Inimõiguste ülddeklaratsioon

(kokkuvõte)


 

Artikkel 1

Õigus võrdsusele

Artikkel 2

Diskrimineerimise keeld

Artikkel 3

Õigus elule, vabadusele ja turvalisusele

Artikkel 4

Orjuse keeld

Artikkel 5

Piinamise ja alandava kohtlemise keeld

Artikkel 6

Õigus õigussubjektsuse tunnustamisele

Artikkel 7

Õigus võrdsusele seaduse ees

Artikkel 8

Õigus pöörduda kohtusse

Artikkel 9

Meelevaldse vahistamise ja väljasaatmise keeld

Artikkel 10

Õigus õiglasele ja avalikule kohtumõistmisele

Artikkel 11

Õigus süütuse eeldusele kuni süü tõendamiseni

Artikkel 12

Õigus eraelu, perekonna, kodu ja kirjavahetuse puutumatusele

Artikkel 13

Õigus oma riigi piires vabalt liikuda ja riigist lahkuda

Artikkel 14

Õigus otsida tagakiusu eest varjupaika teistes riikides

Artikkel 15

Õigus kodakondsusele ja selle vahetamisele

Artikkel 16

Õigus abielule ja perekonnale
 

Artikkel 17

Õigus omada vara

Artikkel 18

Usuvabadus

Artikkel 19

Arvamus- ja teabevabadus

Artikkel 20

Rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabadus

Artikkel 21

Õigus valitsemisest osa võtta ja õigus vabadele valimistele

Artikkel 22

Õigus sotsiaalsetele tagatistele

Artikkel 23

Õigus töötada, vabalt elukutset valida ning
ametiühingutesse astuda

Artikkel 24

Õigus puhkusele ja vaba aja veetmisele

Artikkel 25

Õigus piisavale elatustasemele 

Artikkel 26

Õigus haridusele

Artikkel 27

Õigus osa võtta ühiskonna kultuurielust

Artikkel 28

Õigus deklaratsioonis sätestatud õiguste ja vabaduste
kasutamist võimaldavale sotsiaalsele korraldusele

Artikkel 29

Isiksuse vabaks ja täielikuks arenemiseks vajalikud
kohustused ühiskonna ees

Artikkel 30

Riikide ja üksikisikute suhtes kehtiv keeld sekkuda
ülalnimetatud õiguste teostamisse


 

Autoriõigus © 1999 Human Rights Resource Center, University of Minnesota. Avaldatud õiguste omaniku loal.