Секој има право на
општествен и меѓународен
поредок во кој правата и
слободите, објавени во оваа
декларација, можат да бидат
остварени во целост.
Универзална декларација за човекови права, член 28

Иако сите знаеме што значи глобализацијата, коцептот е комплексен и нејзините врски со човековите права се повеќекратни.
„Терминот „глобализација“ се користи за да се опише разновидноста на економски, културни, општествени и политички промени кои го обликуваат светот во последните 50 години, од одбележувањето на револуцијата во информациската технологија, па сé до намалувањето на националните и гео-политичките граници во сé пошироките, транснационални движења на стоки, услуги и капитал. Зголемената хомогенизација на вкусовите на консументите, консолидацијата и експанзијата на корпоративната сила, зголемувањето на богатството и сиромаштијата, „мекдоналдизацијата“ на храната и културата, како и растечката присутност на либерални демократски идеи, на еден начин или друг, се припишуваат на
глобализацијата.“1

Шалмали Гутал

„Глобализацијата може да се опише како најблиска економска интеграција на сите земји во светот, која резултира од либерализацијата и последичното зголемување и во обемот и во разновидноста на меѓународната размена на стоки и услуги, намалениот транспортен трошок, растечкиот интензитет на меѓународниот продор на капиталот, огромниот раст во глобалната работна сила и забрзаната дифузија на технологијата, особено комуникациите, ширум светот.“

Парламентарно собрание на Советот на Европа

Ние знаеме дека човековата
состојба е универзална,
дека ние делиме слични
страсти, стравови, потреби
и соништа, но ова нема
врска со „бришењето“ на
националните граници, како
резултат на неограниченото
движење на капиталот.
Едуардо Галеано

Без разлика која дефиниција се решаваме да ја усвоиме, глобализацијата денес има влијание, практично, во сите главни области во животот и општествената организација. Глобализацијата е насекаде; има и негативни и позитивни аспекти.

Глобализацијата е, наводно, одговорна за кршењето на човековите права, од една страна, но им дозволува на движењата за човекови права да се спречат нивните ексцеси и негативни ефекти, од друга страна. Резултати од глобализацијата се пониските цени кои им се плаќаат на фармерите за нивните посеви, како и зголемување на стимулацијата за креирање на злоутребливи работни услови, вклучувајќи и вработување на деца-работници. Сепак, глобализацијата овозможува и ниво на вмрежување, кое резултира со појава на глобални движења за човекови права, на пример, да се креира праведна трговија, да се намали детскиот труд и да се промовира култура на универзални човекови права.

Односите во областа на
трговијата и економските
напори треба да се спроведуваат со цел
зголемување на условите
на живот, овозможувајќи
целосно вработување и
голем и растечки обем на
реалниот доход и ефективната побарувачка.
Спогодба за основање на Светската трговска 
организација (WTO)

Дали можете да дадете еден позитивен и еден негативен пример за глобализацијата од вашето искуство?

Влијанието на глобализацијата

Во економската област, глобализацијата е поврзана со развојот на капитализмот како еден економски систем, често врз основа на верувањето за саморегулирањето на пазарите. Глобализацијата развива економска слобода и наводно ги подигнува животните стандарди ширум светот, дури иако, во релативни услови, расте јазот помеѓу богатите и сиромашните.

Глобализацијата е поврзана со развојот на меѓународната трговија, како и глобалната дистрибуција на производството на стоки и услуги, преку намалување на бариерите за меѓународната трговија, како што се тарифи, извозни трошоци, увозни квоти, како и намалување на рестрикциите на движењето на капиталот и инвестирањето. Глобализацијата има забрзани процеси на аутсорсинг и офшоринг. Транснационалните компании (TNCs) интензивно можат да ги експлоатираат малите и средни претпријатија и со најнизок можен трошок, на светско ниво, поради аутсорсингот. Може да биде тешко за малите и средни претпријатија да се борат со глобалната конкуренција и да им ги обезбедат правата на нивните работници. Транснационалните компании не можат да бидат одговорни за кршењето
на човековите права, кога корпорацијата е правно регистрирана во една држава, додека својата работа ја води од друга држава.
Глобализацијата има влијание и врз приватизацијата на јавните добра, како што се вода, здравје, безбедност, дури и менаџментот во затворите. Речиси,и другите стоки, како што се семиња и лекови, се сметаат за економски стоки и се интегрираат во трговските договори.

