приета през 1979 г от Общото събрание на ООН, влязла в сила на 3 септември 1981

(Неофициално резюме)

Член 1

Дефинира дискриминацията по отношение на жените като “... всяко различие, изключение или ограничение, направено по полов признак, което е насочено към отслабване или намаляване до минимум на признанието, използването или осъществяването от жените, независимо от тяхното семейно положение, въз основа на равноправието на мъжете и жените на правата на човека и основните свободи в политическата, икономическата, социалната, културната, гражданската или всяка друга област.

Член 2

Осъжда дискриминацията срещу жените във всичките ѝ форми; Държавите-страни се съгласяват да гарантират правна рамка, осигуряваща защита срещу дискриминация и включваща принципа на равенство.

Член 3

Държави се решиха да предприемат дейности във всички области - граждански, политически, икономически, социални и културни - за гарантиране на прилагането и спазването на човешките права на жените и основните свободи на основата на равенство с мъжете.

Член 4

Позволява на държавите-участнички да предприемат “временни специални мерки” за ускоряване на равенството.

Член 5

Необходимостта да се вземат подходящи мерки за промяна на културните модели на поведение, както и необходимостта от семейно образование за признаване на социалната функция на майчинството и общата отговорност за отглеждането на деца от мъжете и жените.

Член 6

Задължава държавите-участнички да предприемат мерки за пресичане на трафика на жени и експлоатацията на проституция на жените.

Член 7

Жените имат еднакво право на глас, да заемат публична длъжност, и да участват в гражданското общество.

Член 8

Жените имат същите права като мъжете да работят и представляват своите правителства на международно ниво.

Член 9

Жените имат еднакви права с мъжете да придобият, променят или запазят своята националност и тези на децата си.

Член 10

Задължава държавите-участнички да прекратят дискриминацията в областта на образованието, включително и в професионалното и специализирано обучение, достъп до учебни планове и други средства за получаване на равно образование, както и за премахване на стереотипните представи за ролите на мъжете и жените

Член 11

Призовава държавите-участнички да предприемат мерки за ликвидиране на дискриминацията в областта на заетостта и да гарантират всички права в тази област, включително и правото на труд, възможностите за заетост, равно възнаграждение, свободен избор на професия и заетост, социално осигуряване и защита.

Член 12

Изисква държавите-участнички да предприемат стъпки за премахване на дискриминацията в областта на здравеопазването, включително достъп до услуги като семейно планиране.

Член 13

Жените имат същите права като мъжете във всички сфери на обществено-икономическия живот, като например семейни обезщетения, ипотеки, банкови кредити, както и участие в упражненията за отдих и спорт.

Член 14

Насочва вниманието върху специфичните проблеми, пред които са изправени жените в селските райони, включително областта на обучение с участие на жените в планиране на развитието, достъп до подходящи здравни грижи, кредитиране, образование, и подходящи условия за живот.

Член 15

Жените и мъжете са еднакви пред закона. Жените имат законното право да сключват споразумения, да притежават собствен имот, и да изберат местожителството си.

Член 16

Изисква стъпки, за да се гарантира на равенството в брака и семейните отношения, включително еднакви права с мъжете да избират свободно брак, еднакви права и отговорности към децата, включително и правото на свободно определяне на броя и интервалите между раждането на деца и средствата за това, и същите права на собственост.

Членове 17-30

Процедури за докладване и прилагане на Конвенцията.

КОМПАС

Наръчник за обучение по правата на човека за младежи