Kes ei seisa millegi eest, see läheb kaasa iga tuulega.

Malcolm X

Ülevaade

Harjutuse käigus imiteeritakse linnavolikogu koosolekut, kus toimub debatt selle üle, kas traditsiooniliselt kristlikku piirkonda tuleks ehitada uus mošee.

Seotud õigused
 •    Religioon ja usk
 •    Diskrimineerimine ja sallimatus
 •    Kodakondsus ja osalus
Eesmärgid
 •      Kogeda tegelikku konflikti, mis võib tekkida siis, kui kohtuvad eri kogukondade vajadused
 •      Uurida lähemalt õigust usuvabadusele
 •      Arendada väitlus- ja analüüsioskust
Materjalid
 •     Paberilehed nimesiltide jaoks
 •     Märkmetahvli paber 
 •     Kell 
 •     Linnapea kelluke 
Ettevalmistus
 • Tehke koopiad rollikaartidest, probleemi kirjeldusest ja väitluse reeglitest (pole kohustuslik).
 • Valmistage ette osalejate/rühmade nimesildid. 
 • Kirjutage loetelu eri rollidest märkmetahvlile, et need oleksid kõigile näha. 
 • Veenduge, et kasutatav ruum on „volikogu koosoleku” jaoks piisavalt suur ning selles on piisavalt kohti, kus rühmad saavad enne koosolekut omavahel oma seisukohti arutada või üksteisega kohtuda.
Oluline kuupäev
 • 21. septemberRahvusvaheline rahupäev

Juhised

1. Lugege ette  jaotusmaterjalil olev probleemikirjeldus. Selgitage, et kõik osalejad on Uniste linna elanikud, kes on mures selle üle, kas tühjalt seisvale linna krundile tuleks ehitada uus mošee või mitte. 
2. Näidake osalejatele võimalike rollide loendit ja paluge igaühel valida kehastamiseks üks roll. Jagage rollikaardid ja probleemikirjeldused välja ning näidake kätte kohad, kus inimesed ja rühmad saavad eelnevalt kohtuda ning kus toimub hiljem „linnavolikogu koosolek”. 
3. Selgitage koosoleku käigus toimuva väitluse reegleid.
4. Selgitage, et enne koosoleku algust on inimestel 30 minutit aega teiste kodanikega tutvumiseks, oma sõnavõtu ettevalmistamiseks ning hääletusotsuse tegemiseks! Öelge neile, et linnavolikogu koosolek kestab 40 minutit ning osavõtjate suure arvu tõttu ei pruugi kõnedeks kuigi palju aega jääda. Seetõttu peaksid nad sõnavõtu jaoks ette valmistama ainult üks või kaks tähtsamat mõtet. 

 1. Tehke ettevalmistaval etapil „volikogu koosoleku” toimumiskohas vajalikud ettevalmistused. Ideaaljuhul peaksid inimesed istuma poolringis või hobuserauakujuliselt nii, et linnapea istub nende ees veidi kõrgemal. Eri osapooled või rühmad peaksid saama koos istuda ning nende ette laudadele tuleks asetada nimesildid.
 2. Pärast 30 minuti möödumist kutsuge kodanikud koosolekule (või paluge seda teha linnapeal). Linnapea peaks meenutama osalejatele väitluse põhireegleid ning esinema koosolekut sissejuhatava lühikese sõnavõtuga.
 3. Kui koosolek 40 minuti pärast lõpeb, peaks linnapea panema küsimuse hääletusele. Pärast häälte lugemist ja tulemuse väljakuulutamist peaksite kuulutama harjutuse lõppenuks ning paluma inimestel tulla koos toolidega ruumi keskele analüüsi jaoks. 

Analüüs ja hindamineGoto top

Tagasiside andmise vooru alustuseks tervitage igaühte tema päris nimega või kasutage mõnda muud meetodit, mis võimaldab osalejatel rollist väljuda. Oluline on teha seda enne analüüsi algust.

Küsige osalejatelt, mis mulje neile äsja läbitud protsessist jäi.