Глобализацијата придонесува за развојот на корпоративно-општествената одговорност и грижа за одговорноста на недржавните актери, како што се транснационалните компании, за нивните активности, особено кога има негативно влијание врз животната средина, врз заедниците итн. Денес, можеме да видиме и пораст во развивањето код, од страна на компаниите, при водењето на нивните активности. Бојкотот и кампањите на потрошувачите ги водат транснационалните
компании кон повнимателна општествена одговорност и до ризик за нивната репутација.

Глобални меѓународни економски институции

Договорите на 
меѓународната „слободна
трговија“ вклучуваат
сложена комбинација
од либерализација и
протекционизам, а во
многу круцијални случаи
(особено фармацевтски) им
дозволуваат на големите
корпорации да стекнат
голем профит преку
монополистичка цена
на лековите, која беше
развиена со дополнителен
придонес од јавниот сектор.“
Noam Chomsky

Меѓународниот монетарен фонд (IMF) овозможува совети за политиката и финансирање на државите-членки со економски потешкотии, а исто работи и со народи во развој со цел да им помогне да постигнат макроекономска стабилност и намалување на сиромаштијата. Условувањето на Меѓународниот монетарен фонд е збир на политики или „услови“ кои тој ги бара во замена за финансиски средства. Постои мала или никаква интегрираност на човековите права со политиките на Меѓународниот монетарен фонд, чии главни грижи се оние од економска и монетарна природа.
Светската банка обезбедува кредити за земјите во развој со цел намалување на сиромаштијата, реализирајќи ги одлуките со обврска за промовирање на странски инвестиции, меѓународна трговија и водење на капитални инвестиции. Иако има значајна моќ врз земјите во развој, и иако претставува 186 земји, Светската банка ја водат мал број на економски моќни земји. Во 90-тите години, Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд изградија политики кои вклучуваа дерегулација и либерализација на пазарите, приватизација и приспособување на владата.

Светската трговска организација (WTO) е организација која врши супервизија и ја либерализира меѓународната трговија. Формирана во 1995, оваа организација се справува со регулацијата на трговијата помеѓу земјите-учеснички, обезбедувајќи рамка за преговарање и формализирање на трговските договори, како и постапки за решавање на спорови со цел зајакнување на учесниците, согласно со нејзините договори.

Какво влијание има глобализацијата во вашата организација или училиште?

Во политичкото поле, зголемената грижа за ефектите од внатрешниот развој на една земја врз друга има последици како што е надоврешна политичка поддршка на лидерите, кои, инаку, дома не уживаат голема легитимност. Концентрацијата на економска и финансиска моќ резултира со намалено влијание за националните политички актери и влијанија врз демократските процеси. Бруто нееднаквоста во распределбата на богатството нагласува нерамноправност, тензии во
општеството и закани до ефективниот пристап до социјалните права за сите. Многу трговски договори се решаваат од страна на владите, без јавно учество во одлучувањето. Земањето предвид на човековите права е ретко вклучено во трговските договори, дури и ако овие договори имаат влијание врз човековите права. Сепак, глобализацијата се кредитира со поддршка од ширењето  на демократијата и поголема свесност за човековите права. И покрај масовните технолошки
јазови, политичките влијанија од ова вклучуваат демократизација на медиумите преку страници за социјално вмрежување, резултирајќи со движења кои се организираат за зголемена политичка отвореност, за крај на неказнувањето на корупцијата и злоупотребата на моќта и подобреното политичко претставување.

Во културното поле, глобализацијата се поврзува со развојот на комуникациските мрежи, со знаење и со идеолошки дискурс околу глобализацијата, како потребен чекор кон глобалната среќа. 
Глобализацијата води кон развој на заеднички животен стил и навики на потрошувачите. Културната глобализација влијае врз медиумската покриеност, носејќи ги човековите трагедии пред нашето внимание и мобилизирајќи ја совеста на светот во светлото на масовните движења на населението. „Медиумската глобализација“ води и до масовни монополи, кои ги контролираат нашите клучни, глобални, медиуми, со целиот ризик од пристрасност и недостаток на објективност, кое се подразбира.
Глобализацијата го унапреди равојот на различно чувство за заедницата, на пример, постоењето на дигиталните заедници. Таа поттикнува и размена и совршеност во уметноста и го креира импулсот за појавата на новите музички правци и фузија. Културната глобализација нé сензибилизира и нас, кои сме загрижени за она што го консумираме, на пример, работните услови и условите во средината, во кои се произведуваат производите кои ние ги купуваме.
Со глобализацијата, меѓукултурниот дијалог станува потреба и за меѓународна солидарност, како и за почитување на универзалните човекови права. Не и најмалку важно, глобализацијата го започна развојот на културата на отпорот кон глобализацијата и движењата за „различен свет“.

