Valitud artiklite lihtsustatud versioon1

Preambuli kokkuvõte

Euroopa Nõukogu liikmesriikide valitsused töötavad inimõigustel ja põhivabadustel põhineva rahu ja suurema ühtsuse nimel. Käesoleva konventsiooniga on nad otsustanud astuda esimesi samme mõnede inimõiguste ülddeklaratsioonis sätestatud õiguste tagamiseks.

Artikkel 1  - Kohustus austada inimõigusi

Riigid tagavad igaühele konventsioonis määratletud õigused.

Artikkel 2. Õigus elule

Inimesel on õigus elule.

Artikkel 3. Piinamise keelamine

Kellelgi ei ole kunagi õigust kedagi piinata. Inimväärikust tuleb austada ka kinnipidamisasutustes.

Artikkel 4. Orjuse ja sunniviisilise töötamise keelamine

Inimest ei tohi pidada orjuses ja temalt ei või nõuda sunniviisilist töötamist.

Artikkel 5. Õigus isikuvabadusele ja -puutumatusele

Inimesel on õigus vabadusele. Vahistamise korral on tal õigus teada selle põhjust. Pärast vahistamist on inimesel õigus asja peatsele kohtulikule arutamisele või vabastamisele kuni asja arutamiseni.

Artikkel 6. Õigus õiglasele kohtumenetlusele

Inimesel on õigus tema asja õiglasele arutamisele sõltumatus ja erapooletus kohtuasutuses. Süüdistatavat peetakse süütuks seni, kuni tema süü ei ole tõendatud. Süüdistataval on õigus kasutada kaitsjat ning kui süüdistatav on vaene, peab kaitsja kulud tasuma riik.

Artikkel 7. Karistamine seaduse alusel

Kedagi ei või tunnistada süüdi kuriteos, kui vastav tegu ei olnud selle toimepaneku ajal seadusega keelatud.

Artikkel 8. Õigus era- ja perekonnaelu austamisele

Inimesel on õigus sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu, kodu ja kirjavahetuse saladust.

Artikkel 9. Mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadus

Inimesel on õigus mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadusele. Ta võib järgida oma usukombeid eraviisiliselt või avalikult ning soovi korral oma usku muuta.

Artikkel 10. Sõnavabadus

Inimesel on õigus kõnes ja kirjas vastutustundlikult oma mõtteid avaldada ning teavet levitada ja saada. See hõlmab ka ajakirjandusvabadust.

Artikkel 11. Kogunemiste ja ühingute moodustamise vabadus

Inimesel on õigus osaleda rahumeelsetel kogunemistel ning luua ühinguid (sh ametiühinguid) ja neisse astuda.

Artikkel 12. Õigus abielluda

Inimesel on õigus abielluda ja perekonda luua.

Artikkel 13. Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile

Kui inimese õigusi on rikutud, võib ta esitada selle kohta ametliku kaebuse kohtule või muule ametiasutusele.

Artikkel 14. Diskrimineerimise keelamine

Konventsioonis sätestatud õigused kuuluvad inimesele tema nahavärvist, soost, keelest, poliitilistest ja usulistest veendumustest ning päritolust olenemata.

Artikkel 15. Kohustuste täitmise peatamine hädaolukorras

Sõja ajal või muus hädaolukorras võib valitsus käituda viisil, mis ei ole kooskõlas inimeste õigustega, kuid see peab olema vältimatult vajalik. Isegi sel juhul ei ole valitsusel õigust kedagi meelevaldselt piinata ega hukata.

Artikkel 16  - Välismaalaste poliitilise tegevuse piiramine

Valitsustel on õigus seada piiranguid välismaalaste poliitilisele tegevusele, isegi kui see on vastuolus artikliga 10, 11 või 14.

Artikkel 17. Õiguste kuritarvitamise keelamine

Miski käesolevas konventsioonis ei anna kellelegi õigust konventsioonis sätestatud õiguste ja vabaduste kaotamiseks.

Artikkel 18. Õiguste piiramise kitsendused


Enamikku konventsioonis sätestatud õigusi võib piirata kõigi suhtes võrdselt kohaldatava üldise seadusega. Sellised piirangud on lubatud üksnes juhul, kui nad on tingimata vajalikud.

Artiklid 19–51

Neis artiklites selgitatakse Euroopa Inimõiguste Kohtu tööpõhimõtet.

Artikkel 34. Individuaalkaebused

Kui inimese konventsioonis sätestatud õigusi on mõnes liikmesriigis rikutud, peaks ta kõigepealt pöörduma kaebusega pädeva riikliku asutuse poole. Kui sellest ei ole abi, võib ta esitada kaebuse otse Strasbourgis asuvale Euroopa Inimõiguste Kohtule.

Artikkel 52. Peasekretäri järelepärimised

Euroopa Nõukogu peasekretäri taotlusel peab valitsus selgitama, kuidas tema siseriiklik õigus kaitseb konventsioonis sätestatud õigusi.

 

KONVENTSIOONI PROTOKOLLID

1. protokolli artikkel 1. Vara kaitse

Inimesel on õigus omada vara ja omandit kasutada.

1. protokolli artikkel 2. Õigus haridusele

Inimesel on õigus käia koolis.

1. protokolli artikkel 3. Õigus vabadele valimistele

Inimesel on õigus valida salajasel hääletamisel oma riigi valitsust.

4. protokolli artikkel 2. Liikumisvabadus

Kui inimene viibib seaduslikult mõnes riigis, on tal õigus seal vabalt liikuda ja elukohta valida.

6. protokolli artikkel 1. Surmanuhtluse kaotamine

Riik ei tohi kedagi surma mõista ega hukata.

7. protokolli artikkel 2. Edasikaebamisõigus kriminaalasjades

Kui inimene on kuriteos süüdi mõistetud, on tal õigus pöörduda kõrgema astme kohtu poole.

7. protokolli artikkel 3. Hüvitis väära süüdimõistmise korral

Kui süütu inimene on ekslikult kuriteos süüdi mõistetud, on tal õigus saada hüvitist.

12. protokolli artikkel 1. Üldine diskrimineerimise keeld

Riigiasutused ei tohi kedagi diskrimineerida nahavärvi, soo, keele, poliitiliste või usuliste veendumuste, päritolu või muul alusel.

1   Käesoleva lihtsustatud versiooni koostas õppe-eesmärgil Euroopa Nõukogu teabevahetuse direktoraat. Õigusliku alusena on kasutatavad üksnes inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ja selle protokollide teksti ametlikult avaldatud versioonid.