва да предприемат ефективни и подходящи мерки за осигуряване на личната мобилност на хората с увреждания по начин и време, избрани от тях, и на достъпна цена. Хората с увреждания, също така, имат право на достъп до качествени помощни средства за придвижване, спомагателни технологии и на помощници и посредници.

Член 21: Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъп до информация

Хората с увреждания имат право да се изразят, включително свободата да дават и получават информация и идеи чрез всички форми на комуникация, включително чрез достъпни формати и технологии, жестомимичния език, Брайловата азбука, допълващи и алтернативни способи на комуникация, средствата за масова информация и всички други достъпни средства на комуникация.

Член 22: Зачитане на личната неприкосновеност

Хората с увреждания имат право на зачитане на личната неприкосновеност.  Информацията за хора с увреждания, включително лична информация и информация за тяхното здраве, трябва да бъде защитена.

Член 23: Уважение към дома и семейството

Хората с увреждания имат право да сключват брак и на създаване на семейство. Държавите трябва да осигуряват ефективна и подходяща подкрепа на хората с увреждания в отглеждането на децата, и да осигуряват алтернативни грижи за деца с увреждания, когато непосредственото семейство  не е в състояние да се грижи за тях.

Член 24: Образование

Хората с увреждания имат право на образование без дискриминация. Държавите трябва да гарантират, че хората с увреждания имат достъп до приобщаващо, качествено и безплатно начално и средно образование в тяхната собствена общност. Държавите трябва, също така, да осигуряват подходящо настаняване и индивидуализирана подкрепа, способстваща пълноценното им академично и социално израстване.

Член 25: Здравеопазване

Хората с увреждания имат право да се ползват от най-високия постижим стандарт на здравеопазване, без дискриминация. Държавите трябва да предприемат всички необходими мерки, включително мерки, които са съобразени с пола, за да се гарантира, че хората с увреждания имат достъп до същите диапазон, качество и стандарт на здравеопазване, които са на разположение на всички останали, и които са близо до тяхната общност.

Член 26: Абилитация и рехабилитация

Държавите трябва да предприемат ефективни и подходящи мерки, за да се даде възможност на хората с увреждания да развиват, постигнат и поддържат максимална способност, независимост и участие чрез предоставяне на услуги и програми за абилитация и рехабилитация.

Член 27: Работа и заетост

Хората с увреждания имат право да работят, включително и правото да работят в среда, която е отворена, приобщаваща и достъпна. Държавите трябва да предприемат необходимите мерки за насърчаване на възможностите за заетост и професионално израстване на хора с увреждания.

Член 28: Подходящ жизнен стандарт и социална закрила

Хората с увреждания имат право на адекватен стандарт на живот, включително храна, вода, облекло и жилище, и на ефективна социална защита, включително на програми за намаляване на бедността и за обществени жилища.

Член 29: Участие в политическия и обществения живот

Хората с увреждания имат право да участват в политиката и в обществените дела, както и да избират и да бъдат избирани.

Член 30: Участие в културния живот, почивка, свободно време и спорт

Хората с увреждания имат право да участват в културния живот на равна основа с другите, включително достъп до културни материали, представления и услуги, и до упражненията, свързани с отдих, свободно време и спорт.

Член 31: Статистика и събиране на данни

Държавите трябва да събират информация за хора с увреждания, с активното участие на хората с увреждания, така че те да могат да разберат по-добре бариерите, които те срещат, и реално  осъществяване на правата по Конвенцията.

Членове 32-50

Членове 32-50 обясняват как се страните, които са подписали Конвенцията, трябва да я приложат в пълна сила. Те, също така, обясняват отговорността на страните да докладват на Комисията на ООН за правата на хората с увреждания за това, как те практически реализират Конвенцията.

Източник: Център за правата на хора с увреждания www.disabilityhumanrights.org