Зошто Соединетите
Американски Држави
ставаат данок на облеката, направена од еден производител од Бангладеш, дваесет пати поголем од данокот на облеката направена во Велика Британија? Зошто оние земји кои одгледуваат
деведесет проценти
од какаото во светот,
произведуваат само пет
проценти од чоколадотот во
светот?“
Arundhati Roy

Во социјалното поле, глобализацијата има последици на нивоа и услови за вработување и врз социјалните права на работниците. Глобалниот натпревар, придружен со релокации на офшорингот, ги турка компаниите да го движат производството кон земји, каде платите и социјалната заштита на работниците се најниски. Како резултат, синдикатите и работниците во побогатите земји се „принудени“ да прифатат помалку поволни услови, она што често се нарекува социјален дампинг.Синдикатите се меѓу најзасегнатите и најгласни критичари на процесите на глобализација.
Конференцијата на европските синдикати, на пример, повика на рамка за поддршка на одржливиот развој. Ова треба да вклучи:

 • Мултилатерална рамка за заштита на мигранти;
 • Мултилатерална рамка за промовирање на социјална заштита;
 • Мултилатерална рамка за промовирање на достоинствена и праведна работа како клучна алатка за намалување на сиромаштијата;
 • Мултилатерална рамка за заштита на правата на работниците, безбедност на храната, здравјето, образованието, родовата рамноправност и целосната автономија на жените..2

 

 

Подобра глобализација?

„Ние веруваме дека доминантната перспектива на глобализацијата мора да се промени од една тесна преокупација со пазари во поширока преокупација со луѓе. Социјалната димензија на глобализацијата се однесува на работата, здравјето и образованието – но оди и подалеку од нив.
Димензија на глобализацијата е она што луѓето го искусуваат во нивниот секојдневен живот и работа: севкупноста на нивните аспирации за демократско учество и материјален просперитет. Подобрата глобализација е клучот за подобар и посигурен живот за луѓето насекаде во 21 век.“
Меѓународна организација на трудот(ILO), Светска комисија за социјалната димензија на глобализацијата

Kритиките за начинот на кој е организирана глобализацијата се однесуваат на луѓето, како игнорирана страна на глобализацијата. Додека капиталот и стоките уживаат во растечката слобода на циркулација, слободата на движење на луѓето не ужива во олеснување на условите.
И покрај ова, глобализацијата е придружена со зголемена миграција, легална и нелегална, или од економски причини или поради природни катастрофи.

Стандарди за фер трговија

Стандардите за фер трговија се сет на минимум стандарди за општествено-одговорно производство и трговија; тие, исто, имаат за цел поддршка на развојот на загрозените и маргинализирани фармери од мали размери, како и работници на плантажи. Стандардите за фер трговија се поврзани со три области на одржливиот развој: општествен, економски и развој на средината.
Во услови на општествен развој, фармерските организации мора да имаат демократска структура и транспарентна администрација за да се овозможи ефективна контрола од нејзините припадници; организацијата треба да има и потенцијал за да промовира општествен и економски развој на нејзините припадници; не смее да има дискриминација.
Критериумите за економски развој ѝ обезбедуваат способност на организацијата за ефективен извоз на нивниот производ и ефективно да управуваат со фер трговската премијата (исплатени пари по договорена фер трговска цена за инвестирање во општествени, средински и проекти за економски развој), на еден транспарентен и демократски начин и пред сите нејзини припадници.
Критериумите за развој на животната средина имаат за цел заштитата на животната средина да биде интегрален дел од фармерскиот менаџмент.
Постојат правила за заштита на фармерите и работниците во врска со користењето на хемикалии, одложување на отпадот и заштита на природните ресурси. Стандардите ја забрануваат и употребата на генетско-модифицирани организми.3

Денес, глобализацијата не е ограничена од феноменот кој веќе е споменат. Еден значаен аспект кој е поврзан со глобализацијата е состојбата на глобалната средина, со проблемите како што се продлабочувањето на озонската дупка, намалувањето на биоразновидноста, влошувањето на почвата, загадувањето на воздухот и водата, природните катастрофи, излевање на нафтата, поплави, суши како резултат на климатските промени, третманот на отпадот, ширењето на нуклеарното оружје, уништувањето на шумите итн. Ова, исто, влијае и врз протокот на луѓе. Како ефекти на глобализацијата врз животната средина, може да се предизвика и прилив на бегалци.