 • Kas hääletustulemus üllatas teid ja kas see vastas konkreetse kehastatud tegelaskuju seisukohale?
 • Kui palju mõjutas teie enda arvamus teie rollis saavutatud tulemust?
 • Kas suhtlemine teiste inimeste või rühmadega muutis teie lähenemisviisi või suhtumist probleemi?
 • Kui lihtne teil oli oma kehastatava tegelaskujuga samastuda? Miks see nii oli?
 • Kas teie arvates võiks selline olukord ka tegelikkuses tekkida? Kas oskate nimetada sarnaseid juhtumeid?
 • Kuidas suhtuksite sellesse, kui samasugune küsimus kerkiks esile teie linnas/elukohas? Kas harjutus muutis kuidagi teie suhtumist?
 • Mida tähendab teie jaoks mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadus? Kas teate ajaloost (või tänapäevast) mõnda juhtumit, kus selle õiguse teostamist on takistatud?
 • Miks kuulub usuvabadus teie arvates põhiliste inimõiguste hulka?
 • Kui suurel määral on see õigus teie arvates kohalikus kogukonnas tagatud? 

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Võimaluse korral tuleks kaasata harjutuse läbiviimisse kaaskorraldaja, kes aitab vastata küsimustele ja koordineerida harjutuse etappe. Igaks juhuks võiks harjutuse jaoks varuda natuke rohkem aega, et inimestel oleks eelkõige koosoleku enda ajal võimalik üksteise kommentaaridele vastata. Aja säästmiseks võite jagada rollid välja juba enne tundi või jagada need juhuslikult, et tunnis kuluks vähem aega.

Ettevalmistaval etapil võib olla kasulik harjutust suunata, et osalejad kasutaksid seda aega tõepoolest üksteisega aru pidamiseks või oma sõnavõtu kavandamiseks.

Rollide jagamisel arvestage, et linnapea roll on väga raske ning teda kehastav isik peab olema koosoleku läbiviimiseks piisavalt enesekindel ning suutma vajadusel inimesi katkestada, et igaüks saaks sõna. Enne imiteeringu algust tuleks tööülesanded linnapead kehastava osalejaga läbi rääkida.

Seejärel oleks äärmiselt soovitav jätta koosoleku läbiviimine täielikult linnapead kehastava isiku ülesandeks, et ta tunnetaks teie usaldust ning et teised osalejad austaksid tema otsuseid ja ei ootaks teie sekkumist. Mõistagi võib raskuste tekkimise korral teie sekkumine imiteeringu käiku siiski vajalikuks osutuda. Seda tuleks aga teha nii, et see ei õõnestaks linnapead kehastava osaleja autoriteeti.

ei jõua üksmeelele, juhtige osalejate tähelepanu asjaolule, et täpselt samuti võib juhtuda tegelikkuses ning see ei tähenda harjutuse ebaõnnestumist. Pärast võite selle olukorra najal analüüsi käigus arutleda, kui raske on taolistes küsimustes kokkuleppele jõuda.

Analüüsi käigus tuleb kindlasti jälgida, et see ei kujuneks imiteeringu enda kordamiseks. Inimesed peavad lahutama end oma rollist, et nad suudaksid toimunu üle korralikult reflekteerida. Teie ülesanne on aidata neil vaadata imiteeringule tagasi nende endina, mitte kehastatud isikutena. Analüüsi ja hindamise ettevalmistamisel võib olla kasu taustateabest religiooni ja usu kohta.

VariandidGoto top

Sõltuvalt teie tegevuskoha kontekstist võib harjutusele nimeks anda ka „Uniste linna kirik” või „Uniste linna tempel”, mida tahetakse ehitada näiteks valdavalt islamiusulisse piirkonda. Võite kasutada ka muid kombinatsioone.

Võite lisada harjutuses esindatud rühmade hulka ka ajakirjanikud, et saada protsessist mõnevõrra erapooletum ülevaade. Teisalt võib see pikendada harjutusele kuluvat aega, kui koostatud uudislood tulevad samuti rühmas arutamisele (vt allolevaid soovitusi).

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Arutlege usuvabaduse aspektide ning teie riigis esinenud pingete üle. Heaks lähtekohaks, eriti väikestes rühmades toimuva arutelu jaoks, võivad olla uudistest läbi käinud keerulised juhtumid. Arutelule võib järgneda ka harjutus "Usklikud", mis võimaldab põhjalikumalt käsitleda, mida osalejad arvavad usust ning selle mõjust noorte eludele.

