Почетокот е половина од секоја работа.

Грчка поговорка

Преглед

Стартерите опишани подолу не само што помагаат да се создаде позитивна групна атмосфера ами исто така имаат функција да ги претстават идеите за човековите права на забавен начин.

Поврзани права

Сите

Цели

• Да се разбуди љубопитноста за идеите за човековите права
• Да се развие соработка
• Да се поттикне креативноста, да енергизира и мотивира