Глокализација

Конфедерацијата на
европските синдикати
(ETUC) ги осудува
општествените услови кои
ги преселуваат околните
компании и развојот на
„навремено производство“
во рамките на меѓународните аутсорсинг ланци, растечката
информална компонента на
економијата, растењето на
несигурноста на работното
место и нападите на
правата на синдикатите,
колективното преговарање,
ситуација која е особено
загрижувачка во слободните
трговски зони.
Извршен одбор на
Конфедерацијата на
европските синдикати
(ETUC)

Како одговор на финансиската и економската глобализација, многу актери во граѓанските
општества се спротивставуваат на недоволно-регулираната моќ на големите мултинационални корпорации, како и на негативното влијание на трговските договори и нерегулираните финансиски пазари – кои придонесуваат за кршење на човековите права, безбедноста при работата, штетата во животната средина, па дури и потценување на способноста на националните влади да ги одржуваат овие стандарди. Овие групи и поединци го промовираат она кое тие го нарекуваат „глобализација со човечки лик“. Ова е со цел да се направи остра разлика од економската глобализација во рамките на која компаниите ги запоставуваат луѓето и човековите права од рамноправност.

Ова меѓународно движење, заеднички наречено антиглобализација или движење за
алтерглобализација, ги спојува синдикатите, невладините организации за животна средина, политичарите, активистите за човекови права, учениците, женските организации и други заинтересирани за градење на порамноправен свет кој, според нив, не може да постои сé додека дерегулацијата и глобалниот трговски натпревар се примарните вредности на економската соработка и развој.

Енергијата на движењето
за алтернативна 
глобализација живее
во својата внатрешна
разновидност и повеќекратни цели.“
Боавентура де Соуза Сантуш.5

Слоганот „Размислувај глобално, делувај локално“ стана фраза од која произлегоа и глобалните движења. Фразата за прв пат се употреби во еколошки контекст, во врска со урбаното планирање, но брзо се рашири до областите на социјалната правда и образованието и покажува зголемена свесност за врската помеѓу локалните акции, локалните одлуки и користењето или
злоупотребата на глобалните ресурси. Глокалното движење може да се согледа како одговор, на пример, кон глобалната економија, во која ефектите во животната средина или кршењето на човековите права, поврзани со производството на еден производ, можат да се случат во различна земја во моментот на купувањето. Во исто време, делува и другиот начин, во вид на можности кои стануваат поглобални и можат да се користат за идни локални цели.

Свесноста за прашањата во врска со глобализацијата значајно растат во последните декади, а порасна и барањето на меѓународни тела за поголема одговорност. Одлуките кои се носат зад затворени врати од страна на владите, банките и трговските авторитети, меѓународни организации и јавни институции сега се изложуваат и интензивно се дискутираат во јавноста. Протестите Indignados и Occupy, исто, станале глобален феномен, преку протести кои се случуваат на секој континент.4

Светски социјален форум (WSF)
WSF се дефинира себеси како отворено место за состаноци каде што општествените движења, мрежи, невладини организации и други граѓански организации кои се спротивставени на неолиберализмот се здружуваат за да го продолжат своето размислување, да дебатираат за идеите на демократски начин, да формулираат предлози, слободно да ги споделат своите искуства и да се поврзат за ефективно акција. Од првата светска средба во 2001 година, таа доби форма на постојан светски процес кој бара и гради алтернативи на неолибералните политики. Светскиот социјален форум исто така се карактеризира со плуралност и различност, е неконфесионален, невладин и непартиски. Светскиот социјален форум не е група, ниту организација. WSF поттикна многу регионални социјални форуми, како и локални и национални социјални форуми.

Како може глобализацијата да биде „хуманизирана“?