Kui osalejate kehastatavate rollide seas on ka ajakirjanikud, võite kasutada nende koostatud ülevaateid ja analüüse eraldi tunnis. Eriti kasulik võiks olla vaadelda eri uudislugude erinevusi, et tõstatada küsimusi meedia rollist ja mõjust. Harjutuses "Esilehekülg" uuritakse, kuidas just ajakirjandus arvamusi kujundab või muudab.

Võite keskenduda väitlemis-, analüüsi- või veenmisoskuste arendamisele, valides välja mõned analüüsi käigus esitatud vastuolulisemad väited ning kasutades neid lähtematerjalina harjutuse „Valimiskampaania” jaoks.

Ideid tegutsemiseksGoto top

Innustage osalejaid oma ümbruskonnas ringi vaatama ning uurima, millisel määral seal eri usukogukondade õigusi austatakse. Püüdke korraldada kohtumisi mõne sellise kogukonna esindajatega ning paluge neil rääkida, kas nende meelest on nende õigused kaitstud.

Sõltuvalt teie ja osalejate elu- või töökoha kontekstist ning hetkel kohalikus volikogus arutusel olevatest küsimustest võib olla huvitav külastada ka ehtsat volikogu koosolekut, et lüüa rohkem kaasa kohalikes poliitilistes aruteludes, mis mõjutavad kogukonna kõigi liikmete inimõiguste kaitset.

LisateaveGoto top

Rahvusvaheliste inimõigustealaste lepetega tagatud õigus usule: alloleva teabe võiks harjutuses paljundada Uniste linna moslemite ühenduse ja inimõigusi kaitsva Uniste noorteühenduse liikmete jaoks.
 

Euroopa inimõiguste konventsioon, artikkel 9:

 1. Igaühel on õigus mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadusele. See õigus kätkeb vabadust muuta oma usku või veendumusi, samuti vabadust kuulutada oma usku või veendumusi nii üksi kui koos teistega, avalikult või eraviisiliselt kultuse, õpetamise, tava ja kombetalituse kaudu.
 2. Vabadust kuulutada oma usku või veendumusi võib piirata üksnes seaduses ettenähtud kitsendustega ja kui see on demokraatlikus ühiskonnas vajalik ühiskondliku turvalisuse huvides, avaliku korra, tervise või kõlbluse või kaasinimeste õiguste ja vabaduste kaitseks.

Inimõiguste ülddeklaratsioon, artikkel 18:

Igaühel on mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadus; see õigus kätkeb vabadust muuta oma usku või veendumusi, samuti vabadust kuulutada oma usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt õpetamise, tava, kultuse ja kombetalituste kaudu.

Lapse õiguste konventsioon, artikkel 30:

Riikides, kus eksisteerivad rahvus-, usu või keelevähemused või põlisrahvusest isikud, peab sellise vähemuse hulka kuuluval või põlisrahvusest lapsel olema õigus koos oma kogukonnakaaslastega saada osa oma kultuurist, tunnistada ja viljeleda oma usku ning kasutada oma keelt.

Kuigi harjutuses imiteeritakse väljamõeldud sündmust, toimub nii Euroopas kui ka mujal maailmas palju sarnaseid dispuute vähemusreligioonide kultushoonete ehitamise kohta. Šveitsis kiideti 2009. aastal rahvahääletusega heaks põhiseaduse muudatus, millega keelustati uute minarettide ehitamine. Rahvahääletuse selline tulemus võib rikkuda moslemite õigust kuulutada oma usku avalikult jumalateenistuse, õpetuse, tavade ja kombetalituste kaudu, mis on mõtte-, südametunnistuse ja usuvabaduse lahutamatu osa. Lisaks tõstab mitmetes Euroopa ja muude maailmajagude riikides pead tendents võtta vastu seadusi, millega keelustatakse avalikus kohas islami looride (burka, niqab või hidžaab) kandmine, mis on samuti aluseks diskrimineerimisele usutunnistuse alusel. Article 19 – Global Campaign for Free Expression (Artikkel 19 – ülemaailmne kampaania vaba eneseväljenduse eest) on inimõiguste kaitse organisatsioon, mis on avaldanud juriidilise kommentaari kogu nägu katva loori kandmise keelustamise ja inimõiguste seoste kohta  (www.article19.org). Samuti võite uurida muid Euroopa vähemususundite ees seisvaid aktuaalseid probleeme

