DWADZIEŚCIA PROPOZYCJI TEMATYCZNYCH NA EUROPEJSKI TYDZIEŃ DEMOKRACJI LOKALNEJ 2011

Prawa człowieka na szczeblu lokalnym

Błędnie zakłada się, iż za implementację praw człowieka w państwie odpowiadają jedynie  władze centralne, a na straży ich przestrzegania stoją instytucje międzynarodowe.
Ponieważ prawa człowieka stanowią integralny element demokracji , są one również niezbędnym komponentem  na jej lokalnym szczeblu. Wiele z nich implementowanych jest na poziomie lokalnym, jak w przypadku większości praw socjalnych ( np.: do równego dostępu do usług publicznych , ochrony ludzi starszych , mniejszości, czy innych osób w ciężkiej sytuacji). Jednakże władze samorządowe często nie zdają sobie z tego sprawy.
Celem tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej (ETDL) jest podnoszenie świadomości na temat lokalnego wymiaru paw człowieka- wśród władz samorządowych, obywateli, obrońców praw człowieka, jak i innych aktorów na tym polu.
Zbadaliśmy cztery główne obszary w których prowadzone są polityki na szczeblu lokalnym i z myślą o nich stworzyliśmy dwadzieścia propozycji tematycznych. Podczas ETDL 2011 mogą one być zrealizowane wspólnie z obywatelami . Ich celem jest umocnienie społeczności lokalnych poprzez upowszechnianie wśród nich kultury poszanowania praw człowieka .

I. Upowszechnianie kultury poszanowania praw człowieka
Od czasu okrucieństw II Wojny Światowej konieczność ochrony praw człowieka stała się kwestią fundamentalną. W 1948 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W 1953 roku Rada Europy uchwaliła Europejską Konwencję Praw Człowieka. Dokument ten stał się kamieniem milowym w procesie umacniania demokracji w powojennej Europie i do dziś nie traci swojej mocy.
Pięćdziesiąt lat później , w roku 2000 Unia Europejska przygotowując się na rozszerzenie o nowe państwa z Europy Wschodniej przyjęła Europejską Kartę Praw Podstawowych, potwierdzając zarazem katalog praw i wolności zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Upowszechnianie świadomości o długiej ścieżce jaką przebyło wiele pokoleń w imię wartości jakie reprezentują powyższe dokumenty jest niezwykle ważne dla umacniania solidarności i tolerancji we wspólnotach lokalnych.

Działalność kulturalna
1.Organizowanie konkursów szkolnych z nagrodami za najlepsze artykuły, eseje, rysunki, czy wystawy o tematyce praw człowieka;
2.Organizowani we współpracy z uniwersytetami i innymi instytucjami: wykładów, debat oraz imprez skupionych na edukacyjnym i historycznym wymiarze praw człowieka oraz związanych z nimi wyzwań;
3.Stworzenie na oficjalnej stronie internetowej specjalnej sekcji poświęconej Europejskiemu Tygodniowi Demokracji Lokalnej i umieszczenie w niej oficjalnego logo, linku do sekcji strony głównej ETDL której znajdują się teksty referencyjne na temat Praw Człowieka;
4.Zorganizowanie wydarzenia o charakterze europejskim na temat praw człowieka – zaproszenie na nie ekspertów, historyków z całej Europy, instytucji międzynarodowych oraz organizacji zajmujących się obroną i promowaniem praw człowieka;

Działalność kulturalna oraz promujące międzykulturowość wśród młodzieży
5.Organizacja debat na temat praw człowieka w Młodzieżowych Radach Gminy/ Miasta itp. , ze szczególnym naciskiem na kwestię poszanowania i nie dyskryminowania osób niepełnosprawnych;
6.Działania o wymiarze międzykulturowym mogą być organizowane przy współpracy ze szkołami i organizacjami młodzieżowymi. Takie inicjatywy powinny być przeznaczone dla młodzieży, a młodzi ludzie o różnym pochodzeniu etnicznym, kulturowym, czy też przynależący do mniejszości, powinni aktywnie uczestniczyć w ich organizacji . Wydarzenia można organizować w centrach rekreacyjnych, czy w bibliotekach, skupiając się na sporcie, muzyce, kursach artystycznych oraz wystawach. Ma się to przyczynić do integracji społecznej, walce z segregacją oraz izolacją kulturową;
7.Innego rodzaju inicjatywy międzykulturowe mogą być organizowane przy współudziale wszystkich obywateli ( zwłaszcza ludzi starszych i kobiet), gdzie mieszkańcy z różnych krajów i regionów będą mogli wystawić swoje rękodzieło, wyroby spożywcze, czy też zaprezentować tradycyjne zwyczaje.

II.Promowanie praw socjalnych oraz dostępu do usług publicznych
Usługi publiczne zazwyczaj dostępne są dla wszystkich mieszkańców, jednakże osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji życiowej z różnych powodów nie są o nich w pełni poinformowane. Bardzo często dotyczy to ludzi starszych, niepełnosprawnych, młodzieży borykającej się z różnymi problemami, rodzin żyjących w ubóstwie i imigrantów. Kryzys finansowy oraz bezrobocie mogą przyczyniać się do powiększania obszarów objętych wykluczeniem społecznym.
Następujące inicjatywy mają na celu zbliżenie władz samorządowych do obywateli w ich miejscu zamieszkania. Pozwolą przewidzieć ryzyko wykluczenia oraz zapobiec mu.
Zapobieganie występowaniu problemów społecznych
8.Ustawienie info-punktów lub kiosków np.: na skwerach, czy bazarach z żywnością, aby dostarczyć mieszkańcom informacji (np.: w postaci ulotek) na temat dostępnych na terenie gminy publicznych usług zdrowotnych, opieki społecznej -szczególnie pomocy dla młodzieży, usług w zakresie profilaktyki, a także dla pomocy da ubogich rodzin, opieki lekarskiej dla dzieci, oferty spędzania wolnego czasu dla ludzi starszych, listy mieszkań komunalnych itp.;
9.Na terenach, gdzie wiele rodzin jest dotkniętych bezrobociem lub tez innymi konsekwencjami kryzysu finansowego taki punkt może służyć do informowania na temat inicjatyw pomocowych w celu złagodzenia jego skutków podjętych przez gminę oraz inne instytucje na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Promowanie integracji społecznej imigrantów i członków mniejszości
10.Rozprowadzanie ulotek wydrukowanych w języku głównych mniejszości, zawierających wszystkie informacje na temat dostępu do usług publicznych uwzględniających potrzeby imigrantów i ich rodzin , których zaspokojenie jest niezbędne do integracji ( np.: dostęp do punktów informacyjnych, kursy językowe, mediatorzy międzykulturowi).