Глобализацијата и човековите права

Образованието и јакнењето
на жените низ светот не
може, а да не доведе до
погрижлив, толерантен,
праведен и мирен живот за
сите.
Аунг Сан Су Чи

Globalisation in itself does not violate human rights; the main concern is that it affects negatively the realisation of universal human rights everywhere. These concerns include the human rights obligations of non-state actors, for example transnational companies, amplified by the fact that national governments, due to the economic and political globalisation, have less control of social and economic processes. Another example regards the primacy that human rights considerations should have in governmental decisions, which is questionable, particularly when governments' economic policies depend on market fluctuations and foreign investors' actions, as well as in settlements of trade disputes.

Some of the human rights that are at stake in the face of globalisation are the following:

 • The rights to equality in dignity and to non-discrimination, for instance through poor health and safety conditions for workers in developing countries
 • The rights to health, food and shelter, particularly through the imposition of trade barriers to developing countries, or through the purchase of arable land in African and Asian countries for producing export crops or bio-fuels
 • The right to work, for example through the relocation of industries to countries with a cheaper labour force and where lower social standards can be imposed
 • The rights to life, for example through trade agreements that make it prohibitive for people in poor countries to access medicines
 • The right to own property, for example through evictions in situations of big infrastructure projects, such as dams or pipelines
 • The right to health and healthy environment, for example through the concentration of hazardous waste in developing countries or through the lack of international consensus regarding climate change actions to be taken by governments
 • The right to protection against harmful forms of work and exploitation, for example by governments tolerating harmful forms of work in order not to lose the interest of foreign investors
 • The rights of indigenous peoples to their culture and development, for example through deforestation and/or severe pollution that destroy areas in which indigenous communities have been living, the industrial exploitation of their lands and expropriation.

Today, with globalization bringing us ever closer together, if we choose to ignore the insecurities of some, they will soon become the insecurities of all.
Mohamed El Baradei

The WTO agreements often have human rights consequences, even if they do not necessarily mention human rights. For example, the WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), adopted in 2001, contains requirements that nations' laws must meet for protecting copyrights, including in sectors such as pharmaceutical industries and other patents. For states that do not have the financial resources to pay for patented medicines – or the capacity to produce their own generics – this requirement is in conflict with the right to health (and the commitments of the same state in this respect).

In 2004, the ILO World Commission on the Social Dimension of Globalisation issued the report "A Fair Globalization: Creating Opportunities for All", in which it states the need for the respect of human rights in the globalisation processes.  The commission identified 9 measures to be met to this end:
A focus on people. The demands of the people must be met: respect for their rights, cultural identity and autonomy; decent work; and the empowerment of the local communities they live in. Gender equality is essential.
A democratic and effective State. The State must have the capability to manage integration into the global economy, and provide social and economic opportunity and security.
Sustainable development. Mutually reinforcing pillars of economic development, social development and environmental protection at the local, national, regional and global levels must be secured.
Productive and equitable markets. Institutions need to promote opportunity and enterprise in a well-functioning market economy.
Fair rules. The global economy must offer equitable opportunity and access for all countries and recognize the diversity in national capacities and developmental needs.
Globalisation with solidarity. Globalisation must help to overcome inequality both within and between countries and contribute to the elimination of poverty.
Greater accountability to people. Public and private actors must be democratically accountable for the policies they pursue and the actions they take.
Deeper partnerships. Dialogue and partnership among actors in globalisation – international organisations, governments and parliaments, business, labour, civil society – as an essential democratic instrument.
An effective United Nations. A stronger and more efficient multilateral system to create a democratic, legitimate and coherent framework for globalisation.6

Who is responsible?

Amnesty International campaigned, for example, against the actions of the oil-trading company Trafigura. In 2010, Trafigua had been found guilty by a Dutch court for delivering hazardous waste to Amsterdam while hiding its nature, and for exporting it to Ivory Coast. As a result, 15 persons died and  more than 100,000 sought medical help for a variety of health troubles. Interestingly, the Dutch prosecution focused only on events in the Netherlands. Its ignorance of the impact of the dumping in Ivory Coast reflects the challenges of prosecuting companies for actions across borders.
It is the response to the unhindered search for advantage that has also led the human rights community to advance several areas in human rights, for example clarifying the right to development, advancing the justiciability of economic, social and cultural rights and advancing the principles of the UN Global Compact.

UN Global Compact's Ten Principles7

Principle 1:  Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights
Principle 2:  Make sure that they are not complicit in human rights abuses 
Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining
Principle 4: The elimination of all forms of forced and compulsory labour
Principle 5: The effective abolition of child labour
Principle 6: The elimination of discrimination in respect of employment and occupation 
Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges
Principle 8: Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility
Principle 9: Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies
Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery. 

The Earth is one but the world is not. Some consume the Earth's resources at a rate that would leave little for future generations. Others, many more in number, consume far too little and live with the prospect of hunger, squalor, disease, and early death.
Gro Brundtland

The negative impact of the 2008 financial crisis on human rights, very much the result of global financial movements, was highlighted by the Council of Europe Commissioner for Human Rights on a visit to Portugal in May 2012. "Fiscal austerity measures implemented so far in Portugal have disproportionately affected the human rights of the most vulnerable social groups, especially children, the elderly and Roma. Portugal is a state party to the European Social Charter, under which it has undertaken to effectively protect all persons who live or risk living in a situation of social exclusion or poverty. Employment, housing, education and social and medical assistance are vital social rights that may not be ignored even in times of economic crisis", said Nils Muižnieks. The Commissioner noted with concern that more than 20% of the children and the elderly have been considered to be at risk of poverty.

Question: Do you know where your mobile phone has been designed, manufactured, assembled and packed?

Youth organisations and globalisation

Globalisation and young people

Young people, due to their transition to adult life, are even more vulnerable to fluctuations of economic, social, cultural and political order, than other groups in society. The UN World Youth Report 20118 showed that in 2010 the global youth unemployment rate was 12.6%, dramatically overshadowing the global adult unemployment rate of 4.8%. In 2011, about 152 million young workers were living in households that were below the poverty line, comprising 24% of the total working poor. Transitions to adult lives take longer. Female youth unemployment was particularly striking, at 39.4% in the Middle East and 34.1% in North Africa. In 2011, developing countries were home to 87% of the world's youth, who are often underemployed and working in the informal economy under poor conditions.

I'm all lost in the supermarket
I can no longer shop happily
I came in here for that special offer
A guaranteed personality
The Clash

Globalisation for young people, even though not for all young people, means also more information, more possibilities to experience more mobility, diversity in cultural and lifestyle choices, and more opportunities to develop networks around the world with their peers, and to express solidarity. Young people are active in alter-globalisation movements, and many youth organisations with a global reach are attempting to become active protagonists of processes and partnerships for a more just globalisation.

The poorest 48 countries have debts totalling USD168 billion, whilst for the poorest 128 countries it is over USD 3.7 trillion.11  Meanwhile the world's billionaires — just 497 people (approximately 0.000008% of the world's population) — are worth some USD 3.5 trillion.12

In 2004 the youth sector of the Council of Europe organised the youth event, How Big is Your World? – Europe, Youth and Globalisation. 317 young people from 83 countries gathered together in order to discuss their experiences and perceptions of life under the conditions of globalisation, as well as Europe's position in the world, and to conceive effective actions to respond to the effects of globalisation, with the aim of encouraging good governance and the protection of human dignity worldwide. The participants pointed out the lack of access to social rights, such as work and education, and to a decent standard of living, as major concerns. Attendees of the event stressed the particular responsibility of Europe as a region that has benefited greatly from economic globalisation, and as such could "afford" to be a home of liberal democracies that are upheld as examples to other parts of the world, as well as calling attention to considering young people as an asset for today, rather than considering them as actors of a future in which current adults no longer hold power.9

Internships in Europe

Within the context of globalisation, young people are highly pressurised to enter the fierce competition of the labour market, and use internships as possibilities to boost their competences. The European Youth Forum gave its attention to a very important area for young people in Europe, the question of internships, through a survey that gathered evidence from nearly 4,000 interns across Europe. 25% said they received adequate remuneration, and 37% said they had completed three or more internships. One intern, who had completed a total of four internships, summed up the experience: "Employers know they can get away without paying interns a thing because graduates "need" the experience, and, as a result, employers expect someone starting an entry level job to know everything on their first day".10

Youth activism for a just globalisation takes the shape of educational and awareness-raising campaigns, protests, action campaigns, publications and strikes. They may stem from individuals, particular organisations or vast coalitions. They may be local, national or international. The yearly programme of activities of the European Youth Centres regularly includes activities of youth organisations campaigning for a human globalisation. The following are just some examples of actions by youth organisations.

European Coordination of Via Campesina

ECVC gathers farmers' and agricultural workers' organisations campaigning for different food and agricultural policies based on more legitimacy, fairness, solidarity and sustainability.

Federation of Young European Greens – a global agenda

FYEG brings together young environmental and Green political groups from all over Europe. In its general political statement, FYEG shows concern about the impact of transnational companies on the environment and the lack of democratic governance in institutions such as the World Bank, IMF and WTO, while requesting that the Tobin-tax on speculative money transfers be introduced and infrastructures for transport, energy, and telecommunications be put under the control of democratic institutions.

International Falcon Movement – Socialist Education International

IFM – SEI developed in 2011 the project Volunteering against Poverty aiming to develop a strong network of young volunteers from Africa, Asia, Europe and Latin America to raise awareness of youth poverty and the struggle for decent work.

Service Civil International – voluntary workcamps

SCI has been organising voluntary projects for over 90 years, as a means of promoting  and  building  a culture of peace  while supporting local communities.  Every year thousands of volunteers work on international voluntary projects organised in many countries all around the world.

World Association Girl Guides and Girl Scouts – The Global Girls Fund

This initiative aims to contribute to changing the lives of girls and young women around the world by equipping them with valuable skills, knowledge and opportunities. The fund aims to raise £10 million by June 2014 in order to create and develop related projects and programmes that will ensure each and every girl has the opportunity she deserves to research her fullest potential.

Endnotes

1
2  Shalmali Guttal,"Globalisation" in Development in practice, vol. 17 no. 4/5, August 2007, pp. 523-531 www.jstor.org/stable/25548249
Resolution of the ETUC Executive Committee on the Social Dimension of Globalisation, 2005: www.etuc.org/a/365
3 Fairtrade Foundation: Fairtrade standards. www.fairtrade.org.uk/what_is_fairtrade/fairtrade_certification_and_the_fairtrade_mark/fairtrade_standards.aspx
4 en.wikipedia.org/wiki/List_of_Occupy_movement_protest_locations
5 www.forumsocialmundial.org.br/dinamic/us/boaventurapor.php
6 Adapted from A Fair Globalization: Creating Opportunities For All, International Labour Organisation, Geneva, 2004 
7 www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html 
8 "Youth Employment: Youth Perspectives on the Pursuit of Decent Work in Changing Times": http://unworldyouthreport.org/index.php 
9 Council of Europe, 2005: www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Publications/2005_How_Big_is_your_world.pdf
10 European Youth Forum, Interns Revealed: http://issuu.com/yomag/docs/yfj_internsrevealed_web
11 Jubilee Debt Campaign, 2008
12 www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats
Richard Falk, Resisting "Globalization-From-Above" through "Globalization-From-Below" in B. Gills (ed.), Globalization and the Politics of Resistance, Basingstoke: Palgrave, 2001
Global Finance Magazine: www.gfmag.com
International Council on Human Rights Policy, "Human Rights in the Global Economy, Report from a Colloquium", Geneva: ICHRP, 2010, available at: www.ichrp.org/files/documents/185/210_human_rights_global_economy_colloquium_report.pdf
Naomi Klein, No logo: taking aim at the brand bullies, London: Flamingo, 2000
Shalmali Guttal, "Globalisation" in Development in Practice, vol. 17 no. 4/5, August 2007

compass-key-date
 • 22 МартСветски ден за вода
 • 7 АприлСветски ден на здравјето
 • 1 МајМеѓународен ден на работниците
 • 2-ра сабота во мајСветски ден на фер трговија
 • 21 МајСветски ден за културна различност за дијалог и развој
 • 5 ЈуниСветски ден на животната средина
 • 20 ЈуниСветски ден на бегалците
 • 1-ва сабота во јулиМеѓународен ден на задругите
 • 11 ЈулиСветски ден на населението
 • 9 АвгустМеѓународен ден на домородните луѓе
 • 12 АвгустМеѓународен ден на младите
 • 1-ви понеделник во октомвриСветски ден на живеалиштата
 • 7 ОктомвриСветски ден за пристојна работа
 • 16 ОктомвриСветски ден на храната
 • 17 ОктомвриМеѓународен ден за искоренување на сиромаштијата
 • 9 ДекемвриМеѓународен ден за борба против корупцијата
 • 18 ДекемвриМеѓународен ден на мигрантите
 • 20 ДекемвриМеѓународен ден на човечката солидарност