Koosolekul osalejate loetelu
Püüdke jälgida, et eri poliitiliste rühmituste ja kodanikuühenduste liikmete arv oleks võrdne. „Tavakodanike” arv ei ole piiratud.
• Uniste linnapea 
• Linnavolikogu liikmed: esindatud peaks olema kolm erakonda. Igas erakonnas võib olla üks või kaks liiget 
• Inimõigusi kaitsev Uniste noorteühendus: üks või kaks esindajat 
• Ühendus „Minevik ja Olevik”: üks või kaks esindajat 
• Uniste Moslemite Ühendus: üks või kaks esindajat 
• Tavakodanikud: vajalikul arvul 
• Soovi korral: üks või kaks ajakirjanikku, kes koostavad koosolekust uudise 

Väitluse reeglid
Võite reegleid muuta vastavalt rühma suurusele ja kasutatavale ajale.
• Koosolekut juhatab linnapea, kellel on kõigis küsimustes lõplik otsustusõigus. 
• Kui soovid sõna, tõsta käsi ja küsi linnapealt luba. 
• Kommentaarid peaksid olema lühikesed, mitte üle kahe minuti.
• Koosolek kestab 40 minutit ning lõpeb hääletusega, kas ehitada mošee või mitte. 
• Kõigil koosolekul osalejatel on õigus väitluses sõna saada ning lõpus hääletada. 

JaotusmaterjalsGoto top

PDFLae alla PDF

Uniste linna mošee (kõigile osalejatele)

Te elate maalilises Uniste linnas, kus on umbes 80 000 elanikku. Viimase 60 aastaga on linna elanikkond oluliselt muutunud, kuna paljud noored inimesed tahavad kolida suurematesse linnadesse, kus on paremad töövõimalused, ning ühtlasi on piirkonda saabunud suur hulk sisserändajate peresid, kellest paljud on pärit islamiriikidest. Mõned neist on siin elanud juba kolm põlve, kuid paljud linnaelanikud suhtuvad neisse endiselt kahtlustavalt kui „uustulnukatesse”. Nüüdseks moodustavad nad peaaegu 15% linna elanikkonnast.

Linnas tekitab hetkel lahkarvamusi kohalike moslemite soov ehitada linnale kuuluvale tühjale krundile mošee. Kõnealune maa on hoonestamata ning volikogule on selle kohta juba aastaid kaebusi esitatud: see asub põhilise ostutänava läheduses ning seal on sageli esinenud probleeme vandalismi ja narkootikumidega.
Kui nüüd üks rikas ärimees otsustas mošee ehitamiseks raha anda ja selle probleemi linnavolikogu eest kõrvaldada, oli linnapea väga õnnelik. Volikogu oli hea meelega nõus maatükist loobuma ning katma 20% mošee ehituskuludest. Koos ärimehe toetusega tähendas see, et puudu oli veel 10% ehituse hinnast ning selle raha pidi koguma moslemite kogukond ise. Ehitus pidi algama sel nädalal, kuid volikogule on saadetud suur hulk kaebekirju kohalikelt elanikelt, kes olid projektile vastu. Nende algatusel on küsimuse lahendamiseks kokku kutsutud kõigile huvitatud kodanikele avatud koosolek. Koosolek algab 30 minuti pärast.

Rollikaart: Uniste linnapea
Sina oled koosoleku juhataja ning sinu ülesanne on koosoleku alguses osalejaid tervitada ning meenutada neile väitluse reegleid. Koosoleku ajal peaksid andma igaühele võimaluse sõna saada ning ei tohiks lubada kellelgi liiga pikalt rääkida. Sa oled väga mures, et juhtumi suhtes on kujunenud negatiivne avalik arvamus, ning sa tahaksid enne koosoleku algust rääkida mõnede rühmade esindajatega, et veenda neid oma seisukohtades järele andma.

Rollikaart: linnavolikogu liige: Traditsionalistlik Erakond (üks või kaks inimest)
Sa esindad volikogus Traditsionalistlikku Erakonda ja oled kindlalt mošee ehitamise vastu. Sinu arvates pole õige, et linna maad ja raha kasutatakse riigi ja linna traditsioonide suhtes võõra kultuskoha ehitamiseks. Sinu arvates on sisserändajate peredele niigi vastu tuldud, kuna neil lubatakse siin elada, ning nad ei peaks suruma oma teistsugust elustiili teistele peale riigis, kus nad on külalised. Samuti oled mures selle pärast, et mošeest võib saada terroristide värbamise koht.

Rollikaart: linnavolikogu liige: Populistlik Erakond (üks või kaks inimest))
Sa esindad linnavolikogus Populistlikku Erakonda. Kui mošee ehitamise küsimus esimest korda päevakorda tõusis, olid sa selle poolt, kuna moslemite kogukond on linna majandust oluliselt kasvatanud ning sa ei taha neid eemale tõrjuda. Kuid nüüd on linnaelanike kaebused sind muretsema pannud ning sa ei tahaks tekitada kogukonnas tarbetut konflikti. Samuti oled sa mures oma koha säilitamise pärast järgmistel volikogu valimistel ning toetad hääletusel tõenäoliselt sellist lahendust, mis näib tekitavat kõige vähem pahameelt.

Rollikaart: linnavolikogu liige: Mitmekesisuse Erakond (üks või kaks inimest)
Sa esindad linnavolikogus Mitmekesisuse Erakonda. Sinu arvates on maailma eri paigust saabunud inimeste suhteliselt suur osakaal muutnud Uniste kultuuri rikkamaks ja huvitavamaks ning sulle näib ebaõiglane, et linn ei ole sedavõrd pikka aega võimaldanud neil oma usku viljeleda. Samuti näed, et tühjalt seisev maa põhjustab linnas sotsiaalseid probleeme ning volikogul ei ole praegu raha, et ise sinna midagi ehitada.

Rollikaart: ühendus „Minevik ja Olevik” (kaks kuni neli inimest)
Sa kuulud ühte peamisesse mošeevastaste rühma. Selle ühenduse liikmed esindavad Uniste traditsionalistlikke (mitteislamiusulisi) elanikke ning sinu arvates on väga oluline säilitada linna, kus enamik teist on terve elu elanud, iseloomu muutumatuna. Mošee asukohaks kavandatav krunt asub linna keskel ning mošee oleks peaaegu igast suunast hästi nähtav. Lisaks varjaks mošee raekoja platsilt avaneva vaate linna peakirikule. Sulle näib, et alles hiljuti linna saabunud kogukond hakkab sinu linna nägu täielikult ümber kujundama. Sa ei mõista, miks mujalt siia riiki elama saabunud inimesed ei võiks elada siin kehtivate reeglite järgi..

Rollikaart: inimõigusi kaitsev Uniste noorteühendus  (kaks kuni neli inimest)
Ühendus on loodud Uniste noorte kõige suuremate probleemide lahendamisele kaasa aitamiseks. Sinu arvates lahendab mošee ehitamine korraga kaks probleemi: moslemi kogukond saab endale kultuspaiga ning lahenevad pikalt tühjana seisnud maaga seotud sotsiaalsed probleemid. Sa toetad mošee ehitamist, kuid oled mures selle pärast, et mošee ehituseks raha eraldamise tõttu võib linnavolikogu tähelepanuta jätta mõned muud sotsiaalsed probleemid. Eriti just linna noorsootöö eelarvet on viimase viie aasta jooksul pidevalt vähendatud ning see ei vasta enam kaugeltki linna tegelikele vajadustele..

Rollikaart: Uniste linna moslemite ühendus (kaks kuni neli inimest)
Ühendus on juba aastaid taotlenud volikogult moslemite kogukonnale kultuspaiga ehitamist, kuid rahalistel põhjustel on sellest alati keeldutud. Sinu arvates on ebaõiglane, et moslemite kogukonnal palutakse leita puuduolev 10% ehituskuludest, kuna suurem osa kogukonna liikmeid elab kitsikuses ning samal ajal on kristlaste käsutuses 11 erinevat kultuspaika, mida külastab oluliselt vähem inimesi, kui oleks mošees käijaid. Sinu meelest ei ole sinu kogukonna panust linna arengusse piisavalt tunnustatud, selle liikmeid diskrimineeritakse mitmel eri moel ning mošee ehitamisest keeldumisega ei võimalda linnavolikogu moslemitel teostada ühte põhiõigust: õigust viljeleda oma usku.

Rollikaart: Uniste kodanikud
Uniste linna haaranud konflikt paneb sind muretsema ning aktiivse kodanikuna tahad sa linnavolikogu koosolekul osaleda ja hääletada. Esialgu ei ole sa veel, kindel mille poolt hääletada: sa peaksid rääkima võimalikult paljude eri rühmadega ning seejärel jõudma otsusele.