Zapobieganie nadużyciom i wykorzystywaniu seksualnemu

11.Inicjatywy służące podnoszeniu świadomości oraz kampanie komunikujące na ten temat mogą być organizowane we współpracy z wolontariuszami oraz stowarzyszeniami i szczególnie ukierunkowane na kobiety oraz dzieci. Ich celem powinno być zapobieganie wszelkim rodzajom wykorzystywania seksualnego oraz przemocy domowej z tym związanej.

Prawa do czystego i bezpiecznego środowiska naturalnego
Zapewnienie wszystkim mieszkańcom humanitarnych warunków życia jest niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa i porządku. Ochrona środowiska i rekultywacja terenów zanieczyszczonych gwarantują obywatelom prawo do bezpiecznych i zdrowych warunków życia. Również woda pitna oraz urządzenia sanitarne są usługami priorytetowymi.
12.Zaopatrzenie pól namiotowych i kempingowych w wodę pitną, toalety oraz serwis sanitarny jest niezbędne;
13.Podczas ETDL można we współpracy z wolontariuszami i obywatelami organizować akcje sprzątania okolicy i usuwania nielegalnych wysypisk śmieci;

III.Promowanie dostępu do życia publicznego przez grupy słabiej reprezentowane
W wielu obszarach swojej działalności, władze samorządowe mają problem z zapewnieniem wszystkim obywatelom w jednakowym stopniu równych szans w dostępie do życia publicznego i wyeliminowaniem dyskryminacji na tym polu. Pomóc w osiągnięciu tych celów mogą być akcje mające na celu przezwyciężanie barier kulturowych , czy też braku pewności siebie grup słabiej uczestniczących.
Działania w celu zachęcenia do uczestnictwa w życiu publicznym
14.Władze mogą organizować nieformalne wydarzenia mające na celu zachęcenie wszystkich mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu do zacieśnienia wzajemnych kontaktów i pogłębienia zaufania- bez względu na wiek, religię, płeć, pochodzenie etniczne, czy status społeczny;
15.Organizowanie debat publicznych oraz spotkań z burmistrzami i radnymi w celu odpowiedzi na pytania mieszkańców dotyczące ważnych dla nich tematów;
16.Organizowanie wizyt w urzędzie miejskim i spotkań z urzędnikami może być pożyteczne szczególnie w przypadku określonych grup docelowych, ponieważ pozwoli to im zaznajomić się z lokalnymi instytucjami;
17.Rady Młodzieżowe mogą być tworzone w celu zapoznania młodych ludzi z zasadami demokracji i zaangażowania ich w życie publiczne.
Promowanie prawa do stowarzyszania się i pokojowych zgromadzeń
18.Systematycznie prowadzone działania ukierunkowane na poszczególne grupy społeczne mogą pozwolić im spotykać się , wspólnie modlić oraz organizować wydarzenia kulturalne (podczas których mogą przyczynić się do p.: zaplanowania zagospodarowania przestrzeni miejskiej oraz zabudowy na użytek imigrantów , stowarzyszeń mniejszościowych, itp.) . Podczas ETDL można organizować także wydarzenia międzykulturowe i religijne ( z udziałem przedstawicieli wielu religii);
19.Jednocześnie Tydzień sprzyja działaniom w kierunku wspierania stowarzyszeń non-profit, w szczególności tych, które skupiają mniejszości, czy zajmują się problemami administracyjnymi.

IV.Biuro rzecznika praw obywatelskich
Pewne europejskie kraje powołały na szczeblu lokalnym i regionalnym urząd rzecznika praw obywatelskich. Obywatele mogą wrócić się do niego, gdy czują, że ich prawa są łamane. Biuro rzecznika praw obywatelskich na poziomie lokalnym i regionalnym służy promowaniu ducha prawa i wzajemnego szacunku , a poprzez to wzmacniania i propagowania kultury praw człowieka.
20.Wykorzystując okazję jaką stwarza ETDL, władze samorządowe mogą zdecydować o mianowaniu osoby na powyższą funkcję. Może to być np.: emerytowany profesor, sędzia, radny, lub osobiście burmistrz. Może on, lub ona, otrzymywać skargi, badać je i proponować rozwiązania w celu sprostania oczekiwaniom obywateli. W przypadku orzeczenia o nie respektowaniu praw podstawowych w zakresie świadczenia usług publicznych można wszcząć specjalne procedury, czy podjąć określone środki.

Login
Login
Login
 
Edition 2014

The ELDW theme for 2014 will be adopted during the 26th Congress Session (25-27 March 2014). Registration to the ELDW will be available after this date.

Contacts

All your contacts
ELDW national coordinators
Partner Organisations

Orsolya Gancsos
ELDW Project Assistant
Tel: +33 (0)3 88 41 32 23
democracy.week@